MIROSLAVA MILENOVIĆ: Mi finansiramo naš medijski mrak

22 Nov 2015

Promenili su se određeni igrači, a određeni igrači se nisu ni promenili, samo su presvukli dresove i patike

?lanica Saveta za borbu protiv korupcije napadnuta je fizi?ki u subotu u podne u haustoru zgrade u kojoj živi. Razgovor vodila Svetlana Luki?.

Svetlana Luki?: Miroslava, objavljena je vest da ste ju?e bili fizi?ki napadnuti. Imate vidne povrede na licu. Da li ste napad prijavljivali policiji?

Miroslava Milenovi?: Ju?e sam dobila opomenu. Ja to zovem opomenom jer sam imala dosta sre?e i ove povrede koje jesu vidne, zapravo su male u odnosu na ono što je moglo da bude. Dobro sam prošla.

Ne, napad nikome nisam prijavila zbog toga što sam pre nekoliko meseci prijavila tužiocu za organizovani kriminal da prime?ujem da me odre?ene grupe ljudi, u razli?itim vremenskim periodima i u razli?itim delovima dana, prate. S obzirom da je to bilo u?estalo, da se u prvi mah poklopilo sa prebijanjem jednog od ljudi sa kojima vrlo blisko i intenzivno radim, sa Ivanom Nini?em, pomislila sam da sam možda pala u neku vrstu paranoje, pa prosto vidite nešto što ne postoji.

Me?utim, kada su ljudi sa kojima sam privatno i poslovno sara?ivala po?eli to da prime?uju, pa mislim da smo i nas dve pri?ale u restoranu Moskva kada ste vi primetili da me neko prati, tada sam zapravo shvatila da je vreme da se obratim specijalnom tužiocu. S obzirom da sam posle toga kao u filmu odvedena u službu za borbu protiv organizovanog kriminala, posle nje u upravu kriminalisti?ke policije Beograd, a zatim sam sa dodeljenim pripadnikom kriminalisti?ke policije obišla sva ta mesta. Gledali smo gde ima kamera, pa sam sve opisivala i provela jedno par sati sa njim. Posle dve-tri nedelje nije bilo ni pisma ni razglednice.

Posle svega toga su iz policijske uprave poslali na vrata stana moga sina policijskog pozornika koji se raspitivao da li se mama plaši, da li je mama ugrožena. Tako da sam ja i to tada shvatila kao opomenu, da ne kažem kao pretnju, a ovo ju?e je samo jedna matrica koja se ponavlja u jednom potpuno rasturenom društvu. Tako da taj ?in koji se ju?e desio, na svu sre?u fizi?ki me nije mnogo povredio, a sa druge strane, ako su mislili da ?e to biti opomena da stanem, o?igledno da neko nije dobro uradio moj profil.

Svetlana Luki?: Vaš saradnik sa kojim ste sara?ivali na izveštaju o vlasni?koj strukturi medija je prebijen tako?e ispred svoje ku?e. Da li njega neko obavestio dokle se stiglo sa istragom, da li su mu bilo šta rekli? I mi smo imali neke probleme, ne tako drasti?ne, i matrica je uvek ista – date izjavu, a onda vam se više niko nikada ne javi, makar da vam kaže, vi ste to samo sanjali, paranoišete, vi ste sami sebe udarili, vi ste sami sebi srušili sajt?

Miroslava Milenovi?: Pa što se ti?e Ivana Nini?a nema ni pisma ni razglednice. Zna?i uvek isto – krugovi se sužavaju, pa su se sužavali, pa se sužavaju, ali je o?igledno njima suviše veliki problem da proniknu u odre?ene politi?ke strukture koje o?igledno komanduju ovakvim prljavim stvarima. Ovo je previše nisko i previše prljavo. Ne umem ?ak ni da se odredim prema tome.

Kad premotavam film, meni prosto bude žao što tog momenta nisam bila više skoncentrisana, što nisam primetila ko je kako bio obu?en, ko je šta nosio. Ali to je normalno jer vas to iznenadi, prosto to ne o?ekujete.

Nini? je dao mnogo više detalja, ali Ivan Nini? je bio tu?en, on je bio prebijen. Ja sam samo udarena. Ja sam ju?e dobila samo lajt opomenu. Moram samo da dodam da je Ivan Nini? moj bliski saradnik. Osim što smo radili na izveštaju o vlasni?koj strukturi medija, radili smo i na ovom budu?em izveštaju, koji sam ve? nedeljama najavljivala, o trošenju javnog novca za rashode reklama, marketinga i propagande. Ali Ivan Nini? i ja smo zajedno osnovali Centar za vladavinu prava. On je zaista moj jako blizak saradnik. Ja sam, i kada je on prebijen, to shvatila kao opomenu.

Izveštaj o Diposu je objavljen, a treba da se objavi i ovaj izveštaj, i samo da napomenem da ja ovih meseci jako puno radim u inostranstvu, i to za Ujedinjene nacije i za agenciju za borbu protiv kriminala Velike Britanije. U petak uve?e u 9 sati sam se vratila sa puta, bila sam u Kirgistanu i Egiptu, i kad sam se vratila sa?ekalo me je to u subotu. Napustila sam Beograd koji je tada bio pun tenzija. Da samo podsetim na izveštaj o Diposu i vrlo tešku prepisku sa ?lanovima Saveta i sa potpredsednikom Saveta u NIN-u, od strane Diposa. Da pomenem povodom tog ?lanka upad Nikole Petrovi?a u prostorije Saveta za borbu protiv korupcije, a zbog navodno velike ugroženosti njega i njegove dece zbog ?lanova Saveta.

Da pomenem isto tako pismo Saveta REM-u, odnosno RRA, pa povodom toga kako su se oglasili i na koji na?in su se po medijima razra?unavali i pojedina?no sa ?lanovima Saveta i sa Savetom. Oni bi najviše voleli da mi u Savetu prestanemo da radimo, da se u toj trci izmorimo, ali eto neko je odradio pogrešno moj profil. Ju?e su mi pomogli da shvatim da sam na po?etku trke.

Svetlana Luki?: Kada ste pomenuli upad Nikole Petrovi?a, da podsetimo naše slušaoce da je gospodin Petrovi? direktor javnog preduze?a Elektromreža Srbije i da je…

Miroslava Milenovi?: …kum premijera.

Svetlana Luki?: I premijerov kum. Prostorije Saveta su u vladi, dakle, on dolazi u zgradu vlade da bi…

Miroslava Milenovi?: Da, ali nenajavljen dolazi u prostorije Saveta. Tu je, onako, svratio. Verovatno mu je WC bio prekoputa, pa mu je bilo blizu da svrati. Ali radi se o slobodi koju neko, prilikom takvog upada, daje sebi za pravo.

Mi nismo objavili adrese stanovanja ljudi, da se mi razumemo. Mi smo objavili adrese javnih objekata koje su ti ljudi zakupili. Da li su to uradili da bi tu živeli, da bi tu radili, da bi sadili cve?e, gajili ma?ke, to nas nije interesovalo. Ali kada zakupljujete od države, taj ugovor mora da bude javni i to je javni podatak. Ako ne želite da to bude javno, onda možete od neke babe da iznajmite neki stan. To je prosto vaš li?ni izbor. Ho?u da kažem da to samo pokazuje koliko se oni u ovom trenutku ose?aju mo?nim, a sa druge strane isto tako pokazuje da je izveštaj o Diposu bio ta?an.

Svetlana Luki?: Da samo podsetimo da je taj izveštaj jasno pokazao da je mnogo ljudi koji zauzimaju visoke državne funkcije taj prostor zakupljivao mimo svih zakonskih procedura, da mnogi od njih nikada ništa nisu ni pla?ali, da su im dugovi opraštani, da su i procesi koji su sporadi?no pokretani potpuno zatajili….da ne ulazimo u detalje, ali u svakom slu?aju, kada pokušam u glavi da napravim spisak ljudi kojima ste se zamerili, velika sila je u pitanju.

Miroslava Milenovi?: Da. Mislim ako idete ka tome da me pitate na koga sumnjam, lista onih koji su sa druge strane reke je jako duga?ka. Ja se bavim opasnim poslom. Ja sam forenzi?ni ra?unovo?a. Ja sam 10 godina sa ugovorom ameri?kog ministarstva pravde na ispomo?i i pomo?i srpskom tužilaštvu. O?igledno, poverenje za koje sam mislila da smo me?usobno izgradili bilo je jednosmerno. Vrlo je jasno da pomaka u mnogim slu?ajevima nema zato što su politi?ke i ekonomska elite vezali ruke pravosu?u. Pravosu?e nema nezavisan budžet, pravosu?e nije nezavisno, ono je politi?ka marioneta. Meni je žao to da kažem, ali pravosu?e danas u Srbiji ne postoji.

