MIROSLAV VASIN: Povodom građanskih protesta…

14 Jun 2016

Mnogima od nas, koji smo se devedesetih istrajno i građanski borili protiv režima Slobodana Miloševića, danas veoma teško pada to što se sada na protestima od nas ograđuju

Proces bu?enja gra?anske svesti je kona?no rodio nadu da se aktiviranom energijom onih koji su najobjektivniji arbitri stvarnosti mogu isterati na ?istac sve one pojave koje se dešavaju poslednjih godina, a naše društvo ponižavaju i definišu kao autisti?no. Stotine neispunjenih obe?anja, medijske neslobode, tabloidni atak na zdrav razum, potcenjivanje gra?ana, ponižavanje novinara, politizacija pravosu?a, unižavanje institucija i tajni ugovori su samo neki od oblika urušavanja i vre?anja demokratskog bi?a našeg društva. Gra?anski protesti, mirni i dostojanstveni, ali sa dovoljnom energijom da ukažu da postoji kriti?na masa su nešto najbolje što se danas dešava u Srbiji. I radi naše javnosti, ali i kao poruka onima van naše zemlje koji su se pitali gde se izgubila energija onih hrabrih gra?ana Srbije koji su, iz ve?eri u ve?e, šetali i protestovali u vreme Slobodana Miloševi?a. Današnji sistem vrednosti koji promoviše establišment na vlasti je sve sli?niji upravo onim vrednostima protiv kojih smo tada borili. I to se više i ne krije.

Aktuelni gra?anski protesti su ohrabruju?i iz više razloga. Oni pokazuju da postoji granica preko koje gra?ani nisu spremni da tolerišu bahatost, primitivizam i samovolju. Uostalom, na ovaj na?in i mi pokazujemo da posedujemo onaj nivo gra?anske svesti kao i evropski narodi, koji su spremni da se zbog visine poljoprivredne subvencije, smanjenja prava na godišnji odmor ili prekovremeni rad ili reforme obrazovanja, iza?u na ulice i snažno uti?u na stvarnost.

Sada ve? desetine hiljada ljudi i u Srbiji jasno pokazuje da ne želi da toleriše kult li?nosti u kome sve odluke donosi jedan ?ovek, uz poltronsko klimanje glavama najbližih saradnika. ?ak i kada su dobre, takve odluke nemaju demokratski legitimitet i u sebi sadrže ogromnu dozu subjektivnosti. Društvo koje se bori za transparentnost i snagu institucija traži parlamentarizam, a ne samovolju. Slu?aj Savamale predstavlja tipi?an primer do ?ega može do?i kada jedan broj ljudi umisli da im je sve dozvoljeno i zato je reakcija gra?ana o?ekivana i ohrabruju?a.

Ono što je karakteristi?no za sadašnje gra?anske proteste je i ogra?ivanje od politi?kih partija i od politi?ara. S jedne strane, to predstavlja normalnu reakciju na sve ono što nam se dešavalo u bliskoj prošlosti, ali s druge strane, po mom mišljenju, to predstavlja veoma štetnu generalizaciju i poistove?ivanje onih koji su se uvek borili za demokratizaciju društva sa onima kojima su vrednosti devedesetih uvek bile bliske. Naravno, ovde mislim i na ?lanove politi?kih partija i na politi?are. Mnogim ?lanovima npr. Demokratske stranke koji su se devedesetih, koriste?i sve vrste gra?anskih protesta, istrajno borili protiv režima Slobodana Miloševi?a, danas veoma teško pada ogra?ivanje od njih. Ne treba se odricati ljudi koji pripadaju strankama gra?anske i demokratske orijentacije i poistove?ivati ih sa onima kojima su te vrednosti uvek bile strane. Ne mogu se generalisati ni politi?ari pa u isti koš stavljati oni koji su uvek, direktno ili indirektno, podržavali politiku devedesetih sa onima koji se neprekidno bore protiv te politike. Ili one sa „puterom na glavi“ sa ljudima bez mrlje u biografiji.

Pojavile su se informacije o udruživanju gra?anskih inicijativa i njihovom mogu?em uklju?ivanju u politi?ki život. Takvu inicijativu treba podržati i nadati se da je to ona nova energija i novi ljudi koji Srbiji nedostaju. Ali, nemojmo se olako odricati starih boraca za demokratiju i mladih ljudi, samo zbog toga što su ?lanovi demokratski orijentisanih politi?kih partija. Uostalom, svaki od nas je i gra?anin ovog društva i želi da uti?e na stanje u njemu. Zato i apel da to ogra?ivanje od politi?kih stranaka ne bude toliko napadno ili da se napravi, ipak, neka selekcija. Ovako, sve to izgleda odbranaški, a režimskim strankama upravo služi kao povod da preko svojih tabloida gra?anske proteste prikazuju kao strana?ke. U Novom Sadu, na protestu za RTV, ogroman je broj ljudi koji su šetali devedesetih i ?lanovi su demokratski orijentisanih politi?kih partija. Odricanje od tih hrabrih ljudi je politi?ki greh koji, ?ini mi se, ne treba ?initi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!