- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Novi Kneževac: Obećanja i cenzura

Novom Kneževcu nije bilo promena u vlasti nakon lokalnih izbora, održanih 2012. godine. I danas ve?inu u lokalnoj Skupštini ?ine Demokratska stranka sa svojih 13 odbornika, Savez vojvo?anskih Ma?ara sa svojih šest i Liga socijaldemokrata Vojvodine sa dva odbornika. Opoziciju u ovom mestu ?ine sedam odbornika Srpske napredne stranke, Socijalisti?ka partija Srbije i PUPS, sa svojih dva, odnosno jednim odbornikom. Najvažnije funkcije me?usobno su raspodelili DS i SVM, a podršku u tome su im dali ligaši, ali i jedan odbornik SPS-a, dok je odbornik PUPS-a bio suzdržan. SNS nije od po?etka u?estvovao u radu lokalne skupštine, sa obrazloženjem da ne želi da daje legitimitet vlasti, a njihovi predstavnici nisu delegirani u skupštinska radna tela.

Nandor Ujhelji, tada izabran predsednik Skupštine Novog Kneževca iz redova SVM-a i danas obavlja ovu funkciju, kao i njegova zamenica iz redova DS-a, Sanja Mi?i?. Njen strana?ki kolega Dragan Babi? i danas vodi Novi Kneževac sa mesta predsednika opštine, kao i Petar Jan?i?, njegov zamenik, tako?e iz redova DS-a. Još tada se znalo da je ve?ina okupljena oko ovih stranaka stabilna, što se potvrdilo i tokom prošle godine. Od 31 odborni?kih mesta, 21 su odbornici ve?ine.

Vlast kritikuju i opozicija i pozicija 

Ono što je zanimljivo za ovu opštinu jeste jako delovanje opozicije, ali isto tako i kriti?ko opho?enje prema odlukama vlasti stranaka koje i same u?estvuju u njoj. Tako su ?ak i odbornici SVM-a imali zamerke na predloženu odluku o kratkoro?nom kreditnom zaduženju opštine Novi Kneževac u iznosu od 15 miliona dinara, za finansiranje deficita teku?e likvidnosti koji nastaje usled neuravnoteženosti prihoda i rashoda u opštinskoj kasi. Predsednik opštine je na po?etku novog mandata istakao da je opština uspela da servisira sve obaveze, da nema kašnjenja u isplatama zarada, ali da poreska reforma uti?e na budžet opštine, jer, kako je naveo, više od  80 odsto budžeta za 2013. godinu ?ine transferna sredstva i porezi od zarada. On je najavio i velike investicije u prošloj godini u vrednosti od oko 100 miliona dinara, koje su, me?utim, izostale.

Stabilna vladaju?a koalicija

Ono ?ime su se u medijima hvalili opštinski ?elnici jeste pet miliona dinara, dobijenih iz pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja, za obnovu putne mreže. Rukovodstvo opštine je, zajedno sa predstavnicima Pokrajine, obišlo asfaltirane puteve u više ulica, u kojima je prethodno izgra?ena kanalizacija. U 2012. godini je u prvu fazu izgradnje kanalizacione mreže uloženo 147 miliona dinara, a tokom prošle godine je trebalo da bude izdvojeno još 30 miliona dinara za drugu fazu atmosferske kanalizacije, kako bi tokom 2014. godine polovina gra?ana Novog Kneževca mogla svoje objekte da priklju?i na kanalizacionu mrežu.

