MSUV: Partijska zakonitost

15 Nov 2016

Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu postao je još jedna u nizu ustanova kulture sa v.d. statusom direktora

Muzej savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) u Novom Sadu postao je još jedna u nizu ustanova kulture sa v.d. statusom direktora, nakon što je Pokrajinska vlada Vojvodine smenila Sanju Koji? Mladenov usred mandata i za v.d. direktora postavila slikara Radovana Joki?a, predsednika Saveta za kulturu novosadskog odbora SPS-a i autora partijskog programa HIMEREKS (Hitne mere revitalizacije kulturnog sektora Novog Sada).

Pokrajinska vlada samo je kratko saopštila sa sednice od 9. novembra da je donela i odluke o imenovanjima u nekoliko institucija ?iji je osniva?, uklju?uju?i to da je v.d. direktora MSUV-a slikar Radovan Joki?.

Sanja Koji? Mladenov objavila je dan kasnije da je razrešena bez ikakve prethodne najave, pre isteka mandata na koji je izabrana regularnim konkursom na ?etiri godine.

“Tokom ove tri godine, kao i danas, nisam bila ?lanica ni jedne politi?ke stranke, niti sam težila njima. Smatrala sam da su struka, znanje, iskustvo i sposobnosti ne samo dovoljne, ve? obavezuju?e za nekog ko upravlja institucijom kulture”, navela je Sanja Koji? Mladenov na svom Fejsbuk profilu, dodaju?i da je tokom svog rada polazila od društvene pozicije MSUV-a koja je uslovljena njegovom situiranoš?u na “poluperiferiji”, uticajima tranzicijskih procesa, finansijskom krizom, razli?itim konfliktnim politikama izazvanim suštinom savremene umetni?ke prakse, njenim analiti?kim i kriti?kim promišljanjem, stalnim dijalogom sa rizikom, te internacionalizacijom, umrežavanjem i emancipacijom institucije zbog ?ega je nailazila na probleme sa razli?itim lokalizmima, konzervatizmima, ksenofobijama i patrijarhalnim vi?enjima koja su težila destabilizaciji institucije i urušavanju njenog ugleda.

“Pojedinci su radili na bla?enju mog imena, pretili, iznosili laži i uvrede pod maskom opšteg interesa, tobože borbe za javnim delovanjem i transparentnoš?u, a zarad zabave i sitnih li?nih pobuda”, navela je ona, dodaju?i da direktorsku poziciju ostavlja “mirne savesti, bez ikakvih finansijskih propusta u poslovanju”, zadovoljna onim što je, “uz veliku pomo? ve?ine zaposlenih, sa puno entuzijazma i li?nog zalaganja izgradila”.

“Ponosna sam na znatno uve?anu kolekciju Muzeja, rad Marine Abramovi? u njoj, nove Zbirke i Centre, njihovu digitalizaciju, izložbu Akvizicija, opremljene izložbene prostore, projekat rekonstrukcije i dogradnje platoa, izložbu Dejmijena Hersta, dva EU projekta, pet velikih gostovanja u inostranstvu, mnoge retrospektivne, samostalne i tematske izložbe, F.A.C.K, razli?ite govorne i filmske programe, izdate publikacije, savremeni dizajn, prisustvo Muzeja na internetu… Muzej je danas ure?eniji, stabilniji i neuporedivo vidljiviji nego što je bio pre. Vra?am se svom uobi?ajenom kustoskom poslu i doktorskoj tezi. Hvala svim umetnicama i umetnicima, saradnicama i saradnicima Muzeja, kao i prijateljicama i prijateljima koji su ove tri godine bili uz mene!”, poru?ila je Sanja Koji? Mladenov, ?ija je objava izazvala brojne reakcije umetnika i kolega iz zemlje i regiona.

Zakonom o kulturi predvi?eno je da osniva? može imenovati v.d. direktora ustanove bez prethodno sprovedenog javnog konkursa u slu?aju kada direktoru prestane dužnost pre isteka mandata, odnosno kada javni konkurs za direktora nije uspeo.

Zakonom je precizirano i da dužnost direktora ustanove prestaje istekom mandata i razrešenjem, a razrešenje pre isteka mandata predvi?eno je na li?ni zahtev, ako direktor obavlja dužnost suprotno odredbama zakona, ako nestru?nim, nepravilnim i nesavesnim radom prouzrokuje ve?u štetu ustanovi ili tako zanemaruje ili nesavesno izvršava svoje obaveze da su nastale ili mogu nastati ve?e smetnje u radu ustanove, ako je protiv njega pokrenut krivi?ni postupak za delo koje ga ?ini nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora, odnosno ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osu?en za krivi?no delo koje ga ?ini nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora ustanove, te iz drugih razloga utvr?enih zakonom ili statutom ustanove.

