MIJAT LAKIĆEVIĆ: Farma Srbija

04 Jan 2016

Aktuelna vlast je na dobrom putu da uvede kolektivnu krivičnu odgovornost: ministar policije je onako đuture osamdesetak građana Srbije okrivio za desetak krivičnih dela

Aktuelna vlast je na dobrom putu da uvede kolektivnu krivi?nu odgovornost. Na takav zaklju?ak upu?uje najnoviji istup ministra policije Nebojše Stefanovi?a, koji je na konferenciji za novinare onako ?uture, kao da je re? o krompirima, osamdesetak gra?ana Srbije okrivio za desetak krivi?nih dela. U suprotnom, tj. ako nije tako, Stefanovi?ev postupak se ne može okarakterisati druga?ije nego kao „eklatantan“ primer onoga za šta on optužuje druge – teška zloupotreba službenog položaja.

Ako zaista želi da javnost obavesti o nekoj policijskoj akciji, konkretno o hapšenju, onda on mora za svakog pojedinog uhapšenog gra?anina da kaže zbog ?ega je ta?no uhapšen i za šta se konkretno sumnji?i. Paušalno „raspaljot po kaljektivu“ sumnji?enje možda je mogu?e u isto?nja?kim despotijama, ali nikako ne i u evropskim sistemima zasnovanim na vladavini prava. Jednostavno, ovako je svakom, imenom pomenutom ili nepomenutom, osumnji?enom na dušu stavljeno i nešto što on nije uradio. To je prosto nedopustivo.

To onda i nije obaveštavanje (pravo na obaveštavanje – ?lan 51 Ustava Srbije) nego zbunjivanje i uzbunjivanje javnosti širenjem lažnih vesti. Jer, niko od tih „79 žigosanih“ nije osumnji?en za sva nabrojana dela, ve? za jedno ili nekoliko njih, ali ko je za šta osumnji?en i zbog ?ega je uhapšen – ne zna se. Šta daje za pravo ministru policije, ta?nije državnom aparatu, svim onim ljudima koji su u tom trenutku stajali iza ministra policije, da se tako teško poigravaju ugledom i životom više desetina ljudi (pravo na dostojanstvo – ?lan 23 Ustava Srbije)? Ništa. Osim gole sile kojom, trenutno, raspolažu.

O ?emu, to je zanimljivo, ubedljivo govori slu?aj „insajdera“ Saše Mirkovi?a, donedavnog ?lana SNS-a i predsednika Skupštine grada Zaje?ara. Reaguju?i na pismo koje je gradona?elnik uputio premijeru (u kome ga je, Mirkovi? Vu?i?a, oštro optužio „za apsolutizam, osvetoljubivost, represiju i zastrašivanje“) poslanik SNS Vladimir ?ukanovi? je izjavio da „Mirkovi? sad ovo radi zato što policija ?ešlja njegove firme i pokušava da pismom izbegne krivi?nu odgovornost i podigne javnost kako je on navodno žrtva“. ?ukanovi? je ovim prakti?no priznao da je policija Mirkovi?evo poslovanje po?ela da proverava tek kada je on došao u sukob sa SNS-om i napustio stranku. Lepo svedo?anstvo o metodima koji se koriste u obra?unu sa politi?kim i/ili drugim neprijateljima, odnosno partijske (zlo)upotrebe državnih organa, nema šta.

Posebno je, me?utim, da se vratimo glavnoj temi, sumnjiva Stefanovi?eva re?enica da su „svi uhapšeni zbog sumnje da su od 2004. po?inili više krivi?nih dela ?ime je država ošte?ena za više od 100 miliona evra“. Ko je i kako utvrdio visinu štete? Time što „prejudicira“ visinu štete, Stefanovi? zapravo, iako se formalno drži „prezumpcije nevinosti“, prejudicira i presudu. Za koliko je država ošte?ena i da li je uopšte ošte?ena, to ?e utvrditi tek sud, kada bude „rasvetljavao slu?aj“, tj. utvr?ivao da li je i gde zakon prekršen. Stefanovi?ev „lapsus“, me?utim, nije slu?ajan; ministar policije misli da je policija ta koja utvr?uje istinu, jer kaže izri?ito: “Javnost može da o?ekuje da policija nastavi intenzivno da radi na rasvetljavaju slu?ajeva i ne?e dozvoliti da se bilo ko izvu?e”. Time je ministar policije zadro u nadležnost suda i opet narušio jedno od temeljnih ustavnih odredbi (pravo na pravi?no su?enje – ?lan 32 Ustava Srbije).

A ni to da policija „ne?e dozvoliti da se bilo ko izvu?e“ nije izre?eno omaškom. Kao što smo videli – ako neki sudija ne ispunjava zadatak, odmah bude smenjen i degradiran.

Kao da Srbija nije država nego nekakav rijaliti šou u pore?enju sa kojim Farma deluje kao oli?enje pristojnosti. I melem za dušu.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!