Manje novca u vojvođanskoj kasi

09 Apr 2009

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ju?e da ?e pokrajinski budžet biti manji nego što je pla…

pajticbojan.jpgPredsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ju?e da ?e pokrajinski budžet biti manji nego što je planirano. Pokrajinski budžet usvojen je 31. marta, a njegovi ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 59,85 milijardi dinara, što je, ina?e, oko 320 miliona manje od prošlogodišnjeg iznosa u pokrajinskoj kasi nakon rebalansa.

– Nešto je manji priliv po osnovu poreza na dobit preduze?a, jer je zna?ajan broj preduze?a podbacio, odnosno taj porez se vra?a, te ?e i budžet nakon rebalansa biti manji – kazao je Pajti? novinarima u Skupštini Vojvodine.

Po njegovim re?ima, porez se napla?uje unapred, ali se, ako je neko preduze?e iskazalo gubitak, vra?a.
– U tom smislu, jedan od naših izvora prihoda jeste nešto niži nego što smo planirali, ali to svakako ne?e ugroziti programe zapošljavanja i programe otvaranja novih radnih mesta – istakao je Pajti?, navode?i da je pet milijardi dinara opredeljeno za programe otvaranja novih radnih mesta, a da jedan od programa predvi?a da poslodavci dobiju subvenciju od 130.000 dinara za svako otvoreno novo radno mesto, uz obavezu da zadrže radnika najmanje dve godine.

– Mi na ovu krizu imamo odgovor i u tom smislu ?emo finansirati svako novo radno mesto u Pokrajini, finansira?emo programe za pripravnike i javne radove, i to je ono što sigurno ne?e biti ošte?eno ni na koji na?in – tvrdi Pajti?.

Dodao je da ?e svakako biti racionalizacije pokrajinske administracije, s tim što ?e, kako je rekao, u tom procesu, nakon usvajanja zakona o nadležnostima, verovatno biti potrebe da se preuzme i odre?eni broj zaposlenih iz republi?kih institucija.
– Preuzimamo veliku odgovornost i ne?e biti pove?avanja fizi?kog obima zaposlenih u državnoj upravi, ali ?e to podrazumevati da neki zaposleni i neke funkcije koje su republi?ke preuzmemo na pokrajinskom nivou. U tom smislu, racionalizacija je smislena tek kada taj zakon bude donet – ocenio je Pajti?.

Kako „Dnevnik“ saznaje, Pokrajinsko izvršno ve?e ju?e je razmatralo mogu?nost rebalansa tek usvojenog budžeta, te usvojilo i informaciju o „neophodnosti fiskalnog prilago?avanja budžeta APV za 2009. godinu“, koju je prosledilo i Republi?koj vladi. Kao obrazloženje za ovo „fiskalno prilago?avanje“ navodi se plan za ekonomsku stabilnost Srbije koji je Vlada objavila dan ranije.

Ina?e, po našim saznanjima, za koja ju?e ipak nismo uspeli da dobijemo zvani?nu potvrdu pokrajinskog sekretara za finansije, izmena odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu podrazumeva smanjenje projektovanog budžetskog deficita s predvi?enih 22,8 milijardi dinara na najviše 6,6 milijardi. A u Banovini procenjuju da bi se taj efekat postigao tako što bi se deo novca ostvarenog prodajom Naftne industrije Srbije „sa?uvao za finansiranje rashoda u narednoj godini“, umesto da se rasporedi budžetom za finansiranje rashoda u teku?oj budžetskoj godini, kako je to bilo predvi?eno. Osim toga, razmišlja se i o redukovanju i prekomponovanju planiranih rashoda.

Budžet Pokrajine za 2009. godinu usvojen je poslednjeg dana marta nakon tromese?nog privremenog finansiranja na koje se pokrajinska vlast odlu?ila zbog o?ekivanja da ?e usvajanju budžeta prethoditi i prenos novih nadležnosti Pokrajini. Kako statut i zakon o nadležnostima nisu bili usvojeni u roku u kojem je morao da se usvoji budžet, ra?un o težini pokrajinske kase u ovoj godini sa?injen je na osnovu važe?eg „omnibus zakona”. Istovremeno, iz Banovine je saopšteno je i da ?e do njegovog rebalansa do?i ?im se usvoji „omnibus dva“.

Me?utim, najavljeni rebalans ne vezuje se za proces prenosa novih nadležnosti Pokrajini, pošto ni statut ni prate?i zakon još uvek nisu usvojeni. Ipak, samo desetak dana po usvajanju budžeta, u Banovni se pripremaju njegove izmene, pa je tako, po našim saznanjima, još ju?e i Pokrajinski sekretarijat za finansije dobio zaduženje da odmah nakon usvajanja zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, pripremi nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu APV za 2009. godinu, kojim visina budžetskog deficita može biti projektovana najviše do iznosa od 6,6 milijardi dinara.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!