Naučno dokazano: Rasisti su glupi!

27 Jan 2012

Prema istraživanju, deca s nižim koeficijentom inteligencije u starijem uzrastu češće razvijaju predrasude. Manje inteligentni odrasli ljudi teže prema društveno konzervativnim ideologijama

Nema sumnje da ?e rezultati nove studije, koja nalazi poveznice izme?u tri vru?e teme – rasizma, politi?kih ideologija i inteligencije – u javnosti izazvati velike polemike i kritike, me?utim istraživa? Gordon Hodson iz Ontarija kaže da ova ?injenica proizlazi iz analize dve velike studije.

Prema izveštaju koji je predstavljen u novom broju ?asopisa Psychological Science, deca s nižim koeficijentom inteligencije u starijem uzrastu ?eš?e razvijaju predrasude. Manje inteligentni odrasli ljudi teže prema društveno konzervativnim ideologijama koje isti?u važnost hijerarhije i otpor prema promenama, što na kraju doprinosi ja?anju predrasuda, tvrdi Hodson.

“Predrasude su izuzetno složene i višezna?ne, pa je vrlo važno razotkriti i razumeti sve ?imbenike koji im pridonose”, objasnio je kanadski psihijatar.

Mozak i pristranost

Politikološka istraživanja izbornih rezultata ve? su ranije utvrdila da su predrasude svojstvenije desnom bira?kom telu, a neka nau?na istraživanja našla su jasnu vezu izme?u nižih nivoa obrazovanja i snažnijeg rasizma. Hodson je zaklju?io da je slede?i logi?an korak utvr?ivanje da li postoji povezanost izme?u IQ-a i predrasuda.

Njegov je tim analizirao dva dugotrajna istraživanja Britanaca – jednu koja je pratila decu ro?enu u martu 1958. i drugu koja je u?inila isto s decom ro?enom u aprilu 1970. Sva deca prošla su testiranje inteligencije u dobi od 10 i 11 godina i ponovno sa 30 i 33 godine, a istovremeno su merene i njihovi nivoi društvenog konzervativizma i rasizma.

U prvoj studiji merena je verbalna i neverbalna inteligencija testovima u kojima ljudi moraju da prona?u sli?nosti i razlike me?u re?ima, oblicima i simbolima. U drugoj su kognitivne sposobnosti istražene na ?etiri na?ina koji su, me?u ostalima, uklju?ivali zadatke kao što je crtanje oblika, definisanje re?i, prise?anje brojeva i otkrivanje sli?nosti me?u re?ima.

Društveni konzervativci definisani su kao ljudi koji su se slagali s izjavama kao što su na primer:

“‘Porodi?ni život strada kada majka radi puno radno vreme’ ili ‘Škole trebaju da u?e decu da poštuju autoritete'”. Odnos prema drugim rasama meren je reakcijama na tvrdnje kao što je, na primer: “Nemam ništa protiv toga da radim s ljudima druge rase.” Autori istarživanja isti?u da su procenjivali samo snažno izražen rasizam jer ve?ina ljudi, koliko god bili egalitaristi, ima odre?ene nesvesne rasne predrasude.

Rezultati su potvrdili o?ekivanja tima – da deca niske inteligencije u zrelom dobu pokazuju sklonost rasizmu. Ali ?inilac koji je objasnio vezu izme?u ove dve varijable bio je politi?ki. Naime, kada su istraživa?i u analizu uklju?ili društveni konzervativizam, pokazalo se da je ova ideologija odgovorna za dobar deo sprege izme?u inteligencije i pristranosti – ljudi manjih kognitivnih sposobnosti tako?e su imali manje kontakta s drugim rasama.

“Ovo otkri?e je u skladu s ranijim koje je pokazalo da je kontakt me?u razli?itim skupinama mentalni izazov i da kognitivno iscrpljuje, kao i s rezultatima koji pokazuju da kontakti smanjuju predrasude. Mogu?e je da postoje kognitivna ograni?enja koja ljudima otežavaju da svet vide iz perspektive nekog drugog skupa. Društveno konzervativne ideologije uglavnom nude strukturu i red, pa mogu biti privla?ne ljudima niže inteligencije. Na nesre?u, one istovremeno ?esto ja?aju predrasude’, smatra Hodson.

Ali kanadski nau?nik isti?e da bi bilo pogrešno na temelju ovih rezultata zaklju?iti da su svi liberali pametni, a konzervativci glupi jer oni pokazuju proseke u velikim grupama.

“Postoje mnogi primeri vrlo inteligentnih konzervativaca, kao i ne baš bistrih liberala, a tako?e i konzervativaca s visokim principima kao i vrlo netolerantnih liberala”, istaknuo je Hodson.

(TPORTAL.HR)

Podelite ovu stranicu!