MUŠKINJA-HAJNRIH: Ozbiljan posao ne trpi paušalne ocene

05 Apr 2010

Upis

Upis u posebne bira?ke spiskove (PBS) nacionalnih manjina nastavljen je nakon što je 9. marta napravljen presek koji je pokazao da ?e na direktne izbore za nacionalne savete i?i sve manjinske nacionalne zajednice u Srbiji osim Hrvata, Slovenaca i Makedonaca. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava polako dobija liste za izbore koji ?e se održati 16. juna, ali u javnosti se povremeno pojavljuju informacije koje bi taj proces mogle pokvariti. Tako je, recimo, poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi? u nekoliko navrata upozoravao na nepravilnosti prilikom formiranja PBS-a. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Aniko Muškinja-Hajnrih, s druge strane, za „Dnevnik“ kaže da je Šabi? u nekoliko navrata izdavao saopštenja neodre?ene sadržine, a da o eventualnim konkretnim pritužbama ili predstavkama nije obaveštavo Ministarstvo, pa je ostalo nejasno o kakvim se, konkretno, slu?ajevima radi.
– Poverenik se jednom obratio Ministarstvu, dopisom od 28. decembra 2009. godine, navode?i da mu se «izvestan broj gra?ana obratio, ukazuju?i na mogu?e kršenje odredaba Zakona o zaštiti podataka o li?nosti – izjavila je Aniko Muškinja-Hajnrih za naš list.

O ?emu se konkretno radilo?
– Pritužbe su bile u vezi s podnošenjem zahteva za upis u poseban bira?ki spisak, koji je Nacionalni savet Nemaca iz Novog Sada otpo?eo preko svojih ?lanova… Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je od Nacionalnog saveta Nemaca zatražilo i dobilo izjašnjenje o navodima poverenika. Predsednik nema?kog nacionalnog saveta obavestio nas je, naime, da su nepravilnosti, po nalogu poverenika, otklonjene. Kao državni sekretar, li?no sam želela da se konsultujem s poverenikom, pa je zakazan razgovor na koji sam otišla zajedno s pomo?nikom ministra zaduženim za sektor koji se bavi pitanjima u vezi s nacionalnim manjinama. Šabi? se, me?utim, nije pojavio na sastanku, pa smo razgovarali s generalnim sekretarom službe. Tu smo saznali da se, a povodom upisa u poseban bira?ki spisak, povereniku zapravo obratilo samo jedno lice, koje je ukazalo na problem u vezi s upisom u spisak pripadnika nema?ke nacionalne manjine.

Zbog ?ega izme?u Ministarstva za ljudska i manjinska prava i poverenika za informacije od javnog zna?aja nema saradnje po pitanju pritužbi gra?ana na upis u posebne bira?ke spiskove?
– Ministarstvu za ljudska i manjinska prava nije poznato o kakvim se pritužbama radi, osim one koja je napred opisana. Poverenik se pre izdavanja saopštenja nije obra?ao Ministarstvu, pa se takvo njegovo istupanje nikako ne može dovesti u vezu s njegovim zakonskim ovlaš?enjima. Mislimo da je vrlo neprimereno izdavati saopštenja na osnovu neproverenih informacija, služe?i se neodre?enim pojmovima kao što je „«izvestan» broj“, „ve?i» broj“ i sli?no, budu?i da se radi o, za pripadnike nacionalnih manjina, vrlo zna?ajnoj akivnosti. Pripadnici nacionalnih manjina koji se upisuju u poseban bira?ki spisak su punoletni gra?ani s opštim bira?kim pravom, pa je nezamislivo da se upisuju «bez znanja» ili «protivno svojoj volji», tim pre što o upisu dobijaju rešenja s poukom o pravnom leku, a imaju i mogu?nost nesmetanog «ispisivanja» s posebnog bira?kog spiska iz razloga koji se ?ak i ne moraju obrazlagati. Ponavljam, bilo bi veoma opasno, i u slu?aju da se utvrdi nekoliko propusta, dovesti u pitanje validnost upisa u PBS blizu 400.000 pripadnika nacionalnih manjina, koji su samim ?inom upisa izrazili volju da svoj nacionalni savet biraju na neposredan na?in, i stoga mogu?e propuste ne treba dovoditi u vezu s eventualnom zloupotrebom.

Kada se završe ovogodišnji izbori za nacionalne savete, ho?e li vaše ministarstvo sumirati eventualne zakonske manjkavosti i propuste u tom procesu i ispraviti ih izmenom zakona?
– To se podrazumeva. Osim toga, u naredne ?etiri godine pokaza?e se i efikasnost ostalih odredbi Zakona, pre svega onih koje se odnose na nadležnosti nacionalnih saveta. U slu?aju da se ukaže potreba za tim, Ministarstvo ?e biti predlaga? izmena i dopuna Zakona jer je interes svih nas da pripadnici nacionalnih manjina ostvare najve?i mogu?i stepen kulturne autonomije, odnosno manjinske samouprave, a jedan od uslova za to je i odgovaraju?a pravna regulativa.

Presek u upisu u posebne bira?ke spiskove je napravljen i nacionalne manjine se spremaju za izbore za nacionalne savete. Ima li do sada ve? prijavljenih lista?
– Nakon što su 11. marta 2010. godine raspisani neposredni izbori za pripadnike 16 nacionalnih zajednica, i objavljena odluka o sazivanju elektorske skupštine za pripadnike tri nacionalne zajednice, nastavio se proces koji propisuje Zakon. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je na osnovu podnetih zahteva izdalo 14 ovlaš?enja za prikupljanje potpisa za podršku izbornoj listi, i do sada su proglašene tri. Izdato je ukupno 173 ovlaš?enja za prikupljanje potpisa bira?a za podršku kandidaturi za elektore. Ovlaš?enje je do sada dobilo 117 pripadnika hrvatske nacionalne manjine, 44 pripadnika makedonske nacionalne manjine i 12 pripadnika slovena?ke nacionalne manjine.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!