Mekalister: Na kraju pregovora pravno obavezujući dokument s Kosovom

25 Aug 2017

"Dva noseća stuba pregovaračkog okvira su vladavina prava i normalizacija odnosa Beograda i Prištine"

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David Mekalister izjavio je da se na kraju pregovora o pristupanju Srbije u Evropsku uniju o?ekuje pravno obavezuju?i dokument o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

Mekalister je u intervjuu za Radio slobodna Evropa rekao da su svih 35 pregovara?kih poglavlja podjednako važna, ali da su “dva nose?a stuba pregovara?kog okvira” vladavina prava s poglavljima 23 i 24, i normalizacija odnosa sa Kosovom.

“I naravno, što više progresa budemo videli na polju ova dva nose?a stuba, bi?e lakše otvarati naredna poglavlja o posebnim politi?kim oblastima. Veoma je jasno šta se o?ekuje na kraju pregovara?kog procesa Srbije sa EU – to je normalizacija odnosa izme?u Beograda i Prištine, u nekoj vrsti forme, koja mora biti pravno obavezuju?a za obe strane, i tako?e želimo da obe strane budu u stanju da primene svoje odgovornosti, ali i svoja prava”, rekao je Mekalister.

Na pitanje kako gleda na želju Kosova a postane ?lan Uneska i Interpola, Mekalister je rekao da razume želju Kosova da postane ?lan me?unarodnih organizacija, ali i da ?esto razgovara sa srpskim politi?arima koji govore zbog ?ega su skepti?ni ili protiv toga.

“To je spor izme?u Kosova i Srbije koji, po mom mišljenju, može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsednik (Aleksandar) Vu?i? pokrenuo novu inicijativu za zapo?injanje diskusije u Srbiji kako bi budu?i odnos Beograda i Prištine, Srbije i Kosova, mogao biti definisan”, rekao je Mekalister.

Povodom navoda opozicije o medijskoj cenzuri u Srbiji, Mekalister je rekao da u njegovom poslednjem izveštaju “jasno stoji da je sloboda medija preduslov za funkcionisanje demokratije” i da Evropski parlament deli mišljenje Evropske komisije da je Srbija postigla veliki napredak u mnogim politi?kim oblastima tokom poslednjih godina, ali da prethodne godine nije uo?en napredak kada je re? o slobodi medija“.

“Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, razli?itog kvaliteta i razli?itih stavova, ali glavna primedba koja dolazi iz opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ?u razmotriti ?injenice i podneti izveštaj, a potom ?e Komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na devet strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji”, rekao je Mekalister.

On je rekao da je Evropski parlament primio k znanju dešavanja u Savamali i da je na srpskim zvani?nicima da analiziraju šta se dogodilo.

“Na nezavisnim srpskim vlastima je da to istraže. Ovo je tipi?an primer kako nezavisni pravosudni organi i kako vladavina prava funkcioniše. Na njima je da istraže ovo pitanje i da postignu konkretne rezultate”, rekao je on.

Mekalister je rekao da za njega ne predstavlja problem što su neki opozicioni lideri odbili da se sastanu s njim, dodaju?i da je više puta razgovarao sa Sašom Jankovi?em i Vukom Jeremi?em koji ju?e nisu bili na sastanku predstavnika opozicije s njim.

“Bio sam sre?an zbog mogu?nosti da se sretnem sa ?etvoricom vode?ih opozicionih lidera. Sa moje ta?ke gledišta, to je bio veoma interesantan razgovor i od velike koristi. Gospodin Jankovi? i gospodin Vuk Jeremi? (bivši predsedni?ki kandidat) nisu imali vremena, mislim da nisu bili u gradu. Vidite, to se doga?a”, rekao je on.

Na pitanje Radija slobodna Evropa koliko je iskren takav dijalog imaju?i u vidu odnos Vu?i?a prema opoziciji, Mekalister je rekao da me?unarodna zajednica pozdravlja poziv na dijalog.

“Ako posmatrate srpsku politiku, sa novoevropske ta?ke gledišta vode se izrazito konfrontiraju?e politi?ke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih politi?kih pogleda. Mislim da je važno da na kraju politi?ke debate tako?e bude rezultata. To je ono o ?emu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gde ?e zapravo dijalog u Srbiji odvesti, da li ?e biti uspešan ili ne, ali mislim da potez predsednika Vu?i?a da inicira ovaj dijalog pozdravlja me?unarodna zajednica i da je on ohrabren da ga nastavi”, rekao je Mekalister.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju rekao je da pokušava da sastavi “maksimalno izbalansiran” izveštaj i da zato želi da ?uje šta opozicija ima da kaže o stanju demokratije, koliko su reforme primenjene, kao i o medijskom pitanju.

“Pažljivo slušam, ?uo sam neka kriti?ka mišljenja od njih, kao i ona koja se ti?u predsednikove inicijative za dijalog o Kosovu. Na drugoj strani, bez obzira da li opozicija u?estvuje u dijalogu ili ne Kosovo ostaje jedno od klju?nih pitanja srpske politike. Ali dozvolite mi da dodam, Kosovo jeste veoma važno pitanje, ali nije jedino bitno pitanje srpske politike”, rekao je on.

Na pitanje o razlikama srpske spoljne politike i Evropske unije, Mekalister je rekao postoje mnoge zajedni?ke pozicije, ali i da postoje razlike kao što je odnos prema Rusiji.

“Ali to je deo procesa prijema u EU u kome korak po korak uskla?ujemo spoljnu politiku. Poštujem specijalne odnose koje Srbija ima sa Rusijom, postoje bliski kontakti i mislim da oni mogu biti korisni u saradnji sa našim velikim isto?nim susedom. Potpuno razumem, tako?e, srpsku politi?ku poziciju, da ova zemlja želi da se pridruži EU, ali nije zainteresovana za u?lanjenje u NATO. Imamo šest ?lanica EU koje nisu ?lanice NATO-a. To su države poput Kipra, Austrije ili Finske, i to je u redu. EU ?lanstvo nema ništa sa ?lanstvom u NATO-u. Ve?ina država EU su ?lanice i NATO, ali to nije neophodan uslov”, rekao je Mekalister.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!