NIKŠIĆKA VEZA: Sred pušaka, bajoneta…

28 Oct 2014

Podsetnik: Kako je to izgledalo 1991. godine

Serijom tekstova portal „Autonomija“ vas podse?a na ratne i krvave, namerno zaboravljene devedesete godine. Ponovo objavljujemo priloge iz štampanih medija iz Srbije i zemalja bivše SFRJ. Tekst „NIKŠI?KA VEZA: Sred pušaka, bajoneta…“ objavljen je u sarajevskom listu „Nedjelja“ 2. juna 1991. godine. Autor teksta je Nedim Sara?.

Ili kako poslanici SDS švercuju viski i oružje za Muslimane i Hrvate

Nešto iza pono?i, 23.5. patrola Stanice javne bezbjednosti Trebinje pokušala je da zaustavi “zastavin” kamion registarskog broja TB 8997, koji je dolazio iz pravca Nikši?a. Me?utim, pošto se vozilo nije zaustavilo obaviještena je milicija u Bile?i pa je u mjestu Deleuše, u 4 i 40, preprije?ila put kamionu.

Ispod cerade je na?eno 80 automata i 16.000 metaka koje su transportovali Milutin Popovi?, Mom?ilo Toholj i narodni poslanik u Skupštini BiH Dušan Kozi?, svi iz Ljubinja. Nekoliko sati poslije, kamion sa oružjem i njegova posada su pod pratnjom milicije krenuli ka Mostaru, u Centar službe bezbijednosti, radi rasvetljavanja kompletnog doga?aja. Me?utim, u selu Berkovi?i kolona je naišla na barikade. Kako se nisu mogli probiti vratili su se natrag, u Bile?u, a naoružanje je smješteno u kasarnu JNA.

Ovako bi izgledao po?etak pri?e o “paravojnom kamionu”, ?iji se kraj još uvijek ne nazire. Specijalci MUP-a BiH, koji su zbog svega ovog stigli u isto?nu Hercegovinu, nakon samo nekoliko sati su istjerani od lokalnih esdeesovaca, uz pokli?e “Nema boja, nema rata bez Šešelja komandanta”.

Milicionar Asim ?ustovi?, koji je otkrio kamion sa oružjem, sljede?ih sati doživio je pravu dramu. Razularenoj rulji, kojoj se nije dopao na?in na koji on obavlja posao, bukvalno je umakao u posljednji ?as. Naime, ?ustovi? se od lin?a spasio spuštanjem niz konopac sa stražnje strane zgrade Stanice milicije. U me?uvremenu, ?ustovi?evi prijatelji su evakuisali njegovu suprugu i dijete pa je cijela obitelj uz oružanu pratnju od tridesetak ljudi, napustila Bile?u. Sve troje danas se nalaze u Sarajevu, gdje ?e vjerovatno i ostati, jer u Bile?i im niko ne bi mogao garantirati sigurnost.

nedjelja020691Reporeteru “Nedjelje”, nakon mnogo peripetija, pošlo je za rukom da dospije do, i te kako dobro ?uvanog ?ustovi?a, vidno uzbu?enog zbog svega što mu se desilo. Me?utim, Asimu ?ustovi?u u MUP u BiH je nare?eno da za sada ne smije davati nikakve izjave, mada bi njegovo svjedo?enje bilo vrlo interesantno i zasigurno otkrilo neke posve nove ?injenice.

Ovaj posljednji u nizu slu?ajeva natjerao je gra?ane muslimanske nacionalnosti, koji u isto?noj Hercegovini ?ine manjinu, da svoju delegaciju upute u Sarajevo na razgovore sa republi?kim ?elnicima. Oko tridesetak ljudi iz Bile?e i Trebinja prvo je imalo sastanak sa ?elnicima SDA, koji je bio otvoren i za novinare. Tom prilikom, uz dosta emocija, pod hitno je tražena pomo? od Republike jer, kako kaže: “Više se ne može izdržat'”.

