Mirović neće u profesionalce

18 Sep 2008

Ko

Ko je sve na pla?enoj funkciji u Skupštini Vojvodine
Odbor Skupštine Vojvodine za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja prihvatio je ju?e zahteve ?etvoro od šest skupštinskih potpredsednika, kao i samog predsednika Skupštine, za zasnivanje stalnog radnog odnosa u vojvo?anskom parlamentu. O zahtevu spikera parlamenta Šandora Egerešija, te potpredsednica Branislave Beli? i Maja Sedlarevi?, odnosno njihovih kolega Siniše Lazi?a i Martina Zloha izjasni?e se Skupština Vojvodine u plenumu, na zasedanju u utorak. Preostala dvojica potpredsednika – Branimir Mitrovi? i Igor Mirovi? – nisu izrazili želju da budu u profesionalnom statusu u Skupštini.

O zapošljavanju obi?nih poslanika u utorak, me?utim, ne?e biti re?i jer se pred Administrativnim odborom ju?e nije našao nijedan takav zahtev.
– O tome ko ?e biti profesionalni poslanik poslani?ke grupe tek treba da se izjasne – izjavio je za naš list predsednik Administrativnog odbora Miloš Gagi?.

Ne treba sumnjati u to da ?e se to dogoditi vrlo brzo, a do tada, kako nam je objašnjeno, poslanici koji su bili profesionalci u prošlom sazivu i žele da ga zadrže u novom, ima?e po sili prava isti status kao i bivši profesionalci. To prakti?no zna?i da su na spisku onih koji su, odmah po konstituisanju novog saziva, izrazili želju da u narednih šest meseci primaju platu u Skupštini Vojvodine.

Administrativni odbor je tako još u julu prihvatio zahteve 44 poslanika da poslani?ku platu primaju do januara 2009. godine, a me?u njima je bilo 17 poslanika koji su mandate zadržali i u novom sazivu.
Ina?e, prema Odluci o pravima poslanika u Skupštini AP Vojvodine, na stalnom radu u Skupštini mogu biti predsednik Skupštine, potpredsednici Skupštine, predsednici skupštinskih odbora i do 50 odsto poslanika, srazmerno strana?koj zastupljenosti.

 Tako bi poslani?ki klub «”Za evropsku Vojvodinu”», sa 70 poslanika, odnosno 58 odsto, optimalno mogao da kandiduje 35 svojih izabranika za stalni rad u Skupštini, ne ra?unaju?i poslanike na funkcijama. Ako bi radikali ostali na 24 mandata, ta poslani?ka grupa imala bi pravo da zaposli 12 poslanika, Ma?arska koalicija pet itd. U prethodnom sazivu, recimo, uz ?elnike Skupštine i njenih odbora, profesionalni status imalo je ukupno 43 poslanika, od ?ega najviše radikala (16) i demokrata (14).

Plate

Prema najnovijem “«Informatoru« Skupštine Vojvodine”, koji važi za saziv 2008–2012, od 1. jula važi novi obra?un zarada poslanika na stalnom radu, predsednika skupštinskih odbora, potpredsednika Skupštine i, naravno, samog njenog predsednika. Tako predsednik Skupštine, po novom, mese?no prima 128.274 dinara, potpredsednici 124.609, dok zarada predsednika skupštinskih odbora na stalnom radu iznosi 107.506 dinara.
Podse?anja radi, na kraju prethodnog saziva plata predsednika Skupštine bila je 116.613 dinara, potpredsednika 113.281 dinara, dok je plata predsednika skupštinskih odbora na stalnom radu iznosila 97.732 dinara.
Plata profesionalnih pokrajinskih poslanika iznosi 73.299 dinara, a pripada im i mese?ni poslani?ki dodatak u visini od 35 odsto plate predsednika skupštinskog odbora na stalnom radu: u kona?nom zbiru to je 110.000 dinara. U prethodnom sazivu, pak, profesionalni poslanici mogli su mese?no ukupno da inkasiraju do 100.000 dinara, budu?i da je fiksni deo plate iznosio 66.636 dinara.

(Dnevnik) 

Podelite ovu stranicu!