Mirnič: Posledice antimanjinskih prostornih planova

03 Dec 2011

To pogađa i srpsko stanovništvo koje sa nama ovde živi, ali u pogledu manjina ima uništavajuću snagu.

Sociolog Karolj Mirni? izjavio je da se još uvek ose?aju posledice perioda u kojem su “najreakcionarnije stranke” kroz svoj uticaj na državnu politiku u Srbiji napravile prostorne planove razvoja da u delovima Banata i Ba?ke u kojima žive manjine ne bude investicija.

“Naravno, to poga?a i srpsko stanovništvo koje sa nama ovde živi, ali u pogledu manjina ima uništavaju?u snagu”, rekao je Mirni? za danasnsji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

On je ocenio da se manjinska zaštita ne može suziti samo na podru?ja obrazovanja, kulture i informisanja, ve? bi morala da bude potpunija i da se odnosi i na zapošljavanje.
“Državni organi bi trebalo da daju preporuku vlasnicima privatnih preduze?a da poštuju nacionalni sastav višenacionalnog okruženja”, ocenio je Mirni?.

Prema njegovim re?ima, usled nemogu?nosti zapošljavanja dolazi do velikog iseljavanja gra?ana iz tih sredina. Mirni? je rekao da bi podsticajne mere za ova podru?ja Vojvodine dovele do zaustavljanja iseljavanja gra?ana i do ekonomskog napretka.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!