Nema političke volje da se država povuče iz medija

11 Aug 2011

Iz medijskih udruženja upozoravaju da će u slučaju da medijskom strategijom ne bude predviđeno povlačenje države iz vlasništva u medijima doći do gašenja privatnih medija u lokalnim sredinama, dok će na nacionalnom nivou postojati dualitet sa medijima u vlasništvu države i ostalih, na drugoj strani.

Ministar kulture i informisanja Predrag Markovi? izjavio je da ne postoji politi?ka volja da se država povu?e iz vlasništva u svim medijima.

On je  rekao da “takva volja o?ito ne postoji na razli?itim nivoima i sa razli?itim motivima”. Markovi? je istakao da je “politi?ka volja nešto što se stvara”, kako je naveo, ?ak i argumentima.

Ministar je ocenio da su “na svakom koraku vidljivi odsustvo profesionalnosti i manjak profesionalne konkurencije”.

“Prisutna je i autocenzura, što je samo vidljivi oblik ?injenice da mediji nisu toliko u raljama države koliko u raljama reklamnih agencija”, ukazao je on. Markovi? je rekao da ?e Medijska strategija, ?iji bi kona?an tekst trebalo da bude gotov do septembra, predvideti mere za pomo? države medijima u poslovanju.

UNS: Vlada ne želi da reši problem vlasništva u medijima Predsednica Udruženja novinara Srbije (UNS) Ljiljana Smajlovi? ocenila je danas da od Vlade Srbije zavisi da li ?e se država povu?i iz vlasništva u medijima, jer ona kreira politi?ku volju.

“Vlada Srbije je ta koja ovaplo?uje politi?ku volju. Kada se vlast izgovara da ne postoji ‘politi?ka volja’ za rešavanje nekog problema, to obi?no zna?i da vlada ne?e da reši problem, ali ni da snosi odgovornost pred bira?ima”, rekla je Smajlovi?eva.

NUNS: Odustajanje korak unazad u slobodi medija

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradovi? ocenio je danas da bi odustajanje od povla?enja države iz vlasništva u medijima u kona?noj verziji medijske strategije predstavljalo korak unazad u ostvarenju slobode izražavanja.

“To predstavlja korak unazad i ne verujem da ?e takvo rešenje nai?i na odobravanje Evropske unije koja ima potpuno jasne standarde kada je u pitanju vlasništvo države u medijima”, rekao je Obradovi?.

On je kazao da, kao ni prethodnih godina, nema politi?ke volje da se država odrekne vlasništva u medijima, ali da je licemerno što ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Markovi? saopštava tu ocenu tek kada se G17 plus, stranka koja ga je predložila za funkciju, udaljila od vlasti.

Obradovi? je rekao da se ve?ina primedaba na tekst nacrta strategije odnosi na povla?enje države iz vlasništva u medijima, iako je Zakonom o javnom informisanju predvi?eno da država ne može biti vlasnik medija.

“Ve?ina ?elnika lokalnih samouprava vapi da, pre svega elektronski mediji, ostanu u njihovom vlasništvu. Potpuno je jasno da je to zato jer se na taj na?in ostvaruje politi?ki uticaj države, to jest vladaju?e garniture”, rekao je Obradovi?. Ocenio je da ?e odsustvo politi?ke volje za povla?enje države iz vlasništva u medijima biti velika prepreka u donošenju strategije i rešenja koje ?e omogu?iti jednake uslove za poslovanje na medijskom tržištu, kao i osloba?anje medija od direktnog uticaja države na ure?iva?ku politiku. Dodao je da ?e u slu?aju da medijskom strategijom ne bude predvi?eno povla?enje države iz vlasništva u medijima do?i do gašenja privatnih medija u lokalnim sredinama, dok ?e na nacionalnom nivou postojati dualitet sa medijima u vlasništvu države i ostalih, na drugoj strani.

“Ako takvo rešenje bude usvojeno, ne?e doprineti profesionalizaciji medija, ve? uspostavljanju još ve?e kontrole države nad medijima”, upozorio je Obradovi?.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!