Manjine moraju na opšti birački spisak

27 Sep 2008

Demokratska

Demokratska stranka vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) i Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM) ocenile su danas da bira?ki spisak gra?ana Srbije ma?arske nacionalnosti mora biti sastavni deo opšteg bira?kog spiska. U saopštenju se navodi da bi nacrt novog zakona o savetima nacionalnih manjina trebalo da bude dostavljen svim strankama ma?arske zajednice u Vojvodini, a predstavnici tih stranaka zatraži?e i prijem kod resornog ministra kako bi se razmotrilo pitanje bira?kog spiska. Opšti bira?ki spisak koji bi sastavili državni organi po službenoj dužnosti imao bi status javnog dokumenta i kao takav obezbedio odgovaraju?u zaštitu li?nih podataka državljana koji bi odlu?ili da se na?u na manjinskom bira?kom spisku, ocenjuju DSVM i DZVM.
Dve stranke smatraju da je osnovni preduslov za legitiman i legalan izbor saveta nacionalnih manjina, da nadležni državni organi formiraju verodostojan spisak bira?a po službenoj dužnosti i dodaju da je neprihvatljivo da bira?ki spisak manjina sastavljaju pripadnici manjinskih zajednica. Isti?e se da bi i eventualno u?eš?e politi?kih stranaka u tom procesu bilo štetno, jer se na taj na?in ne bi obezbedila zaštita li?nih podataka državljana, niti spre?ile mogu?e zloupotrebe.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!