Raspoloženje bira?a u ovoj opštini, me?utim, bilo je na testu i u oktobru prošle godine godine, kada su održani i izbori za ?lanove saveta mesnih zajednica u opštini Novi Kneževac. Opštinska izborna komisija saopštila je da su na ovim izborima, koji su se održali po proporcionalnom sistemu, gra?ani najviše glasova dali Srpskoj naprednoj stranci (35 odsto), potom slede Savez vojvo?anskih Ma?ara (28,7 odsto), Demokratska stranka (20 odsto) i SPS (6,7 odsto). Prema izvršenoj raspodeli mandata za ?lanove Saveta MZ u svih pet mesnih zajednica SNS je osvojila 10 mandata, DS i SVM po osam i SPS jedan. U MZ Novi Kneževac, najve?oj u istoimenoj opštini, SVM je sa nešto više dobijenih glasova dobio tri mandata, isto koliko i SNS. DS-u je u ovoj MZ pripao jedan mandat, dok je SPS ovde ostao bez mandata.

Biciklom od Kneževca do Segedina 

Kao jedan od najzna?ajnijih projekata izdvaja se izgradnja biciklisti?ke staze od Novog Kneževca do Segedina, zajedno sa Ma?arskom, u okviru IPA projekata. U prvoj fazi, koja je realizovana krajem 2012. godine, izgra?ena je biciklisti?ka staza od Segedina do Tisasigeta u Ma?arskoj i trasa od 7,5 kilometara kroz Novi Kneževac. Krajem prošle godine, u drugoj fazi, završeno je 1.700 metara biciklisti?ke staze do grani?nog prelaza kroz ?alu i ?etiri kilometra sa ma?arske strane, od Tisasigeta do granice. Tre?a, završna, faza projekta predvi?a povezivanje Novog Kneževca i ?ale, što bi zaokružilo projekat biciklisti?ke staze od Segedina do Novog Kneževca.

U novokneževa?koj lokalnoj samoupravi na hiljadu stanovnika radi tri radnika, a u odnosu na 2008. godinu, kada je aktuelna koalicija došla na vlast, broj radnika smanjen je za šest. Iako se isti?e da nisu podizane takse i porezi kojima bi se dodatno punio lokalni budžet, u Novom Kneževcu su cene komunalija tokom prošle godine poskupele za 15 odsto.

Obe?anja i loša transparentnost 

Prema re?ima predsednika opštine Dragana Babi?a, osnovni problem u opštini je nedovoljno izgra?ena infrastruktura.
On je naglasio da je bez obzira na krizu u novokneževa?koj opštini broj zaposlenih oko 2.200, što je pove?anje u odnosu na prethodni period iz 2012. godine. Babi? je posebno istakao doprinos fabrika Aleva, zatim fabrike papira Lepenka, kao i fabrike ženskih ?arapa. Prošle godine je najavio i da ?e se otvoriti novi pogon za fabriku muških ?arapa, koja ?e tako?e uposliti stanovnike Novog Kneževca, koji i dalje ?ekaju ovu investiciju. Babi? je po?etkom prošle godine najavio i sredstva od 150 miliona dinara za ulaganja, a da je od infrastrukturnih objekata prioritet završetak zapo?etih ulaganja u gradsku kanalizaciju i pre?ista? otpadnih voda u vrednosti od osam miliona evra, za šta je do sada uloženo oko 2,5 miliona evra. Babi? je u izjavi istakao i energetski potencijal opštine. On je ukazao da se iz opštinske kase godišnje izdvaja oko 20 miliona dinara za grejanje predškolskih ustanova i osnovnih škola, a da bi se uz grejanje na biomasu uštedelo više od osam miliona dinara, koje bi lokalna samouprava mogla da usmeri za otvaranje novih radnih mesta.

Ko zaga?uje Tisu?

Zanimljivo je da u Novom Kneževcu, u kojem oko 35 odsto stanovništva pripada ma?arskoj nacionalnoj zajednici, Savet za me?unacionalne odnose, koji je osnovan krajem 2010. godine nije se ni jednom sastajao, a time prakti?no ni donosio odluke. Prema zvani?nim podacima, lokalna samouprava u svom radu i donošenju odluka ne konsultuje stru?nu javnost, predstavnike nevladinog sektora i gra?ane. Oni nisu uklju?eni ni u rad skupštinskih odbora. Predlozi gra?ana se nisu ni razmatrali na dnevnom redu sednica. U Novom Kneževcu nema institucije Zaštitnika gra?ana, a u odgovoru se navodi da je razlog kadrovske prirode. Kadrovsko osposobljavanje se, pak, navodi kao najve?i uspeh u oblasti zaštite životne sredine, za koju se izdvaja 3,2 odsto opštinskog budžeta. U ovoj opštini je prošle godine zabeleženo nekoliko ekoloških akcidenata, kada su gra?ani prijavili da se u Tisu izlivaju opasne materije, te da se u beloj peni nalazi i opasna hemikalija koju lokalna fabrika koristi u proizvodnji papira. Opštinski funkcioneri se po ovom pitanju nisu oglašavali.

U Novom Kneževcu 1.013 osoba se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposleno. U 2012. godini nije bilo direktnih investicija, a u razvoju ekonomije nema konkretnih rezultata. Za poljoprivredu se u Novom Kneževcu izdvaja šest odsto budžeta, dok se za socijalne usluge izdvaja manje od jedan odsto opštinskog budžeta. Za obrazovanje se izdvaja 11 odsto budžeta, dok se za informisanje izdvaja 1,6 odsto budžeta, preko opštinskog javnog preduze?a za informisanje. U Novom Kneževcu radi jedan medij koji je u vlasništvu opštine i koji nema svoju internetsku prezentaciju. Kada je re? o informisanju, vladaju?a odborni?ka ve?ina u Skupštini opštine Novi Kneževac (DS, SVM i LSV) nije prihvatila prošlogodišnji predlog opozicionog odbornika iz redova SNS da se sednice direktno prenose na lokalnom kanalu kablovske televizije, iako za to postoje tehni?ki uslovi. Odbornik SNS-a je svoj zahtev obrazložio potrebom objektivnog informisanja gra?ana i ocenio da, iako se sednice snimaju, gra?ani gledaju cenzurisane izveštaje. On je tada zatražio i da se stave na raspolaganje snimci dosadašnjih sednica.

Budžet – razvojni a socijalni 

Iz izveštaja o izvršenju budžeta u prvih devet meseci 2013. godine vidi se ostvarenje prihoda, primanja i prenetih sredstava budžeta opštine od 73 odsto. Ukupni rashodi i izdaci bili su nešto ve?i od 250 miliona, odnosno 65 odsto od planiranog. Najve?i rashod u ovom periodu imala je stavka koriš?enje robe i usluga, od oko 84 miliona dinara, dok su odmah iza nje rashodi za zaposlene od oko 76 miliona dinara. Pore?enja radi, za projekat izgradnje biciklisti?ke staze Novi Kneževac je dobio me?unarodnu donaciju u iznosu od oko 16 miliona dinara. Za devet meseci potrošeno je skoro 15 miliona dinara za troškove putovanja u zemlji i inostranstvu, tokom redovnog rada, kao i za prevoz u?enika. Troškovi usluga po ugovoru su iznosili oko 15 miliona dinara, dok se za specijalizovane usluge potrošilo više od 18 miliona dinara. Za socijalnu zaštitu izdvojeno je nešto više od tri miliona dinara. Rashodi za finansiranje Skupštine opštine, Opštinskog ve?a, predsenika opštine, Opštinskog javnog pravobranilaštva i Opštinske uprave iznose 68,3 miliona dinara. Rashodi za finansiranje kapitalnih projekata i rad JP Direkcije za izgradnju grada, izvršeni su sa 57 odsto i u ukupnim budžetskim rashodima u?estvuju sa 37,4 miliona dinara.

U registru investitora beleži se pet investitora – pravnih lica tokom 2013. godine i to: MZ Banatsko Aran?elovo sa izgradnjom atmosferske kanalizacije, Elektrovojvodina sa izgradnjom kablovskog voda, opština Novi Kneževac sa postavljanjem video nadzora na teritoriji opštine i izgradnjom teniskih terena i DTD Ribarstvo sa izgradnjom magacinskog prostora i upravnom zgradom.

