MALI IĐOŠ: Kapacitet od 20 reči

02 Jul 2015

Maloiđoški opštinari zaboravili nekoliko projekata realizovanih u ovoj maloj opštini – U fokusu saradnja sa partnerima iz Mađarske – Agencija za lokalni razvoj Malog Iđoša kao dobar model za privlačenje donacija iz EU fondova

Serijom tekstova pod zajedni?kim nazivom Evropa u Vojvodini, Nezavisno društvo novinara Vojvodine predstavlja vam rezultate istraživanja iskustava i kapaciteta vojvo?anskih lokalnih samouprava u privla?enju sredstava iz evropskih fondova. Cilj NDNV-a je da se ukaže na zna?aj evropskih projekata za gra?ane Vojvodine, ali i da se nazna?e problemi koje naše lokalne samouprave imaju u izuzetno bitnom, ali i kompleksnom procesu kreiranja, pripreme, apliciranja i realizacije evropskih projekata.


Kao jedna od najmanje razvijenih opština u Vojvodini, Mali I?oš je koliko-toliko imao sre?e sa evropskim donacijama od 2007. godine do danas. Pogotovo ako se uzme u obzir ?injenica koliko su pažnje posvetili našem istraživanju, prezentuju?i na taj na?in svoj stav o strateškom planiranju i projektnom razmišljanju. Ako su se sli?no ophodili i prema svojim evropskim projektima, zaista je sre?a što su i ove koje smo sa mukom evidentirali uspeli da “dobiju” i realizuju.

Odgovaraju?i na 26 pitanja upu?ena na adrese svih opština u Vojvodini u okviru projekta “Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata od strane EU”, u lokalnoj samoupravi Mali I?oš odgovorili su delimi?no, koriste?i jedva 20 re?i. Na ve?inu pitanja predstavnici ove vojvo?anske varoši nisu ni trošili re?i, pa su pitanja kao što su: „Koje primere dobre prakse možete ista?i kao polazište za budu?e projekte?” i “Šta biste predložili kako bi se unapredili uslovi za realizaciju projekata koje finansira EU” – ostala bez odgovora. Na pitanje “Da li su prevazi?eni problemi tokom sprovo?enja projekata i kako?” – odgovoreno je prostim “jeste”. Zanimljivo, jedina pitanja na koja su u opštini Mali I?oš odgovorili koriste?i više od jedne re?i jesu ona koja se odnose na specifi?ne probleme pri realizaciji EU projekata i preporuke za njihovo prevazilaženje. “Preveliku administraciju” smatraju i?oški ?elnici problemom, a kao rešenje predlažu “manju administraciju”.

U ovoj lokalnoj samoupravi kažu da su u periodu od 2007. do 2013. godine od EU fondova dobili novac za dva projekta koja su naveli skra?enicama InnoInfo i Honey and Cherry.

Savladavanje granica i biznis-znanja

Pun naziv projekta „Innoinfo“, koji je, na razli?ite na?ine, ve? uspešno primenjen u više zemlja Evropske unije glasi: „Inovacije u uklanjanju prepreka u protoku poslovnih informacija izme?u Srbije i Ma?arske“. Opština Mali I?oš bila je u ovom projektu, realizovanom u periodu 2011-2012, partner Ma?arsko-srpskoj trgovinskoj i privrednoj komori sa sedištem u Segedinu. Projekat je imao za cilj da dvanaest preduzetnika iz Malog I?oša dobije šansu da usavrši svoja informati?ka i poslovna znanja. – U zgradi Regionalnog centra poslovnog centra ?ija je adaptacija i opremanje finansirano novcem iz EU donacije, preduzetnici ?e pro?i kroz obuku i ste?i EBCL (Evropska licenca poslovne kompetencije) sertifikat – najavljeno je u prezentaciji predstavnika opštine.

innoinfo-logoGotovo tri godine kasnije, na internet prezentaciji Ma?arsko- srpske trgovinske i privredne komore ne može se zaklju?iti kakav je uspeh imao ovaj projekat prekograni?ne saradnje sa Srbijom koji je EU podržala sa više od 124 hiljade evra. Stranica završne konferencije projekta je prazna, a na portalu innoinfo.eu pokrenutom januara 2012. godine, mogu?nost registracije preduze?a iz Srbije, što je navedeno kao jedan od ciljeva projekta, ne postoji. S druge strane, ovu mogu?nost poslovnog povezivanja koji ima za cilj da podstakne slobodno kretanje kapitala u državama susedima i otvaranje novih radnih mesta koriste osim Ma?arske, i preduzetnici iz Slova?ke i Rumunije koje su tako?e u parnerstvu realizovale isti projekat. Na sajtu keep.eu koji prati realizaciju projekata finansiranih iz EU fondova me?u ostvarenim ciljevima projekta završenog pre gotovo dve godine stoji da su u toku projekta održane obuke, kao i da je snimljen dokumentarni film o projektu i promotivni video materijal u trajanju od minuta.

