Novi konkursi za poljoprivredu u Vojvodini

26 Feb 2016

Ovogodišnji budžet za ulaganje u poljoprivredu je 7,4 milijarde dinara

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški najavio je danas nove konkurse sekretarijata, a poljoprivrednici ?e, izme?u ostalog, mo?i da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara, protivgradne mreže, prera?iva?ku proizvodnju, plastenike, opremanje farmi, hladnja?a i sušara, za p?elarstvo i stara?ka doma?instva.

Bogaroški je objasnio da je Pokrajinska vlada za navodnjavanje izdvojila 300 miliona dinara, dok je za sufinansiranje investicija u opremanje hladnja?a, sušara i za p?elarstvo na teritoriji Vojvodine opredeljeno ukupno 35 miliona dinara,

Pokrajinski sekretar je istakao da ?e za protivgradne mreže biti izdvojeno 270 miliona dinara.

Prema njegovim re?ima, za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zašti?enom prostoru na raspolaganju je 60 miliona dinara, a za opremanje farmi ove godine je opredeljeno 30 miliona dinara.

Sredstva za male prera?iva?ke kapacitete u oblasti prerade vo?a, povr?a, grož?a, planirana su u iznosu od 15 miliona dinara, a resorni sekretarijat ?e i ove godine raspisati konkurs za stara?ka doma?instva namenjen starijima od 65 godina, koja daju zemlju u zakup. Za ovu namenu, prema re?ima Bogaroškog, izdvojeno je ukupno 110 miliona dinara.

Resorni sekretar je naveo da je u prole?nom konkursnom ciklusu planirano i ulaganje od pet milina dinara za udruženja, deset miloina dinara za poljoprivredne manifestacije, 96 miliona dinara za pošumljavanje, 400 miliona za vodovod i kanalizaciju, kao i 590 miliona za ure?enje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

On je poru?io da su poljoprivrednicima i ove godine dostupna sredstva Garancijskog fonda, Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Razvojnog fonda.

Bogaroški je objasnio da je ovogodišnji budžet za ulaganje u poljoprivredu 7,4 milijarde dinara.

On je dodao da je na nivou Pokrajinske vlade postignut dogovor da naknade koje su do sada usmeravane u poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zadrže isti karakter, iako je Zakonom o budžetskom sistemu predvi?eno da namenska sredstva iz kojih se sekretarijat finansira više nemaju karakter namenskih sredstva i ne postoji obaveza da se utroše u dosadašnje namene.

“O?ekujemo 3,2 milijarde u budžetskom fondu za vode, odnosno od naknada za odvodnjavanje  i navodnjavanje, zatim 195 miliona u budžetskom fondu za šume, 43 miliona u budžetskom fondu za lovstvo i 2,8 milijarde u budžetskom fondu za zemljište. Od toga planiramo da 858 miliona dinara budu direktno sredstva koja ?emo plasirati registrovanim  poljoprivrednim gazdinstvima, kroz naše konkurse kao vid subvencije”,  rekao je pokrajinski sekretar.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!