Slaba zaposlenost osoba sa invaliditetom

02 Dec 2011

Iako je Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na snazi dve godine, mali broj pokrajinskih i organa lokalne samouprave i javnih preduzeća je zaposlilo takve osobe, pokazalo istraživanje vojvođanskog ombudsmana

Mali broj lokalnih samouprava i javnih preduze?a u Vojvodini zasnovalo je radni odnos sa osobom sa invaliditetom od kada je donet Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, saopštila je danas Kancelarija vojvo?anskog ombudsmana.

„Iako je pomenuti zakon na snazi ve? više od dve godine, do jula 2011. samo je 12 pokrajinskih i organa lokalne samouprave, odnosno javnih preduze?a zasnovalo radni odnos sa osobom sa invaliditetom“, pokazalo je istraživanje o primeni zakona koji je sprovela Kancelarija ombudsmana.

Rezultati istraživanja ukazuju i na to da se u situacijama kada bi država, oli?ena u pokrajinskoj i opštinskoj vlasti, trebalo da bude poslodavac, radije pribegava upla?ivanju sredstava u Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, umesto da se one primaju u radni odnos.

„Ovakvim postupanjem osobama sa invaliditetom se uskra?uje još jedna mogu?nost društvene afirmacije, što je u suprotnosti sa ciljevima i namerom zakonodavca“, piše u saopštenju.

Kako se navodi, u svih 36 anketiranih lokalnih samouprava trebalo bi da bude zaposlena najmanje jedna osoba sa invaliditetom, a istraživanje je pokazalo da 58 odsto njih zapošljava osobe sa invaliditetom.

Najve?i broj zaposelnih osoba sa invaliditetom su osobe sa fizi?kim invaliditetom, dok je broj osoba sa drugim vrstama invaliditeta ogotovo zanemarljiv.

„Opšti zaklju?ak istraživanja je da ga poslodavaci koji pripadaju budžetskim korisnicima na pokrajinskom i lokalnom nivou na teritoriji Vojvodine nedovoljno primenjuju“, navodi se u saopštenju i dodaje da zakon u ve?oj meri primenjuju privatni poslodavci.

Istraživanje je tokom 2011. godine sprovedeno u 36 lokalnih samouprava, pokrajinskih organa i javnih preduze?a ?iji su osniva?i lokane samouprave ili Pokrajina.

(Kraj) daz

Podelite ovu stranicu!