“Nas tamo niko ne štiti. Policija je njihova. Mogu raditi šta ho?e. Prije desetak dana, usred bijela dana, u centru Bile?e pucano je na Narcisa ?apu. Metak mu je prošao kroz ruku. Ne zna se ni ko je pucao, ni zašto je pucao. Istraga je kao otvorena, ali svi znaju da od tog nema ništa. Ne?e oni svoje hapsit’. Govore nam da se selimo u Tursku i Albaniju. Ja ne?u tamo! Ne verujemo ni vojsci, to jest oficirima i komandnom kadru. Prije mjesec dana kad su Srbi provalili u Stanicu miliicije i oteli oružje, oni su stajali tristo metara odatle i sve to gledali. Da smo mi napali SUP i oteli oružje, svi bismo u roku od dvadeset minuta bili povezani. Da su u Bile?i Srbi manjina, na svakoj poljani bi bili vojni šatori. Vojska se pravi luda i radi za Srbe. SDS je u Domu armije organizovao promociju “Prosvjete”. Bio je i Kilibarda koji je htio skinut’ Titovu sliku, mada su tu bili i oficiri, ?ija imena,ako treba, možemo da navedemo. Oni nisu reagovali ni malim prstom. Nama vojska nije dala da u Domu JNA organizujemo tribinu “Preporoda”. Pitali smo na?elnika, kaže “ne može”! Eto, to je vojska… šta imamo pri?at’, gore nego ’41. Mi nemamo vremena dan provodit’ u Sarajevu. Moramo se vra?at’ u Bile?u. Tamo su nam ostala ?eljad… Jutros su plakala kad sam krenuo. Da rezimiramo – tražimo od vlasti ove republike da nam pod hitno obezbjedi zaštitu, ako ne može – mi se snalazimo. Naglašavam, ako do toga do?e, smjesti?emo djecu, žene, starce u Skupštinu BiH, vama ?emo ih ostavit’, a mi ?emo se vratit’ dolje, da se bijemo. Nemamo šta mnogo pri?at’ “, ispri?ao je jedan od prisutnih, koji o?ito predstavlja autoritet me?u svojim zemljacima, ali koji je molio da mu se ne pominje ime jer, kako kaže, mora nazad. Saznali smo da je nekoliko desetina porodica posljednja ?etiri dana ve? izbjeglo u Stolac i Dubrovnik i da se razmišlja o prihvatilištu u Sarajevu, poput onih za vrijeme rata.

Nakon razgovora u sjedištu SDA, predstavnike Muslimana iz isto?ne Hercegovine u Predsjedništvu BiH primili su Alija Izetbegovi? i Nikola Koljevi?. Na insistiranje delegacije, razgovoru je prisustvovao i Radovan Karadži?. Poslije sastanka Izetbegovi? je izrekao o?ito, dugo odlagani stav: “Ukoliko SDS ne smogne snage da iz svojih redova odstrani ?etnike, mi raskidamo koaliciju!” Koljevi? je najavio put u isto?nu Hercegovinu i obe?ao svoju ostavku ako se iseljavanje Muslimana nastavi. Karadži?u se sve to nije ?inilo dramati?nim.

Pod pritiskom demonstranata, koji su zahtjevali da se istraga i su?enje obavi u Nikši?u jer ne vjeruju “ustaškom sudu u Mostaru”. Milutin Popovi? i Mom?ilo Toholj su odlukom Osnovnog suda Trebinje proslije?eni preko granice u Crnu Goru. Iz Trebinja do Nikši?a ih je pratila kolona obožavatelja, na ?elu sa “srpskim knezom” Božidarom Vu?urevi?em, koji obavlja funkcije predsjednika SO Trebinje, predsjednika tzv. regije stara i isto?na Hercegovina i predsjednika SNV za isto?nu Hercegovinu. Ovaj do prije nekoliko mjeseci samo privatni auto-prevoznik, a danas ve? višestruki predsjednik je, u slavu dobro obavljenog posla, zajedno sa svojim zemljacima pjevao ?etni?ke hitove veli?aju?i kolja?a, majora ?uriši?a, što je izazavalo zgražavanje ve?eg broja Nikši?ana.

