MIJAT LAKIĆEVIĆ: Elita

10 Oct 2015

Zašto je srpska elita antievropska? U stvari – antisvetska. U onom smislu u kome vrednosti zapadne civilizacije – individualne slobode, vladavina prava – osvajaju čitav svet

Zašto je srpska elita antievropska? U stvari – antisvetska. U onom smislu u kome vrednosti zapadne civilizacije – individualne slobode, vladavina prava – polako, mukotrpno i uz dosta ševrdanja, osvajaju ?itav svet. Ta?nije, u smislu u kome ?itav svet – uz sve malo?as pomenute epitete – te vrednosti usvaja.

Naravno, ne važi to za celokupnu elitu, uostalom ni podela na „nema?kare“ i „rusofile“ nije od ju?e – treba li pominjati ko je tu bio u ve?ini – ali da u to ne ulazimo. Nije važno ni da li je nekad bilo bolje ili gore; kako god da je bilo, danas antizapadnjaštvo predstavlja – i najnovije rasprave to potvr?uju – preovla?uju?i stav u doma?oj intelektualnoj eliti (i politi?koj, samo ne smeju da kažu), a antizapadnjaci drže prakti?no sve „komandne visove“ srpske intelektualne geografije (univerzitet, kulturne institucije, mediji).

Najbolje se to vidi po krajnje netrpeljivom odnosu prema savremenim svetskim tokovima – liberalizaciji i globalizaciji, kao i prema me?unarodnim organizacijama, koje su konstrukt tih procesa – ve? ozloglašenom MMF-u, Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Svetskoj banci…

Evo, konkretno, jedan, me?u najnovijima, primer. „U ?ijem je interesu da se broj ?aka po nastavniku u Srbiji odre?uje prema normama Svetske banke, a ne prema normama efikasnog i temeljnog obrazovanja“, piše ovih dana Slobodan Antoni? u Kulturnom dodatku Politike.

Zašto bi „norme Svetske banke“ bile suprotne doma?im normama, gde to piše, ko je i kada to utvrdio; šta je to što jednu studiju o racionalizaciji obrazovnog sistema u Srbiji – kojim su, uzgred, svi nezadovoljni – tako diskvalifikuje? Ni re?i o tome u pomenutom ?lanku nema.

Ne radi se ovde o nedostatku (novinskog) prostora, nego o odsustvu potrebe da se bilo šta što je protiv onoga što dolazi iz sveta dokazuje. Sve se to unapred i ?uture proglašava suprotnim interesima Srbije. Daleko mu lepa ku?a – i ta?ka.

A oni koji bi možda da druga?ije misle, bez pardona se proglašavaju „predvodnicima kolonijalnog mentaliteta“ (Antoni?, isto). Dakle, nekom vrstom (intelektualne) pete kolone. Drugim re?ima, ljudima bez imalo patriotskog ose?aja, jednom re?ju – izdajnicima. Pa ti, brajko, dokazuj da si nevin. Ako si, naime, još uopšte živ, pošto je u takvim slu?ajevima postupak obi?no kratak. Dobro, nije baš dotle došlo – ali ka’?e ne znamo.

Kada bi, recimo u sportu, neko rekao da su pravila Fife, Fibe ili neke sli?ne asocijacije loše i da mi treba da se držimo naših kriterijuma i pravila, niko ga ne bi uzimao ozbiljno. Nasuprot tome, od nau?nih radnika je to sasvim lako, i uobi?ajeno, ?uti. I ne samo to, nego se oni i dalje uzimaju za ozbiljno.

Zato smo u sportu, uprkos najoštrijoj globalnoj konkurenciji (ili baš zbog toga) ?esto me?u prvima, a u nauci po pravilu me?u poslednjima, u najboljem slu?aju me?u osrednjima.

Zato se i naša (ovdašnja – ona druga je razasuta po svetu) elita tako žestoko opire globalizaciji i liberalizaciji, odnosno konkurenciji i kompeticiji. I zato, u stvari, pod maskom patriotizma krije svoje li?ne privilegije i privatne interese.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!