Makedonija ograničila pristup abortusu

11 Jun 2013

Uprkos izuzetno negativnim reakcijama javnosti, makedonsko Sobranje je usvojilo Zakon o prekidu trudnoće koji podrazumijeva ograničen pristup abortusu

Uprkos izuzetno negativnim reakcijama javnosti, makedonsko Sobranje je usvojilo Zakon o prekidu trudno?e koji podrazumijeva ograni?en pristup abortusu.

Ta?nije, abortus ?e u Makedoniji od sada biti dozvoljen samo jedanput godišnje, a drugi abortus žena ?e mo?i dobiti samo ukoliko se utvrdi da trudno?a predstavlja opasnost po život žene, ili ukoliko ljekari utvrde da bi se dijete rodilo sa teškim tjelesnim ili duševnim nedostacima, te u slu?aju silovanja ili rodoskrvnu?a.

Osim toga, ukoliko žena želi prekinuti trudno?u nakon 10. sedmice, mora?e imati odobrenje od prvostepene komisije za prekid trudno?e, koju ?e formirati ministar za zdravstvo u svakoj medicinskoj ustanovi u kojoj se abortus vrši.

Zvani?no, u Makedoniji se godišnje obavi oko 6.000 abortusa, ali se smatra da je ukupan broj, u koji ulaze brojke iz privatnih ginekoloških ordinacija, i do 30.000 abortusa. U posljednje vrijeme, u ovoj zemlji na snazi je kampanja za pove?anje nataliteta.

Me?utim, ograni?avanje, gotovo zabrana abortusa, krši osnovna ljudska prava i slobode, a pored toga kosi se i s najnovijim medicinskim standardima, smatraju brojne nevladine organizacije koje su ponukane ovim pitanjem organizovale proteste prethodnih dana.

„Dokazano je da ovakav tip zakona samo pove?ava broj crnih, sivih ili nelegalnih abortusa koji mogu završiti sa smrtnim posljedicama”, kaže za Radio Slobodna Evropa Neda Korunovska iz nevladine organizacije Reaktor.

Nevladin sektor u Makedoniji ?e nastaviti raditi na opozivu ovog zakona pred institucijama predsjednika države i Ustavnog suda i zalaga?e se za donošenje novog zakona, najavljeno je.

Ministar zdravstva Nikola Todorov, pak, smatra da se novim zakonom uopšte ne zabranjuje abortus u Makedoniji, niti se na bilo koji na?in ograni?ava pravo izbora žena, ve? da se samo mijenjaju neke ideološke odredbe. Štaviše, Todorov kaže da je zakon jedan od najliberalnijih u Evropi.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!