MIRKO ĐORĐEVIĆ: Beograd na hlebu i vodi

21 Jan 2014

Ludilo košta, a megalomanija je još skuplja

Naši zapisi iz palanke izazivaju pažnju – pa i neku pohvalu – ali pristižu i zamerke, pa i neka prekorna re? – sve je to tako i neka je.

O pohvalama ne?emo, ali o primedbama ?emo re?i neku re?, jer su u pitanju državnici naši, te posebno glavni lik A. Vu?i?, koga smo u više navrata oslovili kao Gospodar. Jedan kriti?ar nam prigovara da smo navodno lik A. Vu?i?a doveli u vezu sa ?uvenim Tomom Vu?i?em Periši?em, koji je bio u XIX veku naš poznati državnik – ne, ništa sli?no nismo imali na umu jer to su davna vremena, a A. Vu?i? ima tek neke crte s Tomom Vu?i?em Periši?em, ali nikako nisu isti. Vuk Karadži? u svojim spisima naziva Tomu Vu?i?a tiraninom i tla?iteljem, odnosno kaže za njega da je veliki „veliki krvopilac“ i o tome detaljno piše, jer je poznavao sve ustani?ke vo?e Srbije i sve potonje vladare naše. Vuk je u pravu. U vreme ?uvene Katanske bune u Šapcu, Toma Vu?i? je bunu ugušio za ra?un Obrenovi?a i to surovo. Osnovao je u Šapcu autenti?ni Gulag koji se zvao „Obor“ i u?esnike bune je pohapsio i streljao li?no ili, kako se onda govorilo, „puškarao“ svakog jutra po nekoliko i više tih pobunjenika. Užasi koji su se tu odigravali opisani su u istoriji do detalja – grozote prevazilaze one u Staljinovim Gulazima i to uveliko. Ni na pamet nam padalo nije da A. Vu?i?a poredimo s tim krvolikom i teroristom. Vu?i?a su zvali Gospodar Vu?i? i to je sve za sada. Kada su recimo Titovi ljudi oborili Rankovi?a, onda su srpski komunisti svakodnevno u govorima govorili o „novim gospodarima koji ho?e da udave Srbiju“, a to su bili oni po srezovima ljudi Partije koji su se surovo želeli obra?unati i s Titom ali – gospodari su oboreni a neki i pohapšeni. I još nešto o Gospodaru Tomi Vu?i?u Periši?u – imao je žbire i obaveštajne strukture koje ni sam knez Miloš, ni sin mu knez Mihajlo, nisu mogli da nadigraju. Gospodar Toma Vu?i? je bio obaveštajac kakvog ni danas nema.

Zahvaljuju?i tome, Vu?i?- Periši? je ugušio bunu 1844. I potom svrgao s vlasti i Miloša i Mihajla – to je deo naše istorije.

Nismo poredili Aleksandra Vu?i?a s ovim Tomom Vu?i?em, ali ipak njih dvojica imaju neke zajedni?ke crt? – nikako nije re? o ubistvima. Toma Vu?i? je voleo apsolutnu li?nu vlast i držao je pod svojom rukom, partije je menjao ?esto, niko nije smeo da pisne. Za sve se pitao on. Svi su mu celivali ruku i gurali se da do njega do?u. Tu je sli?nost i samo tu sa A. Vu?i?em. Evo Vu?i?-Weber smenio sve šefove obaveštajnih agencija, jer samo on može sve da zna – i neku tamo VBA i VOA i doveo svoje ljude, jer on je sada Gospodar. On se za sve pita. Da li ?e biti izbora, kada i kako ili ne?e, pita se A. Vu?i?. Da li ?e deca dobiti paketi?e za Srpsku novu godinu, pita se opet On; da li ?e se kopati kanal da tri Morave krenu – ispod Kosova i Makedonije – prema Jegejskom moru, da jednom iza?emo na more, pita se On, Gospodar Vu?i?.

I sada novo ovo – Grad na vodi – Beograd na vodi – kao da grad ne leži milionima godina na dvema velikim vodama kao retko koji drugi grad.

Novaca nema, budžet je vešta?ki, nema ni za penzije ni za plate žandarima, a neko ho?e da igra ulogu Petra Velikog i da gradi ?udo od grada i da otvara neki „prozor u Evropi“, kako je Petar Veliki ?inio grade?i Sankt Petersburg – donedavno Lenjingrad – ali car je imao novaca jer mu je brodogradnja donosila milione, a i sam je radio kao radnik sa alatom u ruci i u poslu nije bilo problema. Niko ne sme ni da pita šta ?e vam to, kome to danas treba u gradu koji grca u siromaštvu. I za to se On Gospodar pita i samo On. Niko nema ni struju da plati, sve je pokradeno, a država pla?a svakog jutra neke milione i milijarde samo da otplati dugove, a to su takve cifre da obi?an ?ovek to ne ume da izgovori, a kamoli da napiše te njihove desetine miliona milijardi. Ludilo. Ali za sve se pita On, Gospodar Vu?i?, i ako kaže ne?emo, ne?emo, ako kaže ho?emo – ho?emo. On vlada suvereno u zemlji ?iji je suverenitet blago re?eno okrnjen odavno. Ludilo košta, a megalomanija je još skuplja, crkve i hramovi ni?u, ve?e od one u Rimu u kojoj služi sam papa rimski. Nema dana da nam novine ne jave kako je Bogorodica proplakala – kako i ne bi u ovakvom ludilu. Obi?an ?ovek to ne shvata i shvatiti ne može.

Ako je ta?na vest – daj bože da nije – da ?e i Boris Nejaki Tadi? u?laniti se u SNS, onda je to to, pa ako nam je dobro, onda ništa. Ko zna, jer najprkosniji opozicionari ve? ljube ruke Vu?i?u, a neki ga proglašavaju za apostola, kažu da drži re?, i tako to.

Lajbnic – to je filozof – kaže ne brinemo jer ovo je najbolji od svih svetova – bože jedini, kakav li je onaj svet na koji se nadamo ako je ovaj najbolji.

Tužno i sumorno.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!