NDNV: Grad Novi Sad novcem građana plaća naprednjačke medije

01 Dec 2016

Skoro dve trećine novca poreskih obveznika dobili su režimski list Dnevnik i Novosadska TV

Nezavisno društvo novinara Vojvodine ukazalo je javnosti da je i ove godine grad Novi Sad ogromnu ve?inu novca namenjenu finansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa dodelio medijima bliskim Srpskoj naprednoj stranci, te time još jednom obesmislio proces konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja.

“Ve? dugo vremena manje-više ista konkursna ‘stru?na’ komisija medijima raspore?uje novac poreskih obveznika, a o?igledno da je jedini kriterijum za ?lanstvo u njoj – politi?ka podobnost i poslušnost. Nikako se druga?ije ne može objasniti ?injenica da su skoro dve tre?ine novca poreskih obveznika na konkursu koji je bio raspisan 11. oktobra ove godine i bio otvoren samo osam dana – dobili dva projekta, odnosno režimski list Dnevnik i Novosadska TV, medij koji je prošao kroz ‘?udnu’ privatizaciju i dospeo u ruke vladaju?e stranke”, isti?e se u saopštenju NDNV.

Kako se dodaje, od 50 pristiglih predloga projekata, „stru?na“ komisija, koja bi po zakonu trebalo da bude sastavljena od nezavisnih medijskih stru?njaka i medijskih radnika, odabrala je 18 projekata, me?u kojima su, pored Dnevnika i Novosadske TV, i Ve?ernje novosti i niška televizija Kopernikus, tako?e vlasti bliski mediji, kao i pojedine stru?noj javnosti nedovoljno poznate produkcijske ku?e.

“Pored o?igledne partijske pristrasnosti, jasno je da su pojedini ?lanovi komisije bili i u sukobu interesa. Sama ?injenica da u komisiji, kao medijski stru?njak (!), u nekoliko konkursnih procesa, sedi jedan od vode?i naprednja?kih politi?kih analiti?ara Dragomir An?elkovi? – najbolje govori i o stru?nosti i o profesionalnosti njenog rada”, navodi NDNV.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine najvailo je da ?e, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja, tražiti uvid u sve predloge projekata podnete na ovaj javni konkurs, kao i obrazloženje odluke „stru?ne“ komisije.

Tako?e, NDNV je pozvalo medije i produkcijske ku?e koji su ošte?eni ovakvim radom komisije da razmotre mogu?nost pokretanja upravnog spora pred Upravnim sudom, kako bi zaštitili svoje interese.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!