Mađarska opozicija očajna

19 Nov 2012

Mađarska vlada menja izborno pravo: birači će ubuduće morati da budu registrovani, prepreke za kandidate biće veće, predizborna reklama na internetu i na privatnim radio i TV stanicama - zabranjena

?itav zakonski paket ima za cilj samo jedno: slabljene opozicije. Bivši ma?arski premijer ?ur?anj želi da organizuje formiranje ljudskog lanca oko parlamenta – u znak protesta. Novi zakon je donet dvotre?inskom ve?inom vladaju?e stranke Fides. Njen poslanik Ferenc Pap?ak kaže: „Meni je važno da tako nešto bude zabranjeno u predizbornom periodu. To bi donelo jednakost šansi politi?kim grupama. Kada sada pogledate bilo gde, sve izgleda kao neka vrsta ratnog stanja, posebno u svetu blogova. Šta onda možemo da o?ekujemo u predizbornom periodu?“

Hendikep za opoziciju

Opozicija, me?utim, tvrdi da od jednakosti šansi nema ni govora, te da je cilj novih pravila upravo da se osujete mogu?nosti da ona bude politi?ki konkurentna. Jer, ona koristi pre svega internet i usluge privatnih radija i televizija. To se ne dopada ni desnim ekstremistima – ?ije bira?e želi da privu?e premijer Orban. Poslanica Jobika, Dora Duro, zato predlaže da se predizborna reklama kompletno zabrani, jer bi kako kaže to bilo u duhu vladine logike. Velike plakate o?igledno može da plati samo vlada: prijatelji Fidesa u reklamnoj industriji ve? sada prekomerno profitiraju od poslova koje dobijaju od države, tvrde Zeleni. ?ak i kada bi opozicija i imala pristup javnim servisima, Socijalisti, Zeleni i desni ekstremisti bi u slede?oj predizbornoj kampanji sigurno bili hendikepirani.

Registrovanje bira?a – tako?e prepreka

„Ve? sada može da se predvidi da ?e predizborna reklama za vladinu stranku Fides biti prikazana u poluvremenu neke atraktivne fudbalske utakmice“, kaže pravni stru?njak socijalista, ?er?elj Barandi, „a reklama za Zelene ili Socijaliste izme?u dve filmske bajke? Zakon na to nema odgovor.“ Kamen spoticanja za opoziciju nije samo predizborna reklama, ve? i ?injenica da je njima sada potrebna ve?a podrška da bi uopšte mogle da u?u u predizbornu trku. Osim toga, bira?i moraju da se registruju – to rešenje je ve? u ustavu a sledi i odgovaraju?i zakon. Janoš Lazar, jedan od ?lanova vladinog kabineta, predlaže „da dobrovoljna registracija važi za slede?e izbore od avgusta 2013. do avgusta 2017. U prvom periodu, bira?i ?e se registrovati tri puta: za parlamentarne, evropske i opštinske izbore.“ Opozicija smatra da to koristi samo Viktoru Orbanu i njegovoj stranci Fides. Jer, konzervativci mogu bolje da mobilišu svoje bira?e. U ovoj situaciji ?e mnogi odustati od izlaska na bira?ka mesta jer ne?e hteti da se zbog toga prethodno registruju.

(Štefan Osvat/Saša Boji?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!