Med i višnje

U projektu „Honey and cherry“ (“Ja?anje zajedni?kog kulturnog nasle?a i kulinarske tradicije kao i osnaživanje proizvodnje vo?a i p?elarstva u pograni?nom regionu”) u prekograni?noj saradnji sa opštinom Mali I?oš udružile su se opštine iz Ma?arske – Morigat i Sank. Tradicija uzgoja poznate „feketi?ke višnje“ i razvijeno p?elarstvo povezalo je maloi?oško naselje Feketi? sa srodnim opštinama iz susedne države kao deo zajedni?kog nasle?a. Tokom 2013. godine realizovan je projekat sa ciljem da poveže uzgajiva?e vo?a i p?ela iz dve države u razmeni iskustva, unapredi i promoviše proizvodnjua, a koji je Evropska unija iz IPA fonda podržala sa preko 250 hiljada evra.

mali idjos

Na zvani?noj prezentaciji opštine Mali I?oš u vesti o završnoj konferenciji projekta stoji da je „u okviru Ma?arska-Srbija-IPA programa prekograni?ne saradnje, 30. decembra 2013. godine u Domu kulture i u Zavi?ajnom muzeju održana završna manifestacija programa ostvarenog u Feketi?u“, kao i da je „posle prezentacije rezultata programa izvršeno je sve?ano otvaranje Etno muzeja u Feketi?u i putuju?e izložbe pod nazivom Med i ?ovek“. Na sajtu lokalne samouprave nisu objavljeni rezultati ovog projekta, ali je uspeh, izme?u ostalog, potvr?en krajem maja ove godine u Novom Kneževcu, gde su održani tradicionalni Dani evroregije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT) i gde se projekat „Med i višnja“ našao me?u 4 najbolja primera prekograni?ne saradnje. Kako je tom prilikom istakao Titu Božin, predsednik skupštine Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, Srbija u narednom periodu može da ra?una na 150 miliona evra iz EU fondova kada je upitanju saradnja sa evropskim susedima iz Ma?arske i Rumunije.

ARO-MI recept za EU fondove

Uspeh u prekograni?noj saradnji i donacijama iz fondova EU, ali i pojedina?nih evropskih zemalja – u opštini Mali I?oš ostvaren je zahvaljuju?i osnivanju nevladine organizacije ARO-MI (Asocijacija za razvoj opštine Mali I?oš). Ova organizacija je ustanovljena još 2005. godine ciljem da poveže 27 lokalnih organizacija sa lokalnom samoupravom i poboljša protok informacija i izradu projekata usmerenih na dobijanje donacija iz evropskih fondova. Nije jasno kakvi su odnosi izme?u lokalne samouprave i ove NVO, koja delimi?no obavlja i poslove kojima se u drugim samoupravama bavi KLER (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj) i ?ije je osnivanje opština na neki na?in i inicirala.

ARO-MI je ve? tokom 2006. godine realizovao ?etiri samostalna projekta u oblasti edukacija, nabavke opreme i tolerancije podržane od doma?ih i stranih izvora, a 2007. godine i prvi prekograni?ni projekat u partnerstvu sa Univerzitetom u Segedinu koji je podržan sredstvima iz IPA fonda – „Razvoj lokalne zajednice uz mogu?nost alternativnih prihoda“.

Tokom 2008. godine ARO-MI je autor projekta „Razvoj seoskog turizma u opštini Mali I?oš, u dolini Tele?ke“, realizovanog 2009. godine u okviru prekograni?ne saradnje sa Ma?arskom. Na sajtu maloi?oške turisti?ke organizacije koju je osnovala lokalna skupština navodi se da je, u okviru ovog projekta, Mali I?oš dobio opremu za kancelarije Turisti?ke organizacije, ali i dokument u vidu trogodišnje Strategije razvoja seoskog turizma. U ovoj opštini je, zahvaljuju?i ovom projektu, unapre?ena postoje?a ponuda seoskog turizma. Široka lepeza privatnih vinarija, ugostiteljskih doma?instava, poljoprivrednih gazdinstava i salaša postala je organizovana i vidljiva na internetu, a udruženja gra?ana nastavila su samostalno saradnju sa susedima.

Tako je 2014. godine Forum žena Mali I?oš kao partner Asocijacije seoskih doma?instava Dunav-Tisa realizovao projekat unapre?enja turisti?ke ponude koji je iz IPA fonda prekograni?ne saradnje EU pomogla sa preko 65 hiljada evra.

Asocijacija za razvoj opštine Mali I?oš je tako?e bila nosilac dvociklusnog projekta LIM i LIM 2- „Internacionalne umetni?ke radionice-internacionalni dijalog“, koji je iz IPA fonda podržan sa ukupno više od 185 hiljada evra. U saradnji sa ma?arskom umetni?kom fondacijom „Rainbow“,tokom dve godine organizovan je niz umetni?kih radionica namenjenih mladima od 13 do 18 godina iz Srbije i Ma?arske sa ciljem prevazilaženja jezi?ke barijere kroz kreativno izražavanje.

Na kraju prve decenije postojanja, ova organizacija može se pohvaliti nizom uspešnih projekata podržanih od strane doma?ih državnih institucija, ali i inostranih fondacija. Sumiraju?i rezultate, „pripremu gra?ana za raspoložive izvore tokom perioda priklju?enja EU“, kao jedan od ciljeva koje su sebi zadali 2005. godine, mogu smatrati dobro obavljenim poslom.

Ranka Ivanoska

(Tekst je nastao kao deo projekta „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013“, koji sprovodi Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a finansira Pokrajinski sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Sadržaj priloga je isklju?ivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji na?in ne odražava stavove i mišljenje Sekretarijata.)

Podelite ovu stranicu!