Novi prvi ?ovek MSUV Radovan Joki? izjavio je da se ceo život bavi kulturom i da je upravljanje tako zna?ajnom kulturnom institucijom bilo njegova želja. “MSUV je jako zna?ajna kulturna institucija koja uti?e na kulturni kvalitet cele zajednice. Nadam se da ?e se sad i odnos prema ustanovi promeniti, jer postoji novi politi?ki stav prema kulturi”, rekao je Joki? za “Blic” i dodao da ?e raditi i na rešavanju sukoba unutar Muzeja, koji su bili aktuelni prethodnih nekoliko meseci.

“Muzej je imao nepravi?an položaj u sistemu, bilo je i lošeg politi?kog odnosa prema toj ustanovi, a to jedna od retkih živih institucija. Nadam se da ?u uspeti da popravim te loše tokove unutar Muzeja, a poznajem ljude koji rade tamo”, naveo je Joki?, koji je postao poznat javnosti u vreme dok je gradona?elnica Novog Sada bila Maja Gojkovi?, sadašnja funkcionerka Srpske napredne stranke i predsednica Skupštine Srbije. Joki? je tada bio ?lan Gradskog ve?a zadužen za kulturu i ?lan radikala.

Joki? je diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a samostalno izlaže od 1986.

Krajem marta ove godine, za vreme predizborne kampanje, Joki? je kao predsednik Saveta za kulturu SPS-a, predstavio program HIMEREKS za “revitalizaciju kulturnog sektora Novog Sada”. Tada je izjavio da je zadovoljan time što SPS zapo?inje kampanju akcentom na kulturu, koja je marginalizovana.

“Od kad je po?ela predizborna kampanja nigde niste mogli da ?ujete re? kultura. To je odraz i simptom ovog društva, kultura je marginalizovana, više i ne postoji u ozbiljnim društvenim tokovima, u onome što se zove konstrukcija, podizanje i rekonstrukcija društva u kojem živimo. Nemogu?e je reformisati društvo bez kulture, to je problem sa kojim moraju da se suo?e politi?ari. Novi Sad zaslužuje da se kulturna scena ujedini, jer je ona sad dezorijentisana, razjedinjena, na najnižem nivou”, rekao je Joki?, koji je skrajnut položaj kulture video ilustrovao i partijskom kadrovskom politikom.

“Najniži politi?ki funkcioneri vode kulturu, to su poslednja mesta koja se dodeljuju”, rekao je tada Joki?, predstavljaju?i HIMEREKS kao apel za promene, a ne kao “gotov dokument i strategiju”.

HIMEREKS sadrži šest celina, koje se odnose na ljudski potencijal (postavljanje kompetentnih ljudi na ?elo upravnih sistema), programe (kojima bi bila utvr?eni prioritetni pravci koji doprinose stvaralaštvu), popularizaciju kulture i participaciju (kao podsticaj i stimulaciju za unapre?enje kvaliteta kulturnih sadržaja), te nove veze, prostori kulture (reparacija i rekonstrukcija postoje?ih prostora) i pra?enje i korekcija kulturnih tokova grada.

Joki? je nakon rada u Gradskom ve?u bio pomo?nik direktora u Turisti?koj organizaciji Novog Sada, a u to vreme, po?etkom 2015. godine, izjavio je, izme?u ostalog, da je pesimista u pogledu promovisanja Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, koja je nedavno i potvr?ena.

Pesimizam je tada obrazložio time što nije video volju ljudi koji su ga nasledili da nastave makar jedan deli? onoga što je sa saradnicima sa velikim entuzijazmom zapo?eo. “Nadao sam se, da kada se jednom zapali ta vatra, negova?e se i razbuktati još više, ali ona se ugasila. Kada vam direktor kulturnog centra ne radi ništa, troši svoje vreme na borbu sa okolinom, sa potpunim odsustvom ideja, ja ne mogu da budem optimisti?an”, naveo je tada Joki? za sajt nshronika.

Dosadašnja direktorka MSUV Sanja Koji? Mladenov, viša kustoskinja, diplomirala je na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i završila master na Interdisciplinarnim rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu, gde je trenutno na doktorskim studijama. Kustoskom praksom bavi se od 1995. godine.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!