Mladi Srbije i Kosova: ‘Ne znamo se, a mnogo smo slični’

18 Nov 2016

Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, Inicijativa mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije

“Ne znamo se, a mnogo smo sli?ni”, zaklju?ak je 30-ak mladih iz Srbije i sa Kosova, nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po tri dana.

U okviru programa LinKS (Linking Kosovo and Serbia) u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, osim upoznavanja sa svakodnevnim životom ljudi svoje generacije, njihovim nadanjima i problemima, imali su prilike i da, o odnosima Beograda i Prištine, razgovaraju sa predstavnicima državnih institucija, doma?ih i me?unarodnih organizacija, civilnog društva, medija…

“Ja sam Milica Kari?, iz Beograda sam”

“Zovem se Çlirim Sheremeti, iz Prištine sam, prestonice Kosova”

Milica Kari? poha?a master studije Jugoisto?ne Evrope na Fakultetu politi?kih nauka u Beogradu. Çlirim završava gimnaziju u Prištini i za sebe kaže da je omladinski aktivista.

Milica je prvi put posetila Prištinu, Çlirim je prvi put u Beogradu.

“Dosta nas, kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa odre?enim, dosta jakim predrasudama. Govorili su nam da postoji šansa da do?e do nekog konflikta dole, da nije u redu da pri?amo srpski na ulici u Prištini, da ne bi trebalo da budemo toliko opušteni. Kada smo otišli tamo, pokazalo se da ništa od toga nije ta?no. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako, taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pri?ati srpski”, kaže Milica Kari?.

Çlirim Sheremeti prime?uje da je “zapanjuju?e koliko smo sli?ni”.

“Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedni?kog. Ljudi uglavnom žive u svom ‘balonu’, jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju ‘balon’ u kome se informišu i ne trude se da dobijaju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezposenoš?u. Nakon posete, od mladih iz Srbije sam saznao da ih mu?e isti problem kao i nas – visoka nezaposlenost, problem sa vladom, slobodom medija… Mnogo toga imamo zajedni?kog”, kaže ovaj mladi? iz Prištine i dodaje da mu se svideo i grad.

“Neverovatno je koliko toga i on ima zajedni?kog sa nekim gradovima na Kosovu”, rekao nam je.

Arijeta Murati iz Prištine, tako?e je prvi put u Beogradu. “Utisci su mnogo bolji nego što sam o?ekivala”, kaže nam ova studentkinja.

“Nije to strah, nego je strah od ne?ega nepoznatog. Bilo je lepo. Nova iskustva, videli smo nove stvari. Videli smo koliko smo, Albanci i Srbi, u stvari sli?ni”

Strah o kome govori, posledica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji na Kosovu, a doprinose mu i mediji. “Sli?ni smo po tradiciji. Svi smo sa Balkana. Imamo i sli?ne probleme, ako mogu tako da kažem”, dodaje.

A najve?i problemi koji mu?e mlade i Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vu?i? iz Gra?anice, jesu socijalno-ekonomske prirode. Pre svega nedostatak posla.

“Bilo da se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, drugim zajednicama sa Kosova, Albancima iz Srbije, Albancima sa Kosova… to je taj problem koji nas sve mu?i”, kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i ?lan nevladine organizacije “Mlada aktivna Gra?anica”.

Sa tim je saglasna Milica Kari? iz Beograda. “Nau?ila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo sli?ni. Da nas mu?e isti problemi. Da isto ne znamo o Briselskom dijalogu”.

Çlirim Sheremeti iz Prištine naglašava zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapre?enju odnosa izme?u dva društva, moraju da ponude kontra-argumente.

“Ljudi ?e imati inicijalno loš utisak i traži?e samo argumente koji taj loš utisak potkrepljuju sve dok se ne suo?e sa druga?ijim argumentima. Kao na primer sa nama. Mi smo mladi koji su posetili Beograd i koji su proveli vreme sa mladima iz Srbije. Mi ?emo biti taj kontra-argument. Re?i ?emo im da je to zapravo lepo mesto i da bi trebalo da ga posete”, kaže Çlirim Sheremeti.

Sa ciljem da doprinese ja?anju saradnje mladih u regionu, Inicijativa mladih za ljudska prava ve? 13 godina organizuje programe razmene izme?u Kosova i Srbije.

(Ognjen Zori?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!