Medije drži politika, of šor-kompanije…

21 Sep 2011

Država je, suprotno zakonu, i dalje vlasnik medija i daje ogromne pare za oglašavanje, tj. partijske promocije, ukazuje Savet za borbu protiv korupcije

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije objavio je izveštaj u kojem konstatuje da je medijska sloboda u Srbiji ozbiljno ugrožena zbog politi?kog i ekonomskog pritiska kojem su mnogi mediji izloženi, zbog ?ega mediji nisu u stanju da valjano služe interesima informisanja gra?ana.

U upravo objavljenom izveštaju o stanju u medijima Savet kao glavne probleme medijske scene u Srbiji vidi prikrivanje vlasni?ke strukture i politi?ku kontrolu državnih institucija nad medijima kroz budžetska davanja. U dokumentu se ukazuje na to da nisu poznati vlasnici devet, od ukupno 11 medija sa nacionalnom frekvencijom, a da, od 30 medija obuhva?enih analizom, u vlasni?koj strukturi 18 glasila postoje of-šor kompanije ?iji pravi vlasnici nisu poznati. Nasuprot odredbama Zakona o informisanju, i dalje je u vlasništvu države zna?ajan broj medija, konstatuje Savet. Tako?e se navodi da državne institucije u Srbiji iz budžeta izdvajaju velike svote na oglašavanje koje ide u prilog li?nim i partijskim promocijama. Na uzorku od 50 institucija ti iznosi nisu manji od 15 miliona evra godišnje, navodi se u tom dokumentu. Prema navodima izveštaja Saveta, na javnim konkursima mediji dobijaju još oko 20 miliona evra, a imaju?i u vidu ukupno reklamno tržište od oko 160 miliona evra, približno ?etvrtina prihoda medija poti?e iz državnog izvora.

Kako se u izveštaju navodi, posebnu ulogu u finansiranju medija i njihovom držanju u ekonomskoj zavisnosti i neizvesnosti imaju marketinške i agencije za odnose sa javnoš?u i producentske ku?e koje su uglavnom u vlasništvu strana?kih aktivista ili osoba povezanim sa njima. Pojedine marketinške i PR agencije prihode ostvaruju isklju?ivo od državnih institucija i službi, tvrdi se u izveštaju i konstatuje da usluge agencija u protekle tri godine nisu koristili jedino ministarstva prosvete, nauke i državne uprave i lokalne samouprave.

Savet je, izme?u ostalog, preporu?io da se u registru javnih glasila u?ine javnim podaci o vlasnicima medija, kao i da Komisija za zaštitu konkurencije, Republi?ka radiodifuzna agencija (RRA) i druga tela redovno prate i regulišu medijsku koncentraciju. Preporuka Saveta je i da se ograni?e budžeti za reklamiranje i promociju državnih institucija. Vladi Srbije preporu?eno je da raspiše tender za usluge video snimanja i pres kliping; RTS-u i RRA da godišnje objavljuju rezultate konkursa za izbor programa, kao i da spre?e ?lanove upravnih odbora da u?estvuju u programskoj produkciji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!