NDNV: Ministarstvo nije formiralo radnu grupu za novu Medijsku strategiju

26 Oct 2016

NDNV je zabrinut zbog netransparentnosti rada novog Ministarstva kulture i informisanja Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) saopštilo je danas da je od Ministarstva kulture i informisanja dobilo informaciju da ta institucija nije formirala radnu grupu ili neko drugo radno telo za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji.

Tako?e, ministarstvo nije formiralo ni radnu grupu za evaluaciju sprovo?enja važe?e Medijske strategije i seta medijskih zakona proisteklih iz nje, naveo je NDNV u saopštenju za javnost.

To novinarsko udruženje je izrazilo zabrinutost jer su ozbiljno prekora?eni rokovi za temeljnu analizu efekata Medijske strategije koja važi za period od 2011. do 2016. godine, kao i za izradu nove strategije, koja treba da važi od 2016. do 2021. godine.

NDNV je podsetio da je re? o rokovima koji su predvi?eni Akcionim planom za pregovara?ko Poglavlje, prema kojem je Srbija preuzela obavezu da do tre?eg kvartala ove godine izvrši temeljnu analizu efekata postoje?e Medijske strategije s ciljem identifikacije osnovnih prepreka za njeno sprovo?enje, utvr?ivanja strateških ciljeva nove strategije i izrade preporuka za prevazilaženje utvr?enih prepreka.

U Akcionom planu se navodi da je država Srbija tako?e trebalo da do ?etrvtog kvartala ove godine ima izra?enu i novu Medijsku strategiju (2016-2021), s ciljem daljeg ja?anja transparentnosti vlasništva nad medijima, pra?enja efekata privatizacije medija, spre?avanja kontrole medija, osnaživanja medijskog pluralizma, medijske pismenosti i samoregulacije.

“Više je nego zabrinjavaju?e što do sada nije ?ak ni formirano radno telo koje bi se bavilo ovim pitanjima. NDNV je zabrinut zbog netransparentnosti rada novog Ministarstva kulture i informisanja Srbije”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je ministarstvo u odgovoru na dopis NDNV-a navelo da ?e “u najkra?em roku otpo?eti sa radom na izradi nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji”.

Ocenjuje se da taj odgovor ne uliva nadu da se tom važnom poslu pristupa ozbiljno, odnosno na odgovaraju?i na?in.

NDNV je zatražio da procesi evaluacije efekata postoje?e Medijske strategije i izrade nove budu “inkluzivni i otvoreni” i da u njima moraju da u?estvuju medijska i novinarska udruženja, kao i relevantna udruženja gra?ana i zainteresovane institucije, regulatorna i samoregulatorna tela.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!