Najnovija znanja o inteligentnim sistemima

27 Sep 2008

Šesti

Šesti me?unarodni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici (SISY) po?eo je ju?e u Subotici, u sve?anoj sali Gradske ku?e, a nastavlja se danas u hotelu „Galerija“. Ovo jedinstveno okupljanje nau?nika i stru?njaka iz razli?itih oblasti, koje se održava svake godine, organizovala je Vojvo?anska akademija nauka i umetnosti, u saradnji s Politehni?kim univerzitetom iz Budimpešte, Departmanom za matematiku i informatiku novosadskog Prirodno-matemati?kog fakulteta, suboti?kom Visokom tehni?kom školom i drugim institucijama i nau?nim asocijacijama iz Srbije i Ma?arske.

Kako za „Dnevnik“ kaže akademik Endre Pap, predsednik VANU, koji predsedava skupom zajedno s prof. dr Janošem Fodorom, prorektorom budimpeštanskog Politehni?kog univeraziteta, glavni cilj simpozijuma je okupljanje istraživa?a raznih profila – inženjera, matemati?ara, informati?ara, ekonomista, lekara – pre svega iz Ma?arske i Srbije, ali i drugih zemalja sveta, kako bi predstavili svoja najnovija istraživanja. U Subotici se okupilo više od 120 istraživa?a iz Ma?arske, Srbije, Francuske, Slova?ke, Austrije, Belgije, Luksemburga, SAD i Pakistana, a izloži?e 82 rada.

– Simpozijum omogu?ava dalje proširenje saradnje u aktuelnoj oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlu?ivanja, fazi-sistemima, fazi i neuro-fazi kontroli, ekspertnim i sistemima baze znanja, inteligentnim robotima, interakciji ?ovek–robot, inteligentnoj mehatronici: CAD/CAM/CAE sistemima, te njihovoj primeni u industriji, ekonomiji, obrazovanju, medicini, saobra?aju – isti?e akademik Pap. – SISY treba da doprinese kako razmeni novih nau?nih dostignu?a, tako i budu?oj saradnji i zajedni?kom nastupu u evropskim projektima.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!