Mađarski ponovo na novosadskom Pravnom fakultetu

19 Feb 2012

Početkom devedesetih godina se rukovodstvo fakulteta prilagodilo očekivanjima velikosrpske ideologije pa su mnogi mađarski univerzitetski predavači oterani

Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu ponovo ?e biti prisutna nastava na ma?arskom jeziku, najavio je predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara Tamaš Korhec.

Nacionalni savet  Ma?ara sklopio je sporazum o saradnji sa Nau?nim društvom vojvo?anskih Ma?ara, koji se odnosi na finansijsku podršku nastave na ma?arskom jeziku na tom fakultetu, naveo je Korhec.

On je podsetio i da je osamdesetih godina prošlog veka nastava na ma?arskom jeziku organski bila zastupljena u institucionalnom sistemu univerziteta i Pravnog fakulteta u Novom Sadu, da je funkcionisao stru?ni lektorat i da su brojni asistenti, docenti i profesori zainteresovanim studentima predavanja i vežbe držali na ma?arskom jeziku.

„Po?etkom devedesetih godina se rukovodstvo fakulteta prilagodilo o?ekivanjima velikosrpske ideologije koja je tada vladala, što je za posledicu imalo da su mnogi ma?arski univerzitetski predava?i oterani”, napisao je Krohec u autorskom ?lanku za novosadski Ma?ar so (Magyar szo).

Podsetio je i da je tada ukinut lektorat stru?nog jezika, da je uskra?ena podrška edukaciji na ma?arskom jeziku i da su se „pobrinuli” da broj studenata ma?arske nacionalnosti na fakultetu bude „desetkovan”.

Korhec je dodao da „ma?arska re? nije utihnula” na Pravnom fakultetu zahvaljuju?i profesoru Jožefu Salmi, koji je, „na svoju ruku i o svom trošku”, za smanjeni broj zainteresovanih produžio nastavu na ma?arskom jeziku. „Profesor Salma je o?uvao vatru, a sada ?e uz podršku Nacionalnog saveta Ma?ara i uklju?uju?i i ostale ma?arske predava?e, biti omogu?eno ja?anje i institucionalizovanje obrazovnih aktivnosti”, naveo je Korhec.

Treba po?eti od obdaništa

Osnovna škola „Sonja Marinkovi?“ je u Zrenjaninu jedina u kojoj se nastava odvija i na ma?arskom jeziku, a u gradu je, tako?e, ostala još svega jedna predškolska grupa na ma?arskom jeziku. Malo je dece, a oko ?etiri i po hiljade Ma?ara žive rasuuto, uglavnom po obodima grada, a mnogi roditelji zbog udaljenosti decu upisuju u najbliže škole sa srpskim nastavnim jezikom. Proteklih godina je u odeljenje sa ma?arskim nastavnim jezikom kretalo oko deset prvaka, a ponekad ih nema ni toliko. Uz odobrenje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje dosad je još otvarano odeljenje na ma?arskom jeziku, ali ?e Zrenjanin, od kojeg južnije nema srednjeg obrazovanja na ma?arskom jeziku,  mo?i da ostane obrazovni centar Ma?ara iz Banata jedino ukoliko bude uspelo da se o?uva osnovno obrazovanje na ma?arskom jeziku. Treba, me?utim, po?eti od obdaništa, jer ako dete nije u ma?arskom obdaništu, onda je velika opanost da docnije ne?e biti upisano u školsko odeljenje sa ma?arskim nastavnim jezikom.

Predsednik zrenjaninskog Centra za metodiku Jožef Varadi  kaže da trenutno jedinu  predškolsku grupu na ma?arskom poha?a ?etvoro dece koja bi trebalo da se upišu u školu „Sonja Marinkovi?“, a da, istovremeno, prema saznanjima 17-18 dece ma?arske nacionalnosti poha?a obdaništa na srpskom jeziku. On podse?a da bi za dve godine trebalo da zaživi sistem finansiranja zasnovan na broju pretškolaca, a da roditelji ma?arske nacionalnosti, koji i sada svoju decu šalju u ma?arsko obdanište, u finansiranju funkcionisanja obdaništa u?estvuju mese?no sa oko 5000-6000 dinara. – U takvim uslovima, za mene bi bilo zamislivo i otvaranje privatnog ma?arskog obdaništa, a njegov zna?aj bi po mom sudu bio neprocenjiv i siguran sam da bi to bilo veoma zna?jno i u pogledu daljeg funkcionisanja škole „Sonja Marinkovi?“ – rekao je Varadi.

(Magyar szo)

Podelite ovu stranicu!