O policiji ne bih mnogo pri?ala jer ja li?no u?estvujem u treninzima srpske policije i imam visoko mišljenje o pojedincima, ali o instituciji nemam. Institucija ne poštuje prave policajce, i institucija policije ne prepoznaje ljude koji su sertifikovani u inostranstvu u svojim redovima. Ona ne prepoznaje blago koje ima u sebi. Ona je isto udavljena u moru afera i moru politi?kih razra?unavanja.

Tako da mi je bilo jako taško da pre svega priznam sebi da sa onima sa kojima radim i sara?ujem u proteklim godinama, da po prvi put njihovu pomo? stvarno ne želim, jer imam utisak da mogu samo da ih dovedem u problem. A pomo? koju sam zatražila od specijalnog tužioca za organizovani kriminal sam glupo zatražila, jer on je tužilac u reizboru. A od tužioca u reizboru u Srbiji se ne traži nikakva pomo?, naro?ito ne pomo? da zaštiti ?lanicu Saveta za borbu protvi korupcije.

Svetlana Luki?: Naravno da je nasilje nasilje, ali nije isto kada fizi?ki bude napadnut neko ko radi u zgradi Vlade. Savet je vladino savetodavno telo. I to onda dobija na težini. Šta onda mi, takozvani obi?ni gra?ani, da o?ekujemo ukoliko je neko ko radi u Nemanjinoj, ?iji je posao da savetuje vladu, fizi?ki napadnut ili pra?en. Oprostite na pore?enju, možda nije umesno, ali mi smo ?etiri ili pet puta odlazili u policiju da prijavljujemo napad na naš sajt, i uvek se sve na tome završi. Onda shvatite da je to poruka svakome ko ho?e da vas napadne da to može slobodno da ?ini, i da sigurno ne?e snositi nikakve posledice.

Miroslava Milenovi?: Pa to jeste poruka. Ja sam je vrlo jasno pro?itala iz njihovih re?i kada su mi rekli – pa dobro niko me nije uhvatio za ruku, niko mi nije pretio, nemamo leš. Tada mi je bilo jasno o ?emu mi pri?amo.

Mi živimo u razorenom društvu u kome premijer ima dovoljno kuraži da saopšti da ne može da reši probleme sportskih klubova i da onda ni navija?e ne može da reši. Ne može da reši ni privatizaciju Politike, da to ras?ivija, a pritom je kao margarin, u sve se meša.

Svetlana Luki?: Vi ste u prvoj izjavi rekli da sumnjate da bi ovaj napad mogao biti opomena za izveštaj o medijima koji ste najavili. Me?utim, i onaj prvi izveštaj o medijima o kom smo govorili prošle godine, ticao se vlasni?ke strukture medija. Iz njega smo jasno videli kako se mediji kontrolišu. Sada su na redu marketinške agencije, novac koji državna preduze?a izdvajaju za oglašavanje… tu se radi o ogromnom novcu, stotinama miliona evra.

Miroslava Milenovi?: Jeste.

Svetlana Luki?: Mi smo nau?ili sa prethodnom vlaš?u da je to bilo u rukama odre?ene grupe ljudi, me?utim ima puno indicija da su se samo ruke promenile a da je koncept ostao isti. Da li u slede?em izveštaju možemo da o?ekujemo jasnu sliku o tome ko zahvaljuju?i novcu namenjenom oglašavanju kontroliše medije? Vi ste se vi žalili da ne možete da dobijete elementarne podatke od EPS-a, od Telekoma?

Miroslava Milenovi?: Potpuno ste u pravu. Taj novi izveštaj fakti?ki ?e pokazati koliko je tržište oglašavanja u Srbiji, ali tržište oglašavanja koje se pla?a javnim novcem. To je važno da se zna. Svako ima pravo da svojim novcem angažuje nekoga da to radi mimo tendera, mimo procedura, prosto da sam uspostavi procedure trošenja svog novca.

Veliki je problem što u ministarstvima, agencijama, fondovima, u javnim preduze?ima, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, javni novac je moj novac. Javni novac je novac onoga ko je na ?elu te organizacije ili ministarstva, i oni se tako ponašaju. U ovom izveštaju se pokazuju veze izme?u politi?kih partija koje su na ?elu odre?enih javnih preduze?a i ministarstava, kako odre?ene poslove, mimo svih procedura, ili dovode?i procedure do potpunog apsurda, fakti?ki novac daju svojim istomišljenicima. Pri?amo o jako velikom novcu i paradoksalno je da se to dešava ?ak i u javnim preduze?ima koja su gubitaši, u javnim preduze?ima koja su hroni?no na budžetskim jaslama kakva je Železnica.

