Nova novčanica od 10 evra

14 Jan 2014

Evropska centralna banka predstavila je novu novčanicu od deset evra. Nova novčanica, koju će biti teže falsifikovati, biće puštena u opticaj 23. septembra 2014. godine

Glavni razlog za uvo?enje nove nov?anice, kako navodi Evropska centralna banka, je taj što se prilikom njene izrade koristi bolja tehnologija protiv falsifikovanja i što ?e ona imati duži vek trajanja. Evropska centralna banka (ECB) je prošle godine po?ela zamenu nov?anica u apoenima od pet evra. Sada su na redu nov?anice u apoenima od 10, a kasnije dolaze na red nov?anice u apoenima od 20, 50, 100, 200 i 500 evra.

ECB je nove nov?anice nazvala „Serija Evropa“ jer nosi lik Evrope iz gr?ke mitologije, prema kojoj je Stari kontinent i dobio ime. Re? je o preko 2.000 godina staroj vazi sa juga Italije. Ta vaza se na jednoj strani pojavljuje kao vodeni žig, a na drugoj kao hologramska traka.

Nove sigurnosne oznake

Na novoj nov?anici je još nekoliko obeležja koja bi falsifikatorima trebalo da oteža posao. Na rubovima su izraženije reljefne linije koje se mogu osetiti blagim dodirom prsta. Osim toga, prednja strana ima reflektiraju?e delove.

Iako se u poslednjih nekoliko godina nije pove?ao broj falsifikovanih nov?anica, ECB uvo?enjem novih nov?anica, želi da ide korak ispred falsifikatora. Me?utim, ono što se pove?alo jeste kvalitet falsifikovanja, kaže Leo Klajnhans iz nema?kog Saveznog ureda za kriminalistiku (BKA): „Kada je 2002. godine uveden evro, odmah su se pojavile i falsifikovane nov?anice. Me?utim, falsifikati su bili primitivna kopija“. Kasnije su razvijene metode štampanja pomo?u kojih su falsifikatori sve bliže originalu.

Klajnhans o?ekuje da ?e se sli?no desiti i sa novim nov?anicama. On me?utim napominje da ?e dosadašnje nov?anice biti u opticaju odre?eno vreme. Za to vreme ?e falsifikatori ve? falsifikovane nov?anice, koje su odšampane, ubaciti u opticaj. „Pravi efekat ?e se videti tek kada se uvedu u opticaj nove nov?anice u apoenima od 20 i 50 evra jer su se te nov?anice naj?eš?e falsifikovale“.

Duži vek trajanja

Osim pove?ane sigurnosti, nove nov?anice trebalo bi da budu i stabilnije, ne kada je re? o njihovoj vrednosti, ve? formi. Nov?anice u apoenima od 5, 10, 20 i 50 evra, koje su i najrasprostranjenije, ?esto menjaju vlasnika. Zbog toga je njihov vek trajanja izme?u jedne i ?etiri godine. Nakon toga se one povla?e iz opticaja i uništavaju. Nove nov?anice su lakirane specijalnim lakom što im produžava „životni vek“.

Od toga bi mogli da profitiraju oni koji na automatima pla?aju gotovinom. Naime, automati ?esto primaju samo o?uvane nov?anice. Aris Kašefi iz Saveznog udruženja nema?kih proizvo?a?a i operatera automata za prodaju prehrambenih artikala i pi?a manji problem vidi u nov?anicama a ve?i njihovom o?itavanju. „Na tržištu postoje ure?aji za o?itavanje koji imaju poteško?e prilikom o?itavanja nov?anica koje su u lošem stanju“, kaže Kašefi. On dodaje da „dobri ?ita?i“ danas nemaju problema prilikom o?itavanja ošte?enih nov?anica i da pri tom i dalje obra?aju pažnju na bezbednosne kriterijume“.

Više vremena za promene

Kako bi svi automati prepoznali nove nov?anice, potrebno je na njih instalirati nove programe, što je skup i obiman posao. „Kašefi kaže da se to mora uraditi na svakom automatu. Prilikom uvo?enje novih nov?anica u apoenima od pet evra, sve i nije prošlo bez problema. Na po?etku svi automati nisu prepoznavali nove nov?anice. Problemi su se posebno javljali kod automata za kupovinu voznih karata ili pla?anja parkinga što je ljutilo potroša?e.

Da bi smanjile poteško?e, Savezna banka i Evropska centralna banka odredile su duži vremenski period u kojem ?e se svi automati prilagoditi novim nov?anicama. „Prvi put smo imali na raspolaganju samo pet meseci. Ovoga puta na raspolaganju nam je devet meseci“, kaže Kašefi.

Proizvo?a?i i operateri automata za prodaju prehrambenih artikala i pi?a nemaju problema sa falsifikatorima. Kašefi kaže da u te automate skoro nikada nije uba?en falsifikovan novac. „To znaju i falsifikatori. Falsifikovane nov?anice se koriste tamo gde se isplata vrši brzo i gde su ograni?ene kontrole, tamo gde ljudi podižu novac“, kaže Kašefi.

(Markus Litike/Mehmed Smaji?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!