Lokalni nivo briše ideološke razlike

03 Dec 2014

Zbog ograničenih ingerencija lokalnih samouprava, na lokalnom nivou nema puno mesta za idelogiju

Novu ve?inu u Titelu ?ini koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS) i Srpske radikalne stranke (SRS). Demokratska stranka (DS) je u Pan?evu na vlasti sa SNS, dok je Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u Somboru u vladaju?oj koaliciji sa SNS. Strana?ki funkcioneri su se u izjavama za RTV složili da na lokalnom nivou mesta za ideologiju nema mnogo, te da su, zbog malih nadležnosti lokalnih samouprava, na prvom mestu problemi gra?ana. Politikolog Jovan Komši? ocenio je da što se brže naviknemo na takve razlike, brže ?emo biti bliži stabilnim demokratijama.

Potpredsednik SNS Goran Kneževi? istakao je da je politika SNS da se koalicije sklapaju isklju?ivo u korist gra?ana. On je u izjavi za RTV rekao i da se pri odlu?ivanju kome ?e ta stranka na lokalu biti partner meri doprinos koji ta odluka donosi za sredinu.

“Pritom, osnovno pravilo je da svako ko želi u koaliciju sa SNS mora da prihvati osnovna na?ela naše stranke i naš plan za tu sredinu”, dodao je Kneževi?.

Na pitanje da li vrh stranke uti?e na odluke gradskih i opštinskih odbora o koalicijama, potpredsednik SNS je objasnio da ta stranka svakako vodi takvu evidenciju, ali i da, ukoliko se koalicija dogovara sa strankama bliskim SNS, onda se viši strana?ki organi samo obaveste o tome.

“U nekoliko mesta smo u koaliciji sa DS i tada je svaki odbor morao da traži saglasnost vrha stranke i odobrenje se dobijalo tek kada se utvrdi da je druga strana spremna da prihvati naš program i naša na?ela za razvoj tog mesta”, istakao je Kneževi?.

Komentarišu?i koliko se pritom vodi ra?una o ideologiji, funkcioner SNS je ocenio da na lokalnom nivou ima malo prostora za ideologiju.

“Ingerencije lokalnih samouprava su male i mi bismo voleli da su one ve?e. U takvim situacijama potrebno je iza?i gra?anima u susret, videti šta su njihovi problemi i zasu?i rukave”, poru?io je Kneževi?.

On je napomenuo i da ?e rukovodstvo stranke razgovarati o koaliciji u Titelu.

Kod demokrata samostalnost u odlu?ivanju

Predsednik pokrajinskog odbora DS Miroslav Vasin je ocenio da je politika na lokalu razli?ita od politike na pokrajinskom ili republi?kom nivou.

“DS svojim lokalnim odborima daje autonomiju da sami odlu?uju sa kim ?e u?i u koaliciju. Smatramo da oni najbolje znaju situaciju u svojim sredinama i sa kim mogu da sara?uju, a sa kim to ne mogu”, rekao je za RTV Vasin.

On je dodao i da stranka vodi evidenciju sa kim je gde u koaliciji i da je veliki broj kombinacija.

“Naš stav je da rešenje nije u upodobljavanju vlasti po ugledu na bilo koji viši nivo jer se tada krši izborna volja gra?ana”, poru?io je Vasin.

Miroslav VasinPredsednik vojvo?anskih demokrata je, na pitanje da li oštra politi?ka retorika sa viših nivoa ima uticaja na lokale, kao što je na primer Pan?evo, odgovorio da je sigurno da postoji takav uticaj, ali i da se time ne pogoršavaju me?usobni odnosi izme?u opštinskih i gradskih funkcionera.

“Obi?no do tog pogoršanja ili ?ak i raskida strana?kog partnerstva dolazi usled impulsa iz strana?kih vrhova, ali DS to ne radi i mi ne uti?emo na naše lokalne odbore”, objasnio je Vasin.

On je ocenio i da je sigurno da gradski i opštinski funkcioneri, kada ulaze u šarolike koalicije, gledaju i korist koju one donose sa pokrajinskog i republi?kog nivoa. Vasin je, me?utim, dodao i da Pokrajinska vlada ne gleda ko je gde na vlasti kada odlu?uje o pomo?i i ne favorizuje sredine u kojima je DS na vlasti.

LSV ne ide sa strankama ekstremne desnice

Potpredsednik LSV Branislav Bogaroški objasnio je da je ta stranka davno donela odluku koje stranke dolaze u obzir za koalicije, te da stranke ekstremne desnice, sa kojima ideološki postoje nepremostive razlike, za njegovu stranku ne dolaze u obzir. Bogaroški je dodao i da lokalni odbori LSV, sem tog ograni?enja, imaju potpunu slobodu u odlu?ivanju.

“Politika na lokalu nije ista kao politika koja se vodi na državnom nivou i mora se uvažiti ?injenica da stranke koje na tom nivou ?ine vlast moraju da zavodolje lokalne interese”, objasnio je potpredsednik LSV.

BogaroskiOn je dodao i da je ta stranka u gradovima i opštinama Vojvodine uglavnom uz stranke sa kojima je u koaliciji na pokrajinskom i republi?kom nivou, ali da postoje i izuzeci.

Na pitanje da li takvi slu?ajevi trpe zbog zaoštravanja politi?kih odnosa na višim nivoima, Bogaroški je rekao da trpe odbori stranaka koje pokušavaju da upodobe vlast po vertikali.

“Mi, u LSV, smatramo da lokalni strana?ki funkcioneri najbolje znaju da procene šta je dobro za njihovo mesto, a s obzirom na to da su nadležnosti lokalnih samouprava vrlo male i da su fokusirane na funkcionisanje komunalnog sektora, stranke se ne vode isklju?ivo idelogijom, ve? problemima gra?ana”, istakao je potpredsednik LSV.

Komši?: Moramo se navi?i na razlike

Politikolog Jovan Komši? ocenio je da, kada je re? o nadležnostima lokalnih samouprava, ideološka potka nije u prvom planu, jer je plan zadataka specