Milaković: Dvojezične table u Vukovaru i dalje na meti napada

06 Feb 2015

Odnosi između Srbije i Hrvatske na nivou političkih elita u poslednjih nekoliko godina nazaduju, dok odnosi između građana napreduju

Zamenik gradona?elnika Vukovara iz redova srpske zajednice Sr?an Milakovi? izjavio je danas da se u tom gradu i dalje ne poštuje pravo na postavljanje dvojezi?nih tabli, ve? je na postoje?ih desetak tabli, koje se nalaze na institucijama, deo koji je ispisan ?irilicom prekriven je trakama sa hrvatskim grbom i zastavom.

Milakovi? je na okruglom stolu u Skupštini Vojvodine rekao da lokalne vlasti ne ?ine ništa da se te trake uklone i da se spre?i njihovo dalje postavljanje.

Prema njegovim re?ima, „sasvim je sigurno“ da pripadnici srpske zajednice ne ugrožavaju opstanak Hrvatske ve? žele da budu integrisani. „Mi smo rešeni da se o?uvamo na prostoru Hrvatske. Imamo razli?ita gledanja na ratnu prošlost i u tom delu niko nikome ne treba ništa nametati. Ali, mislim da moramo da se odmaknemo od tog ratnog perioda u kojem, ?ini mi se, gra?ani Vukovara i danas žive“, rekao je Milakovi?.

On je ocenio da presuda Me?unarodnog suda pravde, kojom su odba?ene me?usobne tužbe Srbije i Hrvatske za genocid, može da bude dobra za odnose izme?u dve države u budu?nosti, pošto ?e se smanjiti manevarski prostor za manipulacije.

Poslanik u Skupštini Vojvodine Mato Matari? iz redova hrvatske manjine rekao je da se i ta nacionalna manjina suo?ava sa problemima u poštovanju manjinskih prava u Srbiji. Kao jedan od primera naveo je, kako je kazao, „favorizovanje Bunjevaca na štetu hrvatske manjine” u Srbiji.

Matari? je ocenio da je i u Hrvatskoj, u izbornoj euforiji, „štošta izre?eno“ i izrazio nadu da to u Srbiji nije ozbiljno shva?eno.

Poslanik u Skupštini Srbije Janko Veselinovi? rekao je da Srbi i Hrvati imaju mnogo toga zajedni?kog, i u smislu jezika, i u smislu kulture, i u smislu identiteta, i u smislu istorije. „Identitet Srba u Hrvatskoj ne može da šteti hrvatskom identitetu, niti hrvatski identitet u Srbiji može da šteti srpskom identitetu“, rekao je Veselinovi?. On je ocenio da odnosi izme?u Srbije i Hrvatske na nivou politi?kih elita u poslednjih nekoliko godina nazaduju, dok odnosi izme?u gra?ana napreduju.

Istori?ar Darko Gavrilovi?, direktor Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje, ocenio je da je u Srbiji na politi?koj sceni od 2012. godine ponovo opcija koja narušava odnose sa Hrvatskom. On je ocenio da nacionalisti i s jedne i s druge strane koriste teoriju zavere kao omiljeno oru?e za manipulaciju. “Lakše je koristiti teoriju zavere nego teoriju relativiteta, jer je za teoriju relativiteta potrebna pamet. Mi nismo iznad svega ni Hrvati ni Srbi, ve? ljudi i to je klju? dobrih odnosa. Ne trebaju nam politi?ari koji seju mržnju u ovom regionu“, poru?io je Gavrilovi?,.

On je ocenio da je odluka Me?unarodnog suda pravde dobra u delu u kojem taj sud sugeriše doma?im sudovima da nastave da sude pojedincima a ne ?itavim narodima.

Na okruglom stolu prezentovan je Zbornik nau?nih radova „Srpsko-hrvatski politi?ki odnosi u 20. veku – zaštita identiteta“. Zbornik je proizašao iz tradicionalnog nau?nog skupa u mestu Golubi? kod Obrovca, u kojem se svake godine okupljaju srpski i hrvatski istori?ari i razgovaraju o mogu?nostima normalizacije odnosa izme?u Srbije i Hrvatske. Zbornik su izdali Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Golubi?a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!