Mediji u regionu i informisanje manjina

16 Dec 2008

Predsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole Dubravka Vali? Nedeljkovi? izjavila je danas da istraži…

nns.pngPredsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole Dubravka Vali? Nedeljkovi? izjavila je danas da istraživanja pokazuju da sve zemlje u okruženju sa prostora bivše Jugoslavije prate dokumenta Saveta Evrope, koji se odnose na zaštitu manjina i na prava manjina na informisanje.
Ti evropski dokumenti postavljaju minimum, a ne predvi?aju maksimum, tako da smo mi sa nasle?em iz prethodne Jugoslavije daleko iznad standarda koje Savet Evrope postavlja, ocenila je Vali? Nedeljkovi? na prezentaciji rezultata regionalnog projekta “Paralele”.
Ona je kazala da je cilj ovog projekta bio kreiranje regionalnih strategija medija, kako na manjinskim jezicima, tako i na jeziku ve?ine u Bosni i Hercegovini (BiH), Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, i u okviru nje Vojvodini, i unapre?enje profesionalnih standarda u medijima promovisanjem ljudskih prava.
Sada imamo veliki posao koji se radi u Srbiji, a to je redefinisanje Zakona o radiodifuziji i o javnom informisanju, i osnovna odredba koja ?e biti predmet spoticanja u samoj komisiji koja predlaže izmene, jeste šta uraditi sa medijima nacionalnih manjina, izjavila je Vali? Nedeljkovi?.
Ona je postavila pitanje, kako ih ne prepustiti tržištu i neoliberalisti?koj ideji po kojoj svi mediji moraju biti isklju?ivo tržišni kada su na lokalnom nivou, pa tako i višejezi?ne radio i televizijske stanice, što, kako je rekla, samom prostoru Vojvodine uopšte ne odgovara.
“Jedan deo komisije ?e se zalagati da to bude model kombinovanog vlasništva, da 30 odsto bude u opštinskom vlasništvu, 30 odsto u vlasništvu zaposlenih, a 40 odsto da se da na tržište, tako da niko ne?e imati ve?inski paket da može da uti?e na medije”, rekla je Vali? Nedeljkovi?.
Dodala je da je drugi deo komisije “nesklon” takvom rešenju i smatra da se privatizacija mora dosledno ispoštovati, “tako da mislim da ?e naredni meseci biti meseci u kojima ?e se u ovoj našoj komisiji o tome vrlo žustro raspravljati”.
Radenko Udovi?i? iz sarajevskog Media Plan Instituta izjavio je da BiH ima jako malo nacionalnih manjina, oko 2 odsto po popisu iz 1991. godine, tako da jezik u informisanju, kada su nacionalne manjine u pitanju, nije nikada bio problem.
U BiH je ve?i problem ravnopravnosti tri konstitutivna naroda: Srba, Hrvata i Bošnjaka i to je problem koji nije rešen ni danas, 15 godina posle rata, rekao je Udovi?i?.
U BiH je najbrojnija romska manjina – izme?u 35 i 80 hiljada, ali ve?ina Roma ne zna svoj maternji jezik, pa lideri romskih nevladinih organizacija insistiraju više na emisijama koje ?e govoriti o Romima i potencirati romske probleme, ali na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.
Novinar hrvatske agencije STINA Stojan Obradovi? kazao je da je jedan od naj?eš?ih problema koje manjine isti?u kada govore o svome položaju upravo nezadovoljstvo medijima i to na planu informisanja na nacionalnim medijima i posebno problem nemogu?nosti formiranja medija na manjinskim jezicima.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!