Kada ?e svanuti?

Opozicija je oštro kritikovala i nedavno usvojeni budžet za 2014. godinu, koji je usvojen glasovima odbornika vladaju?e koalicije. Planirano je da budžet u ovoj godini u opštini Novi Kneževac iznosi 416,7 miliona dinara. Odbornik opozicije Radovan Jan?i? smatrao je da budžet nije ni razvojni, ni socijalni i da vodi opštinu u bedu. On je predložio na kojih deset budžetskih stavki se mogu ostvariti uštede, odnosno ukidanje pomo?nika i savetnika predsednika opštine, smanjenje opštinskog ve?a, ukidanje mese?nih nadoknada za odbornike i naknada za ?lanove radnih tela SO. Jan?i? je uveren i da ?e se zbog nerealnog planiranja rebalans raditi ubrzo, a odbornici pozicije i opozicije se nisu složili ni oko zaduženosti opštine, jer je budžetom za ovu godinu predvi?en deficit od 34 miliona dinara. Odbornici opozicije su izra?unali da je zaduženost opštine mnogo ve?a od onoga što govore opštinski ?elnici, a zamerili su i to što su budžetom zapostavljene mesne zajednice. Vlasti u Novom Kneževcu je zamereno i na radu opštinskog javnog preduze?a za informisanje.

Predsednik opštine rekao je da je budžet razvojni i da omogu?ava investicije u vrednosti od najmanje 300 miliona dinara i dodao da ?e to biti mnogo više jer se sredstva obezbe?uju i iz drugih izvora. On je deficit obrazložio potrebom finansiranja projekata, te da ?e se sredstva vra?ati u kasu njihovom realizacijom iz IPA programa prekograni?ne saradnje.

Budžetom za slede?u godinu predvi?eno je da se za plate za zaposlene potroši oko 85 miliona dinara, a ukupni planirani rashodi za zaposlene u javnom sektoru u Novom Kneževcu iznose oko 108 miliona dinara. Za troškove putovanja predvi?eno je oko 19 miliona dinara, a za usluge po ugovoru i specijalizovane ugovore oko 47 miliona dinara. Stavka socijalne zaštite u budžetu ove opštine za ovu godinu iznosi skoro 5,5 miliona dinara iz budžeta i još 4 miliona iz drugih prihoda. Za nevladine organizacije planirano je da se potroši oko 13 miliona dinara. Opština Novi Kneževac o?ekuje da ?e ove godine od Evropske unije dobiti razvojna sredstva u iznosu od oko 28 miliona dinara. Od kapitalnih investicija planirano je da se u ovoj godini realizuje oko 12 miliona dinara od milijardu, kolika je vrednost celokupnog projekta, izgradnje fekalne kanalizacije, završetak izgradnje tre?e faze biciklisti?ke staze, završetak izgradnje atmosferske kanalizacije, završetak prve faze rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Siget, sanacija trotoara u Ulici Svetog Save u Srpskom Krsturu, izgradnja teniskog terena, nabavka kamera za video nadzor, izrada projektne dokumentacije za tehni?ku regulaciju saobra?aja u opštini. Planirano je i da se zapo?ne sa drugim kapitalnim projektima, ali ne i njihov završetak u ovoj godini. Za najviše kritikovano javno preduze?e Centar za informisanje budžetom je planirano izdvajanje od oko 6,6 milina dinara, od ?ega ?e oko 4 miliona dinara biti utrošeno za plate za zaposlene.

Maja Živanovi? 

(Tekst je nastao u okviru projekta “Mediji i lokalne samouprave”, koji realizuje Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz podršku Rockefeller Brothers fondacije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje)

Podelite ovu stranicu!