Mala čitanka vojvođanskog konceptualizma

19 Jul 2016

Cilj izložbe je da ukaže na neke od ključnih primera životnih i artističkih aktivnosti i praksi umetnika – istinskih kosmopolita koji su živeli i radili u malim vojvođanskim (tada jugoslovenskim) gradovima

Izložba o vojvo?anskoj konceptualnoj umetni?koj sceni sa kraja 60-ih i po?etka 70-ih godina, ?iji je kustos Nebojša Milenkovi?, deo je prate?eg programa 23. Festivala evropskog filma Pali?, koji prikazuje i dokumentarni film “Druga linija” Nenada Miloševi?a, posve?en istoj temi.

Na izložbi “Mala ?itanka vojvo?anskog konceptualizma”, koja ?e biti otvorena 18. jula u Savremenoj galeriji Subotica, u?estvuju: Slavko Matkovi?, Balint Sombati (Bálint Szombathy), Božidar Mandi?, Slobodan Tišma, ?eda Dr?a, Katalin Ladik, Atila ?ernik (Csernik), Laslo Kerekeš (László Kerekes), Laslo Salma (László), Vujica Rešin Tuci?, Novosadska gradska komuna, Ante Vukov, Zoltan Ma?ar (Zoltán Magyar) i Jožef Markulik (József Markulik).

Kraj 60-ih i po?etak 70-ih godina 20. veka, kako podse?a Milenkovi?, period je u kojem je naša civilizacija, a do danas se to nažalost nije ponovilo, dobila neslu?eni elan i zanos u ?ijem fokusu je bila namera redefinisanja samih termina umetnosti, kulture i društvam, odnosno njihovih me?usobnih odnosa. Posrnuli svet, nakon brojnih kriza – od hladnoratovskih politi?kih, pa do ekonomskih, šezdesetosmaškim pobunama i klimom velikog odbijanja koja je iz njih proizašla, uspeo je, makar na trenutak, da povrati i redefiniše izgubljeni smisao. Umetnost više nije bila stvar povlaš?enih elita, ve? živa praksa koja, prema Jozefu Bojsu, treba da bude/postane ona duhovna praksa koja ?e na kraju dovesti i do stvaranja novog, lepšeg i pravednijeg društva budu?nosti.

Re? je o novom senzibilitetu i shvatanju same uloge i funkcije umetnosti – svakako povezanim sa atmosferom me?unarodne solidarnosti, borbe za ljudska (gra?anska) i politi?ka prava. Klju?ni termini kojima se opisuju umetnost i društvo tog vremena bili su: eksperiment, alternativa, istraživanje, eksces…

I u ovdašnjoj sredini to je bio period kada se umetnost kao nikada pre, ni posle toga, kretala uporedo sa najaktuelnijim doga?ajima na internacionalnoj art sceni, istovremeno aktivno participiraju?i u njoj. Pojava novih umetnosti 1960-ih i 1970-ih u Srbiji vezuje se za artisti?ke i životne aktivnosti ?lanova umetni?ke grupe Bosch+Bosch, osnovane u suboti?koj poslasti?arnici Triglav 27. avgusta 1969, kao i novosadskih konceptualnih grupa Kôd, odnosno (E i kasnije (E –Kôd, Januar i Februar koje sa radom po?inju tek neznatno kasnije. Logisti?ka podrška nalazila se u tadašnjim omladinskim institucijama (pre svih novosadskoj Tribini mladih, kasnije i beogradskom SKC-u) i štampi (?asopisima Index, Polja, Új Symposion, Student i drugim), a duhovno srodništvo u vezama sa alternativnom rokenrol kulturom, teatrom i crnotalasnim filmom, umetnicima iz drugih jugoslovenskih republika, ali i novom ma?arskom avangardom.

Prevazilaze?i dotadašnje estetske kategorije, konceptualna umetnost prerastala je u aktivnost usmerenu na preispitivanje i prevrednovanje klju?nih pitanja tadašnjeg umetni?kog i društvenog ustrojstva. Umesto stvaraoca obasjanog inspiracijom, pored samih umetnika, umetnost po?inju da proizvode i ideje. Od stvaraoca – umetnik postaje društveni radnik, a njegovi radovi (ra?eno, a ne stvarano) sredstvo kojim se jedna patrijarhalna i u osnovi tradicionalisti?ka, ako ve? ne i konzervativna kultura, svakodnevno preobražavala i modernizovala praktikovanjem prevratni?kih intelektualnih praksi kakvima u istoriji naše umetnosti i kulture ne postoji pandan, naveo je povodom izložbe Milenkovi?.

Izložba je koncipirana od radova dostupnih u javnim zbirkama (umetni?kim kolekcijama Savremene galerije i Gradskog muzeja u Subotici, kao i novosadskog Muzeja savremene umetnosti Vojvodine).

Cilj izložbe je da ukaže na neke od klju?nih primera pomenutih životnih i artisti?kih aktivnosti i praksi umetnika – istinskih kosmopolita koji su živeli i radili u malim vojvo?anskim (tada jugoslovenskim) gradovima.

Ovaj put akcenat je na umetnicima iz Subotice.

Izložba ?e biti otvorena do 31. avgusta.

(SEEcult, FOTO: Slavko Matkovi?, Lice, akcija, 1981. Kolekcija MSUV)

Podelite ovu stranicu!