MIROSLAV ILIĆ: Vlast mraka

09 Feb 2009

Dobrodošla,

Dr Miroslav Ili?Dobrodošla, Srpska pravoslavna Crkvo (SPC), na proces u kojoj je Vojvodina ve? 90 godina glavni optuženi!
Pre rasprave u na?elu i o detaljima, postavljamo pitanje legitimiteta SPC da govori o svetovnim stvarima Vojvodine: da li je to ona ista SPC ?iji su arhiepiskopi nedavno zabranjivali pozorišne predstave na glavnoj novosadskoj ulici, a neposredno nakon što su im (mu!) smetala deca i njihov žagor ispred spomenika Zmaj Jovi? Da li je to ona ista SPC koja je zabranjivala zvonjavu crkvnih zvona u buntovni?koj Turiji, za vreme tradicionalne „kobasicijade“, kao tipi?an primer pu?ke zabave u kojoj se na trenutak zaboravi na Boga, odnosno samo ga se seti, jer je omogu?io da Turinci svake godine svojim rukama, noževima i mlevenim mesom naprave najdužu kobasicu na svetu (malo li je, makar i od Boga)? Da li je to ona SPC koja je krila od pravde pedofila sveštenika što je u sremskokarlova?koj bašti namamljivao de?ake i onanisao pred njima? Da li je to ona SPC koja je nedavno izba?ena iz ekumenskog saveta, nakog „mudrog“ rukovo?enja i zavade sa celim svetom? Da li je to ona SPC koja je iz Vojvodine proterala sve sveštenike koji su ro?eni u Vojvodini, sa izre?enom i nikad zaboravljenom re?enicom, a koja se još krišom i nevericom ponavlja u srpskim, vojvo?anskim ku?ama: „… da istrebimo ovo austrougarsko trnje..“? Da li je to ista ona SPC koja se visokomudreno i bestidno pojavljuje u „mati?inim“ masonskim salonima, onim salonima koji su nastali na tradiciji slobode, prosvetiteljstva i vredno?i „p?ela radilica“, uprkos SPC, prave?i se da to ne zna, prave?i se da je sve u redu? A ništa nije u redu izme?u SPC i velikih srpskih, vojvo?anskih ljudi: sadašnji „zamenik“ patrijarhov i potpisnik „zabrinutosti“ SPC u jednom pisaniju iz devedesetih godina još ne može da oprosti Dositeju Obradovi?u njegov evropski vapaj, od Hopova do osnivanja civilne Velike škole u Beogradu, nastavljaju?i izopštavanje iz SPC jednog od najve?ih umova koje je dao srpski rod. Jednako kao što SPC ne može da zaboravi Svetozaru Mileti?u obra?un sa patrijarhom Germanom An?eli?em (brošura eparhije banatske), ali zato može da u?estvuje u osnivanju tzv. „Srpskog narodnog pokreta Svetozar Mileti?“, koji je sve – osim nastavlja? Mileti?eve misli. Jer Mileti?eva misao i nastala je protiv zatucane, istinski feudalne i be?kom dvoru odane „jerarhije“, jednako kao što je danas ovdašnja jerarhija odana beogradskom „dvoru“. Da li je to ta ista SPC koja ne može do danas da oprosti Arseniju Tre?em ?arnojevi?u što je napustio Kosovo i državotvorno preveo ceo narod u Austrougarsku, spašavaju?i ga i omogu?avaju?i mu svakovrstan potonji napredak i stvaranje nove srpske kulture, zbog ?ega je Turska morala da dovede jednog nesrbina (Kalinika prvog) i postavi ga za pe?kog patrijarha da okupi ono uboge sirotinje što je ostala, ne bi li pripremila useve i hranu Turcima, na novim pohodima ka zapadu? Da li je to ta SPC koja još ne zna (i ne?e da zna) gde je ta?no grobno mesto Arsenija Tre?eg u manastiru Krušedol i koja krije (ili se nerado se?a!) da su u njemu pokopani najzna?ajniji ljudi jedne velike, evropske epohe srpskog naroda sa (ove) severne strane Save i Dunava: osim Arsenija Tre?eg u Krušedolu je sahranjen i Isajia ?akovi? (prvi evropski srpski diplomata, episkop i potonji patrijarh) koji je krajem sedamnaestog i po?etkom osamnaestog veka zadobio Privilegije od be?kog cara za svoj narod, na osnovu kojih je sa?uvan ne samo narod nego i njegova vera, pa i sama SPC, a stovren je i deo srpske države -Vojvodina. U Krušedolu leži i prvi, od gra?ana „izvikan“, dakle „demokratski“ Vojvoda Vojvodine srpske – Stevan Šupljikac, austrijski vojnik, kome ?e Jovan Suboti? izre?i jedan od najumnijih nekrologa u srpskom narodu. Umesto hodo?aš?a u slavu ovih ljudi, do manastira Krušedol danas se stiže teško (prisutan je samo jedan neugladni putokaz), umesto negovanja evropskih horizonata srpskog naroda, danas se ih se SPC stidi. Stidi se SPC arhitekture devetnaestovekovnih vojvo?anskih crkava, pa danas gradi po Vojvodini neke „gra?anice“, stidi se