Mađari ne žele da napuste Srbiju

01 Jun 2010

Oni koji su u protekle dve decenije hteli da odu, oni su već odavno otišli i najvažnije je da je mađarska zajednica zainteresovana da nađe sadašnjicu i perspektivu u Srbiji

U Vladi Vojvodine i me?u vode?im strankama ne o?ekuju da bi mogu?nost da Ma?ari koji žive u Srbiji dobiju i ma?arski pasoš mogla da uti?e na odnos izme?u država
Ma?arska je nedavno usvojila zakon kojim se Ma?arima koji žive van te zemlje omogu?ava da uzmu i ma?arsko državljanstvo.
U Vladi Vojvodine nema bojazni da ?e Ma?ari koji žive u pokrajini nakon stupanja ovog zakona na snagu masovno napustiti Srbiju i preseliti se u Ma?arsku.
Vojvo?anski premijer Bojan Pajti? strahuje da bi deo njih mogao napustiti Srbiju, ali ne da bi otišli u Ma?arsku ve? u druge zemlje Evropske unije.
“Ono ?ega se pribojavam jeste odliv obrazovanih mladih ljudi u razvijene zemlje Evropske unije. Dakle, mogu?e je da kada imate državljanstvo jedne zemlje Evropske unije imate slobodu i pravo da se kre?ete i zaposlite bilo gde u EU i mogu?e je da ?e jedan deo mladih ljudi oti?i u Nema?ku, Francusku ili neku drugu zemlju i to je ono ?ega se pribiojavam“, kaže Pajti?.
Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor me?utim kaže da je efekat izmena zakona o državljanstvu mnogo manji nego što bi bio pre desetak godina jer i sa našim pasošem bez viza može da se putuje po Evropi. On ne deli Pajti?evo mišljenje o odlasku Ma?ara iz Srbije i smatra da oni ne?e u ve?em broju napuštati našu zemlju.
“Mislim da oni koji su u protekle dve decenije hteli da odu, oni su ve? odavno otišli i mislim da je najvažnije da smo mi kao ma?arska zajednica zainteresovni da na?emo sadašnjicu i perspektivu ovde kod ku?e“, smatra on.
Pastor dodaje da je veoma zadovoljan zbog toga što ove izmene zakona nisu naišle na protivljenje u Srbiji i smatra da se to ne?e promeniti ni ubudu?e. Ovakvo mišljenje ima i Pajti?, a obojica su saglasni i da zakon o dvojnom državljanstvu ne?e poremetiti me?unacionalne odnose u Vojvodini.
“Veliki broj gra?ana Vojvodine ima pasoše odnosno državljanstvo i neke druge države. Ta mogu?nost je bila otvorena za pripadnike hrvatske zajednice i još pre 15, 20 godina i to nije bio izvor bilo kakvih nesporazuma izme?u dva naroda i zaista ne vidim zašto bi to bio slu?aj sada“, navodi Pajti?.
Sli?an stav imaju i u LSV-u gde veruju da bi se odnosi mogli pogoršati jedino ako bi to bilo ‘izrežirano’ kako bi se skrenula pažnja sa drugih dešavanja u zemlji. U toj stranci smatraju i da uz poštovanje pravila ne postoji bojazan da ?e se odnosi izme?u Srbije i Ma?arske pokvariti.
“Moraju postojati odre?ena prava i ona moraju biti takva da ne ugrožavaju ni interese Srbije, ni bilo koje zemlje u regionu, ali mislim da se to u jednoj tolerantnoj atmosferi može uraditi i mislim da ne?e biti takvih nesuglasica kakvih ima izme?u Slova?ke i Ma?arske“, kaže zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš.
I me?u analiti?arima se može ?uti da su promene u odnosima izme?u Ma?arske i Srbije malo verovatne i da u Srbiji verovatno ne?e biti protivljenja zakonu. Osim toga, samo usvajanje zakona sada, ocenjuju pojedini analiti?ari, više predstavlja moralnu satisfakciju nego direktnu korist za ve?inu Ma?ara koji žive u Vojvodini.
“Prakti?ne koristi nema za veliki deo Ma?ara u Vojvodini jer nema više te presije u vezi sa viznim režimom, ne treba nam viza za zemlje EU i s te strane više i nije tako zna?ajno kao što bi bilo na primer 2005. godine“, rekao je novinar Atila Marton.
Ma?arski parlament nedavno je usvojio izmene zakona koje Ma?arima iz susednih zemalja omogu?avaju dobijanje dvojnog državljanstva.
Vladaju?i Fides želi da taj zakon stupi na snagu 20. avgusta, kada je državni praznik u Ma?arskoj, ali bi njegova primena po?ela od 1. januara 2011. godine kada bi Ma?ari van te zemlje mogli dobiti ma?arsko državljanstvo, ali bez prava glasa u toj zemlji.
Burnu rekaciju na ovu odluku imala je Slova?ka koja je najavila mere koje ?e onemogu?iti ovu odluku na njihovoj teritoriji.

(B92)

Podelite ovu stranicu!