NEDIM SEJDINOVIĆ: Kako su novinarima od života napravili pakao

16 Jun 2017

Onima koji napadaju novinare i prete im smrću mora se poslati jasna, glasna i nedvosmislena poruka da je to krivično delo, odnosno da to nije dozvoljeno činiti. U suprotnom, šalje im se sasvim suprotna poruka

Poštovane ekselencije, poštovani gosti, drage koleginice i kolege, prijateljice i prijatelji,

Želim da vas u ime Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jednog od organizatora konferencije, pozdravim i zahvalim što ste danas sa nama. Imamo priliku da razgovaramo o aktuelnim temama danas u Srbiji, a to su medijske slobode i bezbednost novinara. Dugo se ve? šira medijska zajednica nije okupila da, zajedno sa predstavnicima državnih institucija, nezavisnih tela i civilnog društva, razgovara o ovom, rekao bih, dramati?no važnom pitanju danas u Srbiji. Nadam se da ?e ovo biti prilika da otvoreno razgovaramo, da osvetlimo gde smo stigli, kako smo stigli tu gde jesmo, te da pokušamo da se dogovorimo kako dalje i damo odgovor na pitanje – ima nade li za nas kao novinare, ima li nade za nas kao društvo da ostvarimo onaj nivo medijskih sloboda i slobode izražavanja koje prili?e savremenom društvu koje pledira da bude demokratsko, odnosno da obezbedimo da se naše kolege novinari ose?aju koliko-toliko bezbedno dok obavljaju svoj i ina?e, po definiciji, težak posao od neprocenjivog javnog interesa. Da ne da budu izloženi pretnjama, pritiscima i napadima, najrazli?itijih oblika, koji im ne samo od profesije ve? i od života prave pravi pravcati pakao. Žalosna je ?injenica to što se mnoge naše kolege, novinari i urednici, svrstavaju me?u one koji ugrožavaju bezbednost novinara i koji vode pravi mali rat protiv slobode mišljenja i izražavanja, crtaju?i mete na ?elu onima koji druga?ije misle i govore, gaze?i pritom bez zadrške novinarski kodeks.

Iako je tema ovog skupa u odre?enom smislu šira, ipak je u njenom centralnom fokusu odnos medija i pravosu?a. Šta im je zajedni?ko, i da li postoji bar elementarno me?usobno poverenje? Sami znate da prema istraživanjima javnog mnjenja niti jednoj niti drugoj profesiji gra?ani ne daju visoko poverenje. Medijima i pravosu?u u Srbiji zajedni?ko je njihovo skoro ravnopravno i redovno pojavljivanje u svim relevantnim dokumentima koji procenjuju stanje ljudskih prava u Srbiji ili pak napredak u procesu evropskih integracija, u negativnom kontekstu. Može se re?i da su problemi sa medijskim slobodama i vladavinom prava, bar formalno, najve?e prepreke na putu Srbije ka EU, ukoliko se naravno Srbija i zaista odlu?ila da taj put nastavi i uspešno dovrši, u šta bar jedan zna?ajan deo našeg društva, imaju?i u vidu aktuelna doga?anja, nije u potpunosti ube?en. Zaista je teško verovati u uspešnost ovog procesa ako se oni delovi društva koji se usude da kriti?ki misle i govore proglašavaju za neprijatelje, ako se donose presude koje nisu u skladu sa konceptom medijskih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava, ako se mediji i novinari dele na podobne i nepodobne, ako se novinari javno napadaju a pritom ne prepoznajemo volju države da ih zaštiti, ako se mediji upotrebljavaju za obra?un sa pravosu?em, a pravosu?e za obra?un sa medijima, i tako dalje, i tako dalje…

Zajedni?ko medijima i pravosu?u jeste to što oni mogu biti klju?ni korektiv, to jeste prepreka zloupotrebi vlasti. To im je jedna od osnovnih funkcija. Zloupotrebljeni me?utim, mogu da predstavljaju najzna?ajniju polugu za nekontrolisanu vladavinu, a nekontrolisana vlast je – banalno je i re?i, ali danas važno podsetiti – najve?i neprijatelj demokratije.

Jedna od centralnih tema ovog skupa jeste Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara, koji su krajem prošle godine potpisali Republi?ko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, i novinarska i medijska udruženja. Jasno je da su novinarska i medijska udruženja imala ogromna o?ekivanja od ovog sporazuma, veruju?i da ?e on ubrzati, odnosno dovesti do sankcionisanja ugrožavanja bezbednosti novinara, a da možda druge institucije potpisnice nisu u toj meri i na taj na?in delila ta o?ekivanja. Važno je me?utim da o ovoj temi otvoreno razgovaramo, da sagledamo u kojoj meri je ovu platformu mogu?e u?initi efikasnijom, a sve nas ohrabruje ?injenica da se u realizaciju sporazuma uklju?ila i Misija OEBS-a, a da ga sa velikom pažnjom posmatraju i drugi relevantni me?unarodni faktori. Veoma je važno – ?vrsto držim do toga – da se onima koji napadaju novinare i prete im smr?u pošalje jasna, glasna i nedvosmislena poruka da je to krivi?no delo, odnosno da to nije dozvoljeno ?initi. U suprotnom, šalje im se sasvim suprotna poruka. Veoma je važno da u realizaciju ovog sporazuma, koji je deo Akcionog plana za Poglavlje 23, u?inimo vidljivijim i za druge aktere koje mu mogu pomo?i.

Pred sam po?etak našeg skupa stigla je vest da je Tužilaštvo naložilo Policiji da identifikuje napada?e na novinare na mitingu vladaju?e partije, 31. maja ove godine. To je ohrabruju?a vest, naravno pod pretpostavkom da ti napada?i i zaista budu identifikovani i sankcionisani. Obeshrabruju?e je me?utim to što predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas nisu sa nama i nadam se da njihovo odsustvo nije poruka koju su nam želeli poslati.

Želim vam uspešan rad i još jednom se zahvaljujem što ste sa nama!

(Govor predsednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovi?a na otvaranju konferencije „Medijske slobode i bezbednost novinara u Srbiji – šta je slede?i korak?“, održane u Beogradu 14. juna 2017. godine u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Ambasade Australije i Misije OEBS-a u Srbiji.)

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!