Mihajlo Marković o koncesiji Horgoš-Požega

02 Mar 2008

U

U javnosti se ve? duže najavljuje mogu?nost da izgradnja autoputa Horgoš–Požega po?ne pre 31. marta, datuma koji je koncesionim ugovorom predvi?en kao poslednji rok do kada je neophodno da izabrani koncesionar zatvori finansijsku konstrukciju i da se reše imovinsko-pravni odnosi. Zastupnik Vlade Srbije u ovoj koncesiji, zamenik ministra za infrastrukturu Mihajlo Markovi?, izjavio je za naš list da je, zajedno s koncesionarom, finansijskim institucijama i bankama uveren u to da ?e svi na vreme završiti svoje obaveze, kako bi izgradnja autoputa po?ela na vreme.

Na naše pitanje kada se planira sastanak s predstavnicima vojvo?anske vlasti na kojem bi se precizirali odštetni zahtevi Pokrajine zbog koncesije koja je data na ve? ranije izgra?eni autoput, Markovi? kaže da ne postoji nijedan pravni osnov za razgovor o naknadi štete, jer nju niko do sada nije mogao da utvrdi, iz prostog razloga što je nemogu?e utvrditi da investiranje u izgradnju autoputa novca koji nije izdvojen iz budžeta može biti prikazano kao šteta.

– Koncesionar je u završnoj fazi finalizacije zatvaranja finansijske konstrukcije i definisanja dokumentacije koju ?e kao dokaz priložiti Vladi, a koja ?e kao koncedent biti na vreme o tome obaveštena – kaže Markovi?. – Eksproprijacija zemljišta je u toku i koncesionar ?e imati sve neophodne dozvole i prijave, kao i neometan ulazak na teren i otpo?injanje radova predvi?enih dinamikom izgradnje za prvu godinu na deonici Novi Sad – Feketi?.

Kre?e s dva mesta
Saznajemo da ?e izgradnja najpre po?eti pripremnim radovima istovremeno na dve deonice: Novi Sad – Feketi? na 37,6 kilometara i Obrenovac–Ub, duga?koj 26,6 kilometara. Firme koje ?e biti angažovane kao podizvo?a?i ve? su prijavljene, što se vidi iz ponude koncesionara i o ?emu smo ranije pisali, i, kako Markovi? kaže, ne postoji mogu?nost naknadnog izbora ili izmene bez saglasnosti koncedenta.

Me?utim, za deonicu Subotica–Feketi? u ovom trenutku raspolaže se sa 174 prethodna rešenja, s tim da nijedno još nije pravosnažno i nije ispla?ena naknada. To se o?ekuje narednih meseci, a, kako objašnjava sagovornik, nema potrebe za žurbom jer se na tim delovima za koje se donose ova rešenja ne?e raditi ove godine. Re? je o zonama gde se planira proširenje petlji.
– Na deonici Ostružnica–Lajkovac do sada je uru?eno 956 prethodnih rešenja u postupku izuzimanja zemljišta i donošenja pravosnažnih rešenja o izuzetosti zemljišta – kaže Markovi?. – U prvoj godini koncesionar je dinamikom radova predvideo završetak deonice Obrenovac–Ub, duge 26,6 kilometara. Prve rasprave u opštini Ub zakazane su za 6. mart, kada bi trebalo rešiti 350 predmeta i nema nagoveštaja o poteško?ama u realizaciji projekta.

R. Dautovi?, Dnevnik

Podelite ovu stranicu!