Odluka da se pravna nadležnost u slu?aju šverca oružjem iz BiH izmjesti u Crnu Goru nije, kako pravnici tvrde, nezakonita, ali viši javni tužilac Marko Martinovi? kaže: “Postojali su svi razlozi da za nadležan sud bude proglašen Osnovni sud u Trebinju. Vozilo sa oružjem bilo je trebinjske registracije, otkriveno je na teritoriji BiH, odakle su i osumnji?eni u ovoj radnji. Sve, dakle upu?uje na zaklju?ak da je odluka o nadležnosti suda u Nikši?u donesena prebrzo i bez detaljnih istražnih radnji koje su takvoj odluci trebale da prethode.”

nedjelja02.0691Posebno svjetlo na cijelu storiju baca ?injenica što se u kamionu zatekao i Dušan Kozi?, poslanik SDS u republi?kom parlamentu i predsjednik SDS za Ljubinje. Politi?ka funkcija potonjeg, koji se pozvao na poslani?ki imunitet i tako izbjegao izru?enje Crnogorcima, ukoliko bi se služili prostom logikom, daje odgovor na pitanje – kome je oružje namijenjeno. No, Kozi? tvrdi da se je on malte ne slu?ajno našao u kamionu i da je za sve kriv HDZ.

Ve? pomenuti Božidar Vu?urevi? je dao još ?udnije objašnjenje: “Puške su prema našim saznanjima utovarene na relaciji Titograd–Nikši?, po porudžbi jednog Muslimana, koji je tvrdio da je to švercovani viski. Kasnije je javljeno našem ?lanu Kozi?u da je to oružje za HDZ, a potom da je o svemu obaviještena milicija.” Zaista, ovakva “oštroumna” logika, po kojoj jedan od uglednika SDS švercuje oružje ili viski za Muslimane ili za Hrvate, svojstveno je samo Karadži?evoj stranci. Ina?e, govori se o dva istovjetna kamiona koja su bezbjedno stigla na svoje odredište. Naoružanje je davno otpisano iz arsenala JNA, ali kako smo saznali iz dobro provjerenih izvora, od osamdeset automata svi su apsolutno o?uvani, a samo tri upotrebljavana.

Naravno, cijeli bile?ki slu?aj, izuzev švercerske, akcione, folklorne, nacionalne i pravne dimenzije ima i prvorazredan politi?ki zna?aj. Mada je ovakav skandal zahtijevao trenuta?nu reakciju državnih organa, tek nakon ?etiri dana se oglasilo Predsjedništvo BiH suhoparnim saop?enjem, ?ija suština glasi: “Predsjedništvo ne?e oklevati da u cilju savladavanja situacije zatraži pomo? i podršku saveznih organa, prije svega Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove, a po potrebi i JNA.”

Ovim je najve?e republi?ko tijelo obznanilo svoju nemo? i BiH indirektno stavilo pod protektorat saveznih institucija. A kakve su te institucije najbolje svjedo?i Sejdo Bajramovi?. Najizvesnija stvar u cijeloj ovoj epizodi jeste poražavaju?a nemo? države i njenih organa, koja nije u stanju ni da ispita trojicu uhva?enih “prevoznika” oružja. Sve što se doga?alo na podru?ju Bile?e, od trenutka zaustavljanja kamiona pa do odluke da se okrivljeni isporu?e iz Trebinja preko granice u Nikši? ilustruje tragi?nu situaciju Bosne i Hercegovine koja je sve manje država i koja sve više postaje “nenadležna”.

Pokušajte samo zamisliti koliku takva džava, sa vlaš?u koliko je, sa vlaš?u kakvu ima, sposobna da osujeti hajdu?iju i teror, a oni su danas realnost Bosne i Hercegovine. Koliko kamiona sa oružjem, koji o?ito u posljednje vrijeme krstare Republikom, postoje?a vlast, u odumiranju, može i smije da registruje i “uhapsi”.

Nakon svega treba se zapitati: da li je Bosni i Hercegovini ve? sada prijeko potrebna vlada nacionalnog spasa?

(Nedim SARA?, NEDJELJA, broj 67, 2.juni 1991)

Podelite ovu stranicu!