Mlada Bosanka politički potencijal Finske

22 Aug 2015

Amina Elezović, učenica porijeklom iz Bosne i Hercegovine, izabrana je za 'Mladu osobu 2014. godine Općine Malax'

Amina Elezovi?, u?enica porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koja s porodicom ve? nekoliko godina živi u Finskoj, izabrana je za “Mladu osobu 2014. godine Op?ine Malax”.

?elnici Op?ine Malax, koja se nalazi u regiji Ostrobothnia, u zapadnom dijelu Finske, na ovaj na?in su izrazili zahvalnost mladoj Bosanki zbog angažmana u politi?kom i javnom životu op?ine, kao i na promociji op?ine u Evropi i svijetu. Amina Elezovi? ?e nagradu zvani?no preuzeti na sve?anoj ceremoniji u novembru.

Amina Elezovi? je jedna od najmla?ih osoba u toj razvijenoj skandinavskoj zemlji koja se aktivno bavi politikom, prenosi Anadolija. Ova 16-godišnja u?enica, ro?ena u Tešnju, ranije je u razgovoru za Anadoliju kazala kako je “politika interesira, jer je to dobar na?in da pomogne i u?estvuje u rješavanju problema u društvu i državi”.

Za prava u?enika i doseljenika

Ve? tri godine nalazi se u odboru Finland Svenska Skolungdomsforbund, organizaciji za prava u?enika u obrazovnom sistemu u Finskoj, gdje se zalaže za prava doseljenika u obrazovanju. Osim toga, ?lanica je i omladinskog odbora u Malaxu u Finskoj. Aktivna je i u omladinskom krilu Svensk Ungdom, koje djeluje u okviru Švedske narodne stranke u Finskoj.

?esto putuje na me?unarodne konferencije, seminare i politi?ke skupove u svijetu, a po?etkom 2014. godine je, zajedno s grupom mladih politi?ara iz Finske, predstavljala tu zemlju u Evropskom parlamentu. Bila je i jedna od u?esnica European Youth Eventa, koji je u maju 2014. godine organizirala Evropska unija u Briselu.

Dvije godine je u?estvovala u politi?koj školi koju je organizirala organizacija Finland Svenska Skolungdomsforbund. Dva puta je s grupom mladih politi?ara bila u posjeti Parlamentu Finske, gdje je, izme?u ostalog, imala priliku upoznati i razgovarati s ministrom odbrane Finske.

Želi postati amabasadorica BiH

Jedna od velikih želja ove, ve? sada, društveno i politi?ki vrlo aktivne tinejdžerke je da postane ambasadorica Bosne i Hercegovine u Finskoj te da pomogne napretku i razvoju svoje domovine. Prema njenom mišljenju, politi?ari u Bosni i Hercegovini bili bi mnogo odgovorniji i aktivniji da su i gra?ani, kako kaže, malo aktivniji i da se više informiraju o dešavanjima u društvu i državi. Mladima i vršnjacima u Bosni i Hercegovini preporu?uje da se bore za svoja prava, da se ne stide re?i šta ih mu?i i šta žele.

Nakon srednje škole, namjerava upisati fakultet politi?kih nauka ili me?unarodnih odnosa, kako bi se, kako isti?e, dodatno usavršila i pripremila za politi?ku karijeru.

Koliko je odlu?na u svome naumu najbolje govori ?injenica da je, uprkos svojim mladim godinama, u jeku poplava u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine pokrenula akciju pomo?i za svojmu domovinu u Finskoj, kojoj su se odazvali mnogi gra?ani iz bh. dijaspore, ali i Finci. O njenoj humanitarnoj akciji pisali su brojni finski i švedski mediji.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!