NDNV: Plansko uništavanje medija, slučaj Radio Sombor

06 Jun 2010

NDNV smatra da je država namerno, činjenjem i nečinjenjem, upropastila veliki broj medija, pogotovo na lokalu, kako bi relatizovala ili potpuno ukinula funkciju medija kao korektiva vlasti

Nezavisno društvo novinara Vojvodine poziva Vladu Srbije, Vladu Vojvodine i Grad Sombor da pod hitno prona?u na?in da pomognu opstanak Radija Sombora, koji se, posle višegodišnje agonije, nalazi pred gašenjem, a za šta odgovornost u potpunosti snose državni organi i lokalna samouprava. Zahvaljuju?i lošoj medijskoj legislativi, zahvaljuju?i potpunoj nezainteresovanosti države za lokalne medije, zahvaljuju?i nakaradnoj privatizaciji i još nakaradnijim postprivatizacionim procesima, ovaj radio, koji baštini dugu i uspešnu tradiciju, za nekoliko dana ?e prestati sa emitovanjem programa ukoliko se urgentno ne prona?e rešenje za njega.
Grad Sombor skoro u potpunosti ignoriše probleme sa kojim se Radio Sombor susre?e, ignorišu?i pritom i Zakon o lokalnoj samoupravi, u kojem se jasno navodi da je lokalna samouprava dužna da se brine o informisanju na svojoj opštini, sa posebnim osvrtom na informisanje na jezicima nacionalnih manjina, kao i da obezbedi javnost rada svojih organa. Radio Sombor ina?e emituje program na ?etiri jezika, što zna?i da ?e njegovim eventualnim gašenjem biti ugrožena i prava nacionalnih manjina na informisanje. ?injenica je da Grad Sombor na godišnjem nivou izdvaja neprimereno mala sredstva za informisanje u odnosu na druge opštine.
Agonija Radio Sombora po?inje lošom i nepripremljenom privatizacijom, koja je ubrzo poništena. Potom je ovaj medij postao vlasništvo Akcijskog fonda Srbije, a ovo amorfno vlasništvo dodatno je devastiralo ovu nekada uglednu medijsku ku?u.
U poslednje dve i po godine, broj zaposlenih u Radio Somboru je prepolovljen, ali i pored toga zaposleni skoro ve? godinu dana nisu primili niti jednu platu. Usled konfuzije u kojoj ovaj medij funkcioniše, Radio je 2009. godinu završio sa gubitkom od 3,5 miliona dinara.
Mada su zaposleni, kao i novinarske i medijske asocijacije proteklih godina više puta upozoravali državne organe, lokalnu samoupravu i javnost na katastrofalno stanje u ovoj medijskoj ku?i – kojoj su, ponavljamo, upravo kumovali država i lokalna samouprava – do sada ništa nije u?injeno da se pomogne zaposlenima u njihovom naporu da o?uvaju svoj medij, koji, pored informativnog, ima i veliki kulturni i društveni zna?aj za svoju sredinu.
Radio Sombor je najdrasti?niji primer i ina?e izuzetno teške situacije u medijima Vojvodine. NDNV smatra da je država namerno, ?injenjem i ne?injenjem, upropastila veliki broj medija, pogotovo na lokalu, kako bi relatizovala ili potpuno ukinula funkciju medija kao korektiva vlasti. I u tome, ?ini se, postoji svojevrsni konsenzus skoro cele politi?ke klase.

NDNV

Podelite ovu stranicu!