Nacionalni savet zabrinut zbog nasilja prema Mađarima

28 Feb 2013

Brine nasilje u Bečeju, Temerinu, Subotici, Novom Sadu

Nacionalni savet Ma?ara izrazio je zabrinutost zbog “stalnog pove?anja nasilja” i pove?anog broja fizi?kih i verbalnih napada na vojvo?anske Ma?are i zatražio od nadležnih državnih organa da tome stanu na put.

“Slu?ajevi nasilja poslednjih nedelja u Be?eju, Temerinu, Subotici i Novom Sadu, koji su bili upereni protiv Ma?ara, kod gra?ana izazivaju nesigurnost i strah”, naveo je Nacionalni savet u preporukama koje je usvojio.

To najviše telo manjinske autonomije upozorilo je da su takvi incidenti u višenacionalnim naseljima, opštinama i gradovima naro?ito opasni i mogu da ugroze dobre rezultate koji su postignuti proteklih godina, kao i uzajamno srpsko-ma?arsko pomirenje i približivanje, koje “polako napreduje”.

“U ovome organi bezbednosti i pravosu?a imaju nezaobilaznu ulogu, kao i simboli?na oglašavanja najviših javnih funkcionera. Molimo vas da svojim izjavama i aktivnostima podsti?ete društvo i prvenstveno državne vlasti da se prema me?unacionalnim incidentima i etni?ki motivisanim krivi?nim delima odnose kao prema prioritetu”, navodi se u preporukama, koje prenosi današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

Dodaje se da je “za žaljenje” što ovdašnja ma?arska javnost, “ne potpuno bez osnova”, ?esto ose?a da državni organi ne sankcionišu etni?ki motivisane incidente uvek sa istovetnom strogo?om, u zavisnosti od toga koje je nacionalnosti žrtva, a koje osumnji?eni po?inilac.

“Zajedni?ki nam je interes da se svi gra?ani Srbije i Vojvodine ose?aju ravnopravnim i da uživaju istu zaštitu od strane vlasti i u tome ?e Nacionalni savet Ma?ara u svemu biti partner državi”, piše u preporukama Nacionalnog saveta Ma?ara.

(Autonomija/Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!