Mađarska sutra obeležava 90 godina Trijanonskog sporazuma

03 Jun 2010

Tim sporazumom, Mađarska je, kao poražena strana u Prvom svetskom ratu, a nakon raspada Austrougarske Monarhije, izgubila dve trećine teritorije i trećinu stanovništva.

Ma?arski parlament održa?e sutra u Budimpešti sednicu u znak se?anja na potpisivanje posle Prvog svetskog rata Trijanonskog sporazuma, koji se smatra “najve?om katastrofom ma?arske istorije”.

Tim sporazumom, Ma?arska je, kao poražena strana u Prvom svetskom ratu, a nakon raspada Austrougarske Monarhije, izgubila dve tre?ine teritorije i tre?inu stanovništva.

Ma?arski parlament je u ponedeljak proglasio 4. jun, datum potpisivanja Trijanonskog ugovora, Danom nacionalnog jedinstva Ma?ara.

Tim ukazom naglašava se da svi Ma?ari koji su Trijanonskim ugovorom dospeli pod jurisdikciju drugih država, ujedno i delovi jedinstvene ma?arske nacije.

Parlament je naglasio da problemi koji su nastali Trijanonskim ugovorom mogu da se rešavaju u okviru me?unarodnog prava, me?usobnog poštovanja i saradnje demokratskih država.

Na sutrašnjoj sednici ?e govoriti i predsednik države Laslo Šojom.

U Evropskom parlamentu u Briselu je istim povodom otvorena izložba fotografija o znamenitim Ma?arima “Od Trijanonske prošlosti do šengenske budu?nosti”.

Trijanonski sporazum potpisan 4. juna 1920. godine u palati Trijanon u Versaju, izme?u sila-pobednica i Ma?arske.

Po odredbama sporazuma, Ma?arska je izgubila dve tre?ine teritorije, koja je podeljena izme?u Austrije, ?ehoslova?ke, Jugoslavije i Rumunije.

?ehoslova?koj su pripale Slova?ka i prikarpatska Ukrajina, Rumuniji Transilvanija (Erdelj) i isto?ni Banat kao i neke druge teritorije, a Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – Slavonija, Srem, Hrvatska, Me?umurje, Prekomurje, delovi Baranje, Banata i ve?i deo Ba?ke.

Oko tri miliona Ma?ara ostalo je van mati?ne zemlje, najviše u Rumuniji, a desetak miliona dotadašnjih gra?ana Ugarske – nema?ara, više se nije nalazilo pod ma?arskom vlaš?u.

Ma?arska ekstremna desnica i danas poziva na reviziju Trijanonskog sporazuma.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!