Metelkova kao primer za Novi Sad

14 Jun 2012

Metelkova je postala važan deo Ljubljane , jer se u tom centru organizuje puno dešavanja. Zašto u Novom Sadu nema sluha za sličan slobodni prostor?

Klju?na ta?ka za uspeh inicijative kao što je oživljavanje napuštenih prostora koji više ne služe gradovima je podrška javnosti i dobar program, kazali su ve?eras aktivisti iz Ljubljane i iz Novog Sada.

Aktivista kulturnog centra Metelkova iz Ljubljane, koji se predstavio kao Tine, rekao je na ve?erašnjoj tribini “Oživljavanje napuštenih prostora” da je Metelkova postala važan deo grada, jer se u tom centru organizuje puno dešavanja.

„To je uticalo da i vlast uvidi potrebu za takvim prostorom. Kada postoji dobar program, kada svoj program predstaviš ozbiljno i ponudiš gradu nešto relevantno i potrebno, onda vlast zanemaruje politi?ku pozadinu i po?inje da daje podršku”, kazao je on.

Dodao je da su reakcije javnosti u Sloveniji u po?etku bile sli?ne kao i u slu?aju ulaska aktivista u napuštenu kasarnu „Ar?ibald Rajs” u Novom Sadu, odnosno gra?ani su u startu bili podeljeni na one koji su za i one protiv.

“Osnovno pitanje je kako dobiti podršku javnosti, ali kada ona reaguje pozitivno i uklju?i se u borbu za alternativni kulturni prostor, onda vrlo brzo do?e do rešenja”, rekao je Tine.

Aktivista Društvenog centra iz Novog Sada Dejan Šolaji? rekao je da ideja za osnivanje centra u ovom gradu još uvek postoji, ali da i dalje nije rešeno pitanje prostora u kojem bi on bio smešten.

“Mi nismo odustali od ideje da se kasarna ‘Ar?ibald Rajs’ pretvori u Društveni centar, ali vlast na svim nivoima ignoriše naše ideje i pokazuje neznanje i nezainteresovanost za rešavanje ovog pitanja”, rekao je Šolaji?.

Aktivisti su od 22. decembra 2011. do 13. januara 2012. ušli u deo kasarne „Ar?ibald Rajs” i organizovali razli?ite programe i akcije, ali ih je potom iz objekta izbacila vojna policija, uz pomo? civilne policije.

Aktivisti Društvenog centra se trenutno sastaju u jednoj napuštenoj baraci u novosadskoj Kineskoj ?etvrti, gde su raš?istili sme?e i korov i stvorili osnovne uslove za rad.

Tribinu “Oživljavanje napuštenih prostora” organizovalo je udruženje gra?ana Asocijacija novih umetni?ko-humanitarnih stvaralaca (A.N.U.H.S.) i aktivisti Inicijative za Društveni centar, a uz podršku Studentskog kulturnog centra Novi Sad (SKCNS).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!