Da ne pri?amo uopšte o tome da Telekom i Srbija gas ne žele da obelodane podatke, pri tom ovde govorimo o jednom preduze?u koje treba da se privatizuje, a da ne pri?amo da smo sa prošlom politi?kom garniturom imali ono osnivanje Arene sport koja je na krajnje sumnjiv na?in ura?ena, i gde je vidno ošte?en budžet Republike Srbije. O tome smo pisali u prethodnom izveštaju o vlasni?koj strukturi medija.

Tako da je trend isti. Promenili su se odre?eni igra?i, a odre?eni igra?i se nisu ni promenili, samo su presvukli dresove i patike. Obrazac je potpuno isti. Problem je to što su to naše pare. Kada neko troši novac javnog preduze?a, on fakti?ki smanjuje dobit, a ta dobit bi išla u budžet, iz tog budžeta bi se ispla?ivale mnoge druge stvari. Ovo je zemlja u kojoj su socijalna davanja vrlo mala, penzionerima se smanjuju primanja. Ovo o ?emu pišemo u novom izveštaju pokazuje da postoji jedan paraleleni svet, nepristojni svet, u kome se ljudi bahato ponašaju sa našim parama.

Mislim da privatizacija ne?e doneti ništa dobro. Potvrdila se pretpostavka iz našeg prošlog izveštaja da ?e odre?eni eksponenti politi?ke i ekonomske elite pokupovati medije i da ?e napraviti svoju infrastrukturu za budu?e izbore. Tako da vlasni?ka struktura sama po sebi u Srbiji ne zna?i mnogo, mnogo više zna?i koga taj vlasnik poznaje, sa kim i šta ?ini vladaju?oj strukturi, i šta u kontri dobija.

Samo da napomenem da se u ovom trenutko mnogo gra?ana i gra?anki Srbije suo?ava sa izvršenjima zbog nepla?enih ra?una, Infostana, struje, za televizijsku pretplatu, itd. Ja sigurno nisam neko ko bi imao samilosti prema onima koji ne pla?anja u roku, ali s obzirom da je ekonomska situacija u zemlji stvarno katastrofalna, a da je ?ak i premijer, kada nije bio premijer, pozivao gra?anstvo da ne pla?a pretplatu za televiziju, vrlo je interesantno da se sada gra?ani suo?avaju sa tim prinudnim naplatama. Isto tako poreska uprava sprovodi vrlo interesantne stvari, daju opomene, i kad platite po toj opomeni, vama se skidaju neke kamate, a onda vam oni sa tom opomenom izdaju rešenje i rade plenidbu sa vaših ra?una. Sve je to katastrofalno šibicarenje koje sprovodi poreska uprava.

Zašto o svemu tome pri?am? Zato što se u ovom slu?aju radi o dugu od nekoliko hiljada dinara, a sa druge strane imamo reprograme jednoj ruži?astoj televiziji u milionima, i onda ni to ne pla?aju, pa onda dobijaju reprogram reprograma, itd. I kada smo za potrebe ovog novog izveštaja pratili razne tokove novca, otkrili smo da su dobili kredit za podsticaj izvoza, verovatno da bi platili taj isti porez. Zna?i, tu je najve?i problem. Vi imate kvazi vlasnika, jer vlasnik Pinka nije taj vlasnik. Vlasnik Pinka je onaj kome Pink duguje i ko mu daje sve te podsticaje. U rukama vladaju?e strukture su i poga?a i nož. Tako da u ovom konkretnom slu?aju finansijski tokovi zapravo odre?uju vlasnika medija.

Svetlana Luki?: Dakle, vi kao gra?anin platite porez, oni taj novac potroše daju?i nekom takozvanom privatnom vlasniku koji ima samo lepe re?i za vlast. To zna?i da vi sopstvenim novcem se?ete sebi glavu jer ostajete bez slobodnih medija. Mi na taj na?in, zapravo, finansiramo sopstvenu neslobodu. Tako ispada.

Miroslava Milenovi?: Da. Tako ispada, mi finansiramo naš medijski mrak. Samo da napomenem da je u Briselu na konferenciji speak up o slobodi medija gospodin Han izrekao nešto što mislim da je vrlo ta?no, a to je da bez slobodnih nema ni slobodnih izbora. A svi oni koji rade u državnim organima, u policiji, u tužilaštvu, itd, treba da znaju da svoj posao treba da rade ?asno, jer kad jednom uprljaju ruke, one ?e ve?no biti prljave. Ne možete tek tako da ih operete. Taj sapun još uvek nije prona?en.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!