NDNV: Pogubni uticaj države na medije

24 Jun 2010

„Afera WAZ“ zapravo pokazala da država Srbija nema nameru da se odrekne drastičnog i pogubnog uticaja na medije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenjuje da je „afera WAZ“ zapravo pokazala da država Srbija nema nameru da se odrekne drasti?nog i pogubnog uticaja na medije u Srbiji, a da se mediji u velikom broju slu?ajeva ponašaju tek kao oru?e u rukama politi?kih i drugih elita. Kako god procenili poslovanje WAZ-a na ovim prostorima, o ?emu treba da se brinu nadležni organi a ne politi?ari, jasno je da je država, bez obzira ko vrši vlast, kao i cela politi?ka klasa duboko upetljana u medijsku sferu na neprimeren na?in. Kao što je jasno da se i medijski akteri ponašaju u skladu za uzusima i okvirima koje postavlja država.
Posledice intervencije države u medijsku sferu pokazale su se katastrofalnim, o ?emu najbolje govori ?injenica da se u Vojvodini 70 odsto medija nalazi pred gašenjem, a da to nije posledica postojanja medijskog tržišta ve?, obrnuto, netržišnih uslova poslovanja. Podse?amo na to da je medijska legislativa loša i neprimerena vremenu u kojem živimo, podse?amo i na to da su neki drugi zakoni u suprotnosti sa medijskim, što je dovelo do potpune konfuzije. Podse?amo i na to da država ništa nije uradila sa „piratskim emiterima“, koji legalne dovode do prosja?kog štapa. Podse?amo na katastrofalne posledice loše i zaustavljene privatizacije. Podse?amo i na to da je zakon o medijskoj koncentraciji namerno stavljen ad acta… Sve to govori da državni organi ne žele da urede medijsko tržište, odnosno stvore uslove za nesmetan i profesionalan rad medija, kao i da medije koje nisu beogradski uopšte i ne prime?uje.
„Afera WAZ“ verovatno govori i o nameri državnih organa da obesmisle privatizaciju medijskog sektora i sada ?emo najverovatnije prisustovati njegovoj ponovnoj etatizaciji. Jasno je da je u ovoj situaciji potrebno spasavati što se spasiti može, ali ho?emo jasno da znamo ko je kriv za užasnu situaciju u kojoj se nalaze pojedini mediji, kao i da znamo šta država planira sa njima u budu?nosti, a da to ne bude samo prazno obe?anje i mrtvo slovo na papiru. Tako?e, zahtevamo da nadležni organi, pre svega pravosu?e, ispitaju sve ?injenice vezane za ovu “aferu“, a posebno na?ine privatizacije „Ve?ernjih novosti“ i ulogu svih aktera u njoj.

NDNV

Podelite ovu stranicu!