Nepravilnosti u izveštavanju medija na manjinskim jezicima

18 Dec 2014

Najveći broj prekršaja u izveštavanju bilo je u medijima na mađarskom jeziku

Tokom izveštavanja medija na jezicima nacionalnih manjina o izborima za manjinske savete uo?ene su velike nepravilnosti, me?u kojima je jedna od najve?ih u?eš?e novinara i urednika u samom izbornom procesu, re?eno je danas u Novom Sadu.

Na predstavljanju rezultata monitoringa o izveštavanju medija, koji je sprovela Novosadska novinarska škola, istraživa? Stefan Janji? rekao je da je u?eš?e novinara i urednika u predizbornoj kampanji i na izborima prime?eno u medijima na ma?arskom jeziku, koji su ujedno imali i najve?i broj prekršaja u izveštavanju.

Janji? je naveo primer urednika programa na ma?arskom jeziku Radio Subotice Ernea Nemeta, koji je nastupio na listi “Ma?arska sloga”.

Kako je objasnio, dominantan žanr u izveštavanju manjinskih medija bio je ?isto informativan, sa najve?im brojem vesti i izveštaja, a u manjem broju su tu bile analize ili neki kompleksniji novinarski prilozi.

Me?u najve?im prekršajima je i slu?aj Regionalne televizije iz Sandžaka, u ?iju emisiju su novinari pozvali kao politi?kog analiti?ara pred same izbore upravo muftiju Muamera Zukorli?a, koji je blizak listi “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju”, kao i slu?aj “Sandžakpresa” sa tekstom “Alah poziva sve da glasaju za listu broj jedan”.

Janji? je kazao i da je bilo “napeto” u medijima na hrvatskom i bunjeva?kom jeziku, u kojima je uo?ena velika razlika u kapacitetu za izveštavanje, a dominirala je tema “da li su Bunjevci vojvo?anski Hrvati ili su zasebna nacija”.

“U bunjeva?kim medijima imali smo samo izjave, gde su kandidati stavljeni pred mikrofon i mogli su da kažu šta su god hteli, a medij bi to preneo. S druge strane, u hrvatskim je bilo i primera kao što je list ‘Hrvatska rije?’, koji je mnogo profesionalnije izveštavao o izborima”, kazao je Janji?.

Pozitivni primeri su pomenuti u medijima na slova?kom, gde je u emisiji “Dobro ve?e Vojvodino” organizovano predstavljanje kandidata sa svih lista u nekoj vrsti debate sa mogu?noš?u replika, kao i u rusinskim medijima koji su izveštavali korektno, ali je problem bio u “nedostatku sagovornika koji bi stru?no mogli komentarisati izbore”.

Janji? je dodao da postoje i nacionalne zajednice o kojima se uopšte nije izveštavalo kada je re? o srpskim medijima, u kojima se ni re? nije mogla ?uti o Grcima, Egip?anima, Nemcima, Rumunima, Ukrajincima i tako dalje.

Projekat Novosadske novinarske škole podržala je Misija OEBS-a u Srbiji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!