Minhen odbacio referendum desničara protiv džamije

02 Oct 2014

Vijeće je u rezoluciji istaklo da se solidarizira "s muslimanima u Minhenu, jer su oni dio našeg društva".

Gradsko vije?e Minhena usvojilo je u srijedu rezoluciju kojom odbija zahtjev desni?arske partije Die Freiheit za raspisivanjem referenduma protiv izgradnje džamije u tom gradu.

Vije?e je u rezoluciji istaklo da se solidarizira “s muslimanima u Minhenu, jer su oni dio našeg društva”.

Problemi sa izgradnjom džamije u Minhenu po?eli su 2011. godine, kada je desni?arska partija Die Freiheit pokrenula inicijativu protiv izgradnje džamije, prikupivši blizu 60.000 potpisa gra?ana.

Iako je od toga bilo validno svega 35.000 hiljada, to je bilo dovoljno za organiziranje referenduma.

Ipak, na današnjoj sjednici, inicijativa je odbijena glasovima ve?ine vije?nika grada Minhena.

Sagovornik Al Jazeere je Benjamin Idriz, predsjednik Minhenskog foruma za islam (MFI) porijeklom iz Makedonije, koji je podnio zahtjev za izgradnju džamije.

Šta su odlu?ili vije?nici Minhena?

– Antimuslimanska stranka Die Freiheit 2011. godine je inicirala prikupljanje potpisa protiv izgradnje džamije u Minhenu. Postigli su kvotu i prikupili više od 32.000 potpisa, što je bilo dovoljno za referendum. Grad je inicijativu odbio zbog formalnih grešaka koje su evidentirane, ali i zato što se to kosi sa Ustavom države koji zagovara ravnopravnost religija i slobodu ispovijedanja vjere.

Gradsko vije?e Minhena se sastoji od 80 ?lanova. Sedamdeset devet ?lanova je glasalo protiv referenduma, a samo jedan poslanik, iz stranke NPD (Nacionaldemokratska stranka Njema?ke) podržao je tu inicijativu. To je bila prva ta?ka.

Druga ta?ka je bila rezolucija koju je inicirao gradona?elnik Minhena. Tu rezoluciju su podržali jednoglasno svi poslanici. Rezolucija jasno kaže: “Mi se solidariziramo s muslimanima. Muslimani se nalaze u teškoj situaciji. Oni su predmet uvreda i neki ih pokušavaju proglasiti teroristima i ekstremistima. Muslimani su sastavni dio našeg grada, imaju pravo kao i sve druge religije na izu?avanje svoje vjere, izgradnju, objekte.”

Referendum je, zna?i, odbijen i prihva?ena je rezolucija koja se zalaže za prava muslimana.

• Šta ova rezolucija zna?i za muslimane u Minhenu?

– Rezolucija je jasan signal i ona može biti primjer drugim gradovima i pokrajinama u Njema?koj i širom Evrope. Takvom rezolucijom se daje jasan signal da su muslimani sastavni dio ove zemlje i da uživaju sva prava kao i pripadnici drugih religija. Uprkos tome što se ponekad osje?aju diskriminiranim – ovom rezolucijom grad je omogu?io muslimanima da se osje?aju kao sastavni dio ovog društva.

• Šta odluka o odbijanju referednuma zna?i muslimanima?

– Odluka o odbijanju referenduma olakšala je put inicijatorima projekta. Zadnje tri i pol godine smo bili pod pritiskom desni?arske stranke koja je organizirala tri puta u sedmici u raznim mjestima po gradu Minhenu propagandu. Širili su mržnju, dijelili letke i brošure. U svojim stanovima su sa mikrofonom govorili protiv islama i projekta. Tri i pol godine je grad patio od te grupe ljudi. Ova odluka grada stavila je ta?ku na tu propagandu.

• Kako ste se vi li?no osje?ali u tom periodu?

