MILIVOJ VREBALOV: Država kažnjava uspešne opštine

22 Jun 2010

Ako vlast nije spremna da odgovori na pitanja 21. veka, među kojima su i decentralizacija i pokrajinska autonomija, onda teško možemo da pričamo o evropskoj perspektivi Srbije

Predsednik opštine Novi Be?ej Milivoj Vrebalov, koji je i poslanik Liberalno-demokratske partije u Skupštini Vojvodine, upozorava da je nakon drasti?nog smanjenja transfernih sredstava lokalnim samoupravama u Srbiji onemogu?en njihov razvoj za poslednjih godinu dana, a ve?ina opština u Srbiji prakti?no ne može da funkcioniše. U intervjuu za portal Autonomija.info, Vrebalov je istakao da je apsurdno što su ovim potezom centralne vlasti, koja je najpre lokalnom nivou nametnula mere štedenje, najviše „kažnjene“ one opštine koje su u prethodnom periodu bile uspešne, odnosno koje su po?ele da se ubrzano razvijaju i da privla?e strane investicije.

Da li postoji inicijativa lokalne vlasti da se ta odluka promeni i imate li uopšte sagovornika u Vladi Srbije po tom pitanju?
– Postoji inicijativa preko Stalne konferencije gradova i opština da se transferi opštinama i gradovima u Srbiji pove?aju. Postoji i obe?anje minsitra Mla?ana Dinki?a da ?e do tog pove?anja do?i u tre?em kvartalu. Ali, vide?emo da li ?e se to ispuniti. Uostalom, mogu?nosti lokala u tom pogledu su minimalne, što se pokazalao i kad je donošena odluka o smanjenju transfera lokalanim samoupravama. Tu nije bilo mnogo prostora da se to izbegne, jer ovde važi ona poslovica „kadija te tuži, kadija ti sudi“. Zna?i ako država reši da vam smanji sredstva, možete da se žalite koliko ho?ete, ali ste nemo?ni. Tako da smo mi, koji smo pokušali da ukažemo na negativne posledice takvog poteza države, kao i oni koji su to ?utke prihvatili, samo mogli da stavimo glavu na panj i da ?ekamo da nam je neko odse?e. A i danas, uprkos problemima s kojima se suo?avaju, mnogi predsednci opština se ne oglašavaju, jer su o?igledno i u ovoj situaciji vezani partijskom discplinom.

Kako onda doživljavate poruke iz Vlade da se ?ine napori ka ja?anju lokalnih samaouprava?
– Naravno da su te pri?e o jakoj lokalnoj samoupravi neozbiljne u postoje?im okolnostima. Pa, najvažnija tema za lokalne samouprave je vra?anje imovine, ali o tome se ?uti godinama. I kad treba da se povu?e konkretan potez, onda u prvi plan dolaze neke druge teme. Ovde nikako da se razdvoji suština od marketinga. A suština je u vra?anju imovine lokalnim samoupravama i ulazak u proces decentralizacije. Jer, kad se opštinama vrati njihova imovina, onda bi lokalne vlasti njome mogle da raspolažu, te da imaju dodatni izvorni prihod, kao što to uostalom ?ine sve opštine u okruženju i u Evropi.

Verujete li da Vlada Srbije ima ozbiljnu nameru da vrati imovinu opštinama i gradovima u Srbiji?
– Ta volja mi izgleda kao i volja da se Vojvodini obezbedi ve?i stepen autonomije. U praksi, mi vidimo da to ide izuzetno teško. Pokrajina je na papiru dobila neke nove nadležnosti, ali ne i novac da može da ih sprovodi. Ali, mi izgleda mora da budemo optimisti i da verujemo da ?e se, ako ne ove, onda slede?e ili neke naredne godine rešiti i to pitanje raspodele novca na razli?ite nivoe vlasti. Me?utim, ako naša vlast nije spremna danas da odgovori na pitanja 21. veka, me?u kojima su i decentralizacija i pokrajinska autonomija, onda teško možemo da pri?amo o evropskoj perspektivi Srbije u nekoj doglednoj budu?nosti.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!