mitre mitropolita Stratimirovi?a, stidi se Dvora u Sremskim Karlovcima, stidi se naravno i Majske Skupštine. Nikad nije obeležen taj dan od strane SPC, jer je narod tada okupljen u Sr. Karlovcima 1848. godine „izvikao“ patrijarha, jasno stavljaju?i do znanja svima, da ne misli da odustane od države iznad Save i Dunava, ni malo ne mare?i što je u Beogradu ve? bio jedan patrijarh. To i danas Vojvodina ho?e: priznanje da je kroz istoriju bila i ostala deo države sa statusom. Makar i kroz današnji Statut. Crkveni DSS apologeti predstavi?e tog „izvikanog“ patrijarha Raja?i?a na sve na?ine: i da je poreklom van Vojvodine (to se mora naglasiti) i da je imao crvene ko?ije i da je išao caru daleko, dok su drugi vodili krvave bitke za „vojvodovinu“ i da je bio prosve?en i da je ostavio zadužbinu, ?ak ?e organizovati izložbu u Vojvo?anskom muzeju o njemu u dnevno politi?ke, a „srpske“ državne stvari. Samo ne?e re?i jedno: patrijarh Raja?i? je izdao srpsku gra?ansku, slobodarsku, revoluciju, izneverio je istu onu Majsku Skupštinu, prihvatio sve uslove austrijske države da vojvodstvo bude nešto drugo a ne državna misao srpskog naroda, kolaborirao je sa feudalnom strukturom Austrougarske monarhije, borio se za primat sa mladim „voždom“ ?or?em Stratimirovi?em i na kraju ga izdao. Džabe Ustav Vojvodovine srpske, koji je bio zadan da se na?ini od strane Skupštine Glavnom odboru, džabe žrtve, džabe Vojvodina, mora?e ona još da sa?eka Blagoveštenski sabor i Mileti?a, a onda neko drugo vreme, glavno je bilo i ostalo, da crkva i njeno ustrojstvo ostane kapa naroda, neprikosnovena vlast. I danas to SPC ho?e. Me?utim, kada je sve to tako, pitamo se da li je to ona ista SPC, koja je posle svega toga bila spremna da uništi i nekaknonski ukine dvovekovnu Karlova?ku mitropoliju, uz pomo? dva radikala i Nikole Paši?a, neposredno nakon „ujedinjenja“ Vojvodine i Srbije, a u cilju iste centralisti?ke ideje koja je i danas u „zabrinutom sopštenju“ prisutna? Rezultat ukidnja Karlova?ke mitropolije je i potonji egzodus Srba na traktorima (kada je Hrvatska trenirala državnost), jer je u pitanju nemogu?nost da se pozove na gruntovne papire poseda SPC na ogromnim površinama iznad Save i Dunava i to papire koje Evropa jedino priznaje u postkomunisti?koj eri, onda kada se (valjda jednom) bude zemlja vra?ala prvobitnom vlasniku. Razgradnjom Karlova?ke mitropolije SPC je sama ukinula titulara. Rezultat ukidanja Karlova?ke mitropolije je i svo?enje viševekovne (najstarije) svešteni?ke škole u Sr. Karlovcima, na nivo srednje bogoslovske škole, jer naravno, samo prestoni Beograd može imati bogoslovski fakultet. Da li je to ona ista SPC koja je pre neku godinu odbila da, zajedno sa civilnim vlastima Vojvodine, oda poštovanje žrtvama Racije, pokazuju?i lagani prezir prema narodnoj volji pokazanoj na izborima za Skupštinu Vojvodine? Da li je ista ona SPC koja odmah isteruje gra?anska udruženja iz „svoje“ zgrade u Zmaj Jovinoj ulici, dok deca u Novom Sadu idu u muzi?ku školu i dalje, kao i mnogih ranijih godina, smeštenu u zgradi koja pripada Katoli?koj crkvi? Da li je to ona ista SPC koja je imala glavne ljude u radiodifuznoj ustanovi Srbije, sa predsednikom episkopom crkvenim, što je (bio) presedan u celom svetu i presudni uticaj na ure?iva?ku politiku u Radio-televiziji Vojvodine, što je dovelo do najniže gledanosti ikad ove televizije? Da li je to ona ista SPC koja u svom krilu odgaja zilotske, militantne formacije spremne da na mig visokih poglavara skinu glavu srpskim izdajnicima u Vojvodini?
Da, to je ta Srpska pravoslavna crkva, koja i dalje u Vojvodini vodi svoju pogubnu antievropsku, antiprosvetiteljsku, antiemancipatorsku, antihumanisti?ku politiku, politiku sukoba, onu politiku koja ra?a zloslutne grafite, kojima se prema potrebi preti malo Ma?arima, pa malo  Srbima da bi se ustalasale mase i kona?no i u Vojvodini spustila krvava zavesa, nao?igled i nablizu multikulturalne Evrope. SPC u kontinuiranoj želji za vlaš?u mraka.

Anif, Salcburg, Austrija
8. februar 2009.

(autor, prof. dr Miroslav Ili?, predsednik je Socijaldemokratske partije Vojvodine)

Podelite ovu stranicu!