– Bio sam pod velikim pritiskom i strahom, jer su oni mene cijelo vrijeme pratili. Preko interneta su me napadali i vrije?ali… Kao javna li?nost bio sam stalno žrtva napada i optužbi da sam ekstremista, islamista – upu?ivali su mi sve mogu?e… Za mene kao inicijatora projekta nije bilo lako, a nije bilo lako ni svima koji su radili sa mnom na ovom projektu. Današnjom odlukom grad je stao iza muslimana, dao im je punu podršku i stavio do znanja da ?e i dalje podržavati projekt izgradnje džamije.

• Kada se o?ekuje izgradnja džamije?

– Iza projekta izgradnje islamskog centra stoji Islamski forum Minhen. Ja sam predsjednik tog foruma. Cilj je izgradnja islamskog centra u Minhenu na zemljištu koji je grad ve? prije nekoliko mjeseci odvojio za ovaj projekt. Izgradnja je bila upitna zbog mogu?eg referenduma. Grad je prije nekoliko mjeseci dodijelio zemljište za izgradnju džamije i sada su na potezu muslimani koji trebaju osigurati finansiranje za taj projekt. U toku su pregovori sa Državom Katar. Narednih dana se o?ekuje susret gradona?elnika Minhena sa ambasadorom Katara u Berlinu. O?ekujemo da ?e Država Katar dati signal da su spremni finansirati ovaj projekt. Pred nama je velika šansa da se izgradi džamija i centar gdje ?emo mo?i osjetiti da smo, kao muslimani, sastavni dio ovog društva. U Minhenu živi blizu 100.000 muslimana i ovom gradu nedostaje jedan reprezentativni islamski centar.

• Kakve poteze desni?arske stranke o?ekujete?

– Ova stranka je najavila da ?e se žaliti i da ?e podi?i optužbu protiv grada Minhena. Me?utim, svi eksperti kažu da nemaju šanse u toj namjeri, zato što se to kosi sa Ustavom države.

O Benjaminu Idrizu

Benjamin Idriz ro?en je 1972. godine u Skoplju. Godine 1984. postao je hafiz (osoba koja napamet zna Kur’an). Studirao je u Damasku, Francuskoj i Libanu. Magistar je u oblasti savremene islamske misli.

Od 1995. godine obavlja dužnost imama u Islamskoj zajednici u Penzbergu. Autor je knjige o islamu u Njema?koj, Selam gospodine imamu.

U?esnik je na me?unarodnim konferencijama i muslimanski predsjednik Krš?ansko-islamske saradnje u Bavarskoj.

Predsjednik je Fondacije Centar za islamsku civilizaciju (FOCIC) u Makedoniji i ?est gost u njema?kim medijima.

Jedinstvena inicijativa

Islamski forum Minhena je specifi?an jer nije etni?ki opredijeljen, kao što su ina?e džamije i centri u Evropi. To je možda jedina inicijativa u kojoj su svi muslimani razli?itih nacionalnosti pod jednim krovom.

To je adresa za nove generacije muslimana koji žive i odrastaju u Njema?koj, koji su željni ovakve inicijative, koji ?e govoriti na njema?kom jeziku. Centar ?e im uliti samopouzdanje i uvjeriti ih da je islam sastavni dio Njema?ke.

Mi živimo u vremenu postintegracije u Evropi. Sada je vrijeme participacije i intenzivne saradnje izme?u muslimana i nemuslimana kako bi se o?uvao mir u Evropi te vrijednosti koje se njeguju u Evropi ve? godinama.

Specifi?nost ovog projekta je da crkve, jevrejske zajednice i politi?ke stranke i relevantne institucije u Minhenu podržavaju ovu inicijativu upravo ne bili da se razbije ta predrasuda prema muslimanima i da se suzbije ekstremizam, koji predstavlja opasnost za sve nas, isti?e imam Idriz.

(Fahrudin Smailovi?, Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!