Mađarski kao izborni predmet u školama u Subotici

28 Mar 2012

Učenici prvog i petog razreda osnovnih škola u Subotici moći će da se opredeljuju između građanskog vaspitanja, veronauke i mađarskog jezika

Ma?arski jezik ?e se od naredne školske godine u odeljenjima na srpskom u?iti kao izborni predmet koji se ocenjuje, nakon što je Subotica dobila dozvolu od Ministarstva prosvete za to, piše današnji novosadski Ma?ar so (Magyar szo).

To zna?i da ?e u?enici prvog i petog razreda osnovnih škola u Subotici mo?i da se opredeljuju izme?u gra?anskog vaspitanja, veronauke i ma?arskog jezika

Ukoliko se u?enici ne opredele za ma?arski kao izborni predmet, ostaje im mogu?nost da nastavu ma?arskog jezika poha?aju fakultativno.

Pedagoški zavod Vojvodine ranije je izradio nastavni plan i program za ma?arski kao izborni predmet.

Savetnica suboti?kog gradona?elnika Ljubica Kiseli?ki navela je da trenutno u školama u tom gradu ima oko 100 grupa sa ukupno oko 2.000 ?aka koji fakultativno u?e ma?arski kao jezik društvene sredine.

„Treba se nadati da ?e ulazak ma?arskog jezika kao izbornog predmeta u srpska odeljenja doprineti savladavanju problema na planu me?usobne komunikacije izme?u u?enika srpske i ma?arske nacionalnosti”, kazala je Kiseli?ki.

(Magyar szo)

Podelite ovu stranicu!