MIRKO ĐORĐEVIĆ: Vojvodina kao medijska igračka

17 Dec 2011

Nekom je potrebno da u igri oko neuspeha Srbije sve svali na Vojvodinu i da izazove pometnju – taj trik odavno “pali”

Kada ozbiljni istori?ari i analiti?ari za?ute – a Lazara Vrkati?a odavno nema me?u nama – mediji od svega prave zabavu i igra?ku.

Malo je ko ?itao knjigu francuskog akademika Žana Beranžea – Istorija habsburške monarhije 1237. do 1918. Kako je nestala ova velika državna zajednica i šta je od nje ostalo – malo koga zanima. I o Vojvodini se piše nekako politi?ki i partijski usko, a u medijima sve ?eš?e sre?emo, ?ak pod oznakom – ekskluzivno – napise koji su neka vrsta dimne zavese nad stvarnim problemima. Nema, naravno, ni u izgledu obnove Imperije, ali proizvoljnostima – sa politi?kom pozadinom – mesta ima i to sve više. Boginja Klio je rekla svoje i restauracije su uvek neuspele – i tako i treba da bude. Nestala je potom i Jugoslavija, ali su rušitelji ostavili dubok trag. Oto fon Habsburg, ?lan Saveta Evrope, našao je mir u legendarnoj “kapucinskoj grobnici” u Be?u, no godine 1996. je posetio Sarajevo, razoreno po obrascu razorene zemlje i ostavio je belešku/pismo, koju mu je poslao Željko Ražnatovi? Arkan. “Imajte na umu Franju Ferdinanda”. Deluje sumorno i grozno, no bilo je tako – umesto nostalgije rušitelj je nudio osvetu uz pretnju.

Ostalo znamo i slike su još žive, ali se i o Vojvodini na sli?an na?in razmišlja, i to ?ak i danas. Ne, ne?e Vojvodina biti država niti ima separatizma u Vojvodini, ali u potrazi za “ekskluzivnim” vestima ispisuju se besmislice samo sa jednim ciljem – da se zbriše autonomija koja postoji legalno po Ustavu Srbije. Da joj se ne vrate nadležnosti koje su joj obe?ane i koje nikako da se vrate. Nije ovo nikakva analiza istorijskih okolnosti – ovo je re? nužna o “dimnim zavesma”, koje se s vremena na vreme stvaraju u medijima i koje nisu nikako bezazlena rabota u politici prema Vojvodini. Pre nekih nedelju dana, jedne beogradske novine su pod oznakom ekskluzivno donele vest koja glasi – “Vojvodina dobija datum za pregovore s novom Austrougarskom”. Beograd nije dobio datum za pregovore – kaže se tu – sa EU, i sada je za njih ovo „ekskluzivno”.

Nekom je potrebno da u igri oko neuspeha Srbije sve svali na Vojvodinu i da izazove pometnju – taj trik odavno “pali”.

Ne?e biti dobro ne osvrnuti se na to – jer ovde trikovi pale uvek. Posebno politikanski trikovi koji su zamena za dimne zavese. Ili je obrnuto – dimne zavese su zamena za te trikove. Vojvodina ?e uskoro – raspisao se novinar – okušati sre?u sa evropskim integracijama. Navodno se neko iz Vojvodine sprema da sedne za sto sa “starom ekipom” – ?eškom, Slova?kom, Hrvatskom, Slovenijom, BiH, Poljskom, Rumunijom i – tu je trik – severnim delom Italije. Ovo poslednje je možda najzanimljivije, jer to je deo Italije u kojoj sever zvani Padanija traži secesiju. Njen lider Bosi godinama drži u svom radnom kabinetu sliku Slobodana Miloševi?a koji mu je uzor. Ne vojvo?anski, ve? srpski vo?a je uzor secesije i pri?a postaje zamamna – samo nije jasno šta ?e u toj pri?i Vojvodina, koja ima svoju autonomiju i u kojoj ni traga nekog secesionizma nema. Do secesije je izgleda stalo dr?nim nacionalistima koji su Balkan zavili u crno. I koji i Vojvodini rade o glavi i stoga su ovakve pri?e dostojne zapisa, ako ne i komentara. Naravno, pri?a je “ekskluzivna” ali sasvim neutemeljena i zlonamerna.

Autori ovakvih pri?a me?utim nisu naivni – oni znaju kako se pri?a plasira. Autonomije su – Nema?ka ih ima mnogo – politi?ko bogatstvo jedne države i u miljeu uvek nužne decentralizacije ono su što se ne bi smelo zaobi?i. Autori ovakvih pri?a se obi?no ne potpisuju, no autor se analizom na?i može – a i kada se potpisuju, zna se šta ho?e sa tim insinuacijama. “Autonomije su zlo po sebi”, poruka je jasna i po takvom principu ih treba ukinuti. Obrnuto je – ukidanje autonomije Kosova nas je dovelo da zida pred kojim smo sada nemo?ni. U tom smislu ova pri?a nije naivna, i stoga je mediji ponavljaju kao igra?ku. Danas se i stare države – u krizi oko evrozone – odri?u zna?ajnog dela tradicionalnog suvereniteta, a ovde se od opština prave nekakve SAO širom Balkana. A prave autonomije, multinacionalne i multikonfesionalne, dovode se u sumnju ?ak i na ovakav na?in. To je stari trik da bi se problemi prikrili. Zaboravlja se da Vojvodina nije ni Sandžak ni Kosovo, ve? regija koja se sasvim legitimno povezuje sa drugim regijama u savremenoj Evropi.

Sigurno ?e ovakvih pri?a biti ?eš?e i više ukoliko pravi istori?ari i znalci – analiti?ari budu ?utali.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!