Nacionalni savet danas odlučuje o koncesiji

11 Sep 2008

Nacionalni savet za infrastrukturu kojim predsedava predsednik Srbije Boris Tadi?, danas bi trebalo da odlu?i o spor…

boristadic.jpgNacionalni savet za infrastrukturu kojim predsedava predsednik Srbije Boris Tadi?, danas bi trebalo da odlu?i o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji za izgradnju auto-puta Horgoš-Požega. Stru?ni tim koji je formirala Vlada Srbije je procenio da je neprihvatljiv zahtev koncesionara, konzorcijuma Alpina-Por, da se konzesioni ugovor sporazumno raskine, a da taj konzorcijum, bez tendera za izvo?a?a radova, gradi auto-put Novi Sad-Horgoš.
Vlada Srbije je krajem marta prošle godine potpisala ugovor o koncesiji sa konzorcijumom španske firme FCC i austrijske Alpine, ali je kasnije FCC svoja prava ustupio kompaniji Por iz Austrije. Koncesionar je imao obavezu da do kraja ove godine ispuni finansijske i tehni?ke uslove za po?etak izgradnje auto-puta, ali je zatražio dodatne garancije Vlade Srbije da bi zapo?eo gradnju. Vlada nije bila prihvatila zahteve koncesionara, pa je on predložio sporazumni raskid koncesije i ugovaranje izgradnje auto-puta Novi Sad-Horgoš.
Za taj posao koncesionar je zatražio 220 miliona evra, a procena stru?nog tima je da ti radovi ne treba da koštaju više od 150 miliona evra.
Na današnjoj, tre?oj sednici Nacionalog saveta za infrastrukturu, potpredsednik Vlade Mla?an Dinki? ?e predstaviti Akcioni plan za pripremu i izgradnju deonice auto-puta Novi Sad-Horgoš. Tim planom je predvi?eno da se ta deonica podeli na šest do osam delova i da za izgradnju svakog dela bude raspisan poseban tender, a da ugovor koji ?e se potpisati sa izvo?a?ima radova bude tipski, odnosno da se razlikuju samo po ugovorenoj ceni. Bi?e angažovana i nezavisna revizorska ku?a za izgradu revižije projekta izgradnje deonice Novi Sad-Horgoš.
Nacionalni savea za infrastrukturu koji je osnovan radi koordinacije i upravljanja projektima iz te oblasti, utvrdio je da su osnovni prioriteti nove vlade da se završi auto-put na “Evropskom koridoru 10”, da po?ne izgradnja autoputa Beograd – južni Jadran i da se modernizuje železnica. Na prošloj sednici Savet se saglasio se da se nastave pregovori o sporazumnom raskidu koncesionog ugovora, kako bi se pronašlo najbolje rešenje, u interesu Srbije. Predloženo je da se u rebalansu ovogodišnjeg budžeta Srbije obezbede sredstva za radove koji su u toku na auto-putu na “Evropskom koridoru 10” i obilaznici oko Beograda. Odlu?eno je da do kraja septembra Savet predloži Vladi Nacionalni plan za izgradnju kompletnog putnog i železni?kog pravca na “Evropskom koridoru 10”.
?lanovi Saveta su, pored Borisa Tadi?a, potpredsednik vlade i ministar ekonomije i regionalog razvoja Mla?an Dinki?, ministri za infrastrukturu, rudarstvo i energetiku, za finansije i za telekomunikacije, Milutin Mrkonji?, Petar Škundri?, Diana Dragutinovi?, Jasna Mati?. U Savetu su i ministar životne sredine i prostornog planiranja, za Nacionalni investicioni plan, poljoprivrede Oliver Duli?, Verica Kalanovi?, Saša Dragin, potpredsednik vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar ?eli?, predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? i gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!