Mađari u Vojvodini imaju šanse da opstanu

19 Dec 2011

Mladi Mađari u Vojvodini siti su nacionalizma i šovinizma, pa često i nisu spremni da se nacionalno izjasne i radije ističu svoje evropejstvo

Vojvo?anska ma?arska zajednica je po brojnosti smanjena, ali je po kondiciji, stru?nom znanju i konkurentnosti oja?ala – predo?ila je predsednica Nau?nog društva za hungarološka istraživanja dr.Iren Gabri? Molnar na nau?noj konferenciji održanoj u Subotici povodom dvadesetogodišnjice osnivanja tog društva. Govore?i o stavovima žitelja Vojvodine koje su uzrokovali ratovi, ona je konstatovala da su mladi Ma?ari siti nacionalizma i šovinizma, pa da ?esto i nisu spremni da se nacionalno izjasne i radije isti?u svoje evropejstvo što, kako je profesorka ocenila, predstavlja izgradnju transnacionalne nacionalne svesti.

– Mnogi se spremaju da odu i upravo to predstavlja najve?u opasnost u pogledu budu?nosti vojvo?anskih Ma?ara – ukazala je Gabri?-Molnar. Ona je, me?utim ocenila da u slu?aju da u zemlja, pokrajina i ma?arska politika preduzmu potrebne korake za njihovo zadržavanje, da ?e onda ja?ati kondicija ove zajednice i da je „ne treba otpisati“.

-Kao posledica južnoslovenskih ratova, doseljavanjem izbeglica, u Vojvodini je izmenjena struktura stanovništva. Dve tre?ine stanovnika su srpske nacionalnosti. Pobesneli nacionalizam je ostavio traga na suživot. Još i danas je od strane Srba prisutna latentna mržnja prema drugosti, dok je na strani Ma?ara pove?ana distanca u odnosu prema ve?ini sa kojom zajedno žive – ukazala je Iren Gabri? Molnar.

Dr. Žužana Mirni? i Nela Na?a predstavile su istraživanje o identitetu studenata iz Ma?arske i iz redova vojvo?anskih Ma?ara, a studija je, pored ostalog, ukazala da su mladi iz Ma?arske ?etvorostruko ve?i pesimisti nego Vojvo?ani. Mladi iz mati?ne države sebe vide kao gostoljubivu i kreativnu nacionalnu skupinu, a Vojvo?ani vojvo?anske Ma?are doživljavaju kao vredan i istrajan narod. Dok su od negativnih atributa vojvo?anski Ma?ari za sebe isticali odrednice kao što su povu?enost, utapanje u ve?inu i podre?enost, mladi iz mati?ne zemlje u tri puta manjoj meri u sunarodnicima prepoznaju negativne osobine. Studijom se konstatuje da se vojvo?anski Ma?ari od onih u mati?noj državi nedvosmisleno mogu razlikovati i da imaju osobenu identitetsku svest.

Govore?i o istraživanju o suživotu studenata ma?arske i srpske nacionalnosti, profesorka univerziteta dr. Agneš Slavi? je konstatovala da su ma?arski studenti manje ambiciozni od njihovih kolega srpske nacionalnosti, da su individualisti i da smatraju važnim sopstvene vrednosti, daju?i prvenstvo materijalnim vrednostima. Za razliku od njih, mladi Srbi hrabro istrajavaju uz sopstvena ube?enja i ambiciozni su. Istraživanje je pokazalo, kako je predo?eno,  da se srpski narod može smatrati kolektivisti?kom nacijom,  da su socijalne veze mnogo važnije i da su uglavnom stavljene iznad sopstvenih interesa , te da su harmonija i li?na sre?a ozna?eni kao važne vrednosti.

Profesorka univerziteta dr. Eržebet ?anji ukazala je na zna?aj hungaroloških istraživanja i istakla da su rezultati istraživanja važni za vojvo?anske Ma?are koji su traumatizovani, postali nesigurni, izgubli samovrednovanje i koji se, dakle,bore sa nedostatkom samopoštovanja, ali da su ti rezultati naro?ito zna?ajni kako bi mladi mogli da se suo?e sa ?injenicama. Prema njenim re?ima, iako su hungarološka istraživanja nevladinih organizacija zna?ajna, vojvo?anski intelektualci bi trebalo da formiraju nove univerzitetske istraživa?ke centre.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!