NDNV-u nagrada ombudsmana za ljudska prava

22 Dec 2008

Nezavisnom društvu novinara Vojvodine (NDNV) pripaš?e godišnja nagrada vojvo?anskog ombudsmana za razvoj ljud…

logondnv.jpgNezavisnom društvu novinara Vojvodine (NDNV) pripaš?e godišnja nagrada vojvo?anskog ombudsmana za razvoj ljudskih prava na teritoriji pokrajine u 2008. godini.
Kako je saopšteno iz kancelarije ombudsmana, NDNV se od svog osnivanja 1990. godine zalagalo za pravo na slobodu izražavanja kao i za ostale vrednosti demokratskog gra?anskog društva i poštovanja ljudskih prava.
“Svojim aktivnostima, poput raznih akcija, mitinga, javnih rasprava i obrazovnih aktivnosti, NDNV je nedvosmisleno zagovaralo pravo na miran i bezbedan život, ustavom zagarantovan princip sekularnosti, pravo na slobodu mišljenja i govora, pravo na slobodu okupljanja, kao i prava na razli?itost”, piše u obrazloženju nagrade.
Dodaje se da se poseban doprinos NDNV demokratizaciji društva ogleda i u tome što neprestano obu?ava novinare i aktiviste nevladinih organizacija za izveštavanje o specifi?nim ljudskih pravima, poput manjinskih i prava marginalizovanih društvenih grupa.
Nagrada NDNV-u bi?e uru?ena sutra na sve?anosti u Izvršnom ve?u Vojvodine.
Ombudsman ?e sutra uru?iti i Po?asno priznanje za doprinos zaštiti i unapre?enju ljudskih prava.
To priznanje ?e biti posthumno dodeljeno Karolju Berešu, svešteniku Hriš?anske reformatske crkve u Srbiji, osniva?u i prvom direktoru Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada.
“Karolj Bereš je bio jedan od najve?ih zagovornika i poštovalaca vrednosti me?uverske i me?uetni?ke tolerancije, ravnopravnog ekumenskog dijaloga i saradnje me?u ljudima, bez obzira na njihovo nacionalno, versko, politi?ko ili bilo koje drugo opredeljenje”, piše u obrazloženju nagrade.
Karolj Bereš je preminuo 1. maja ove godine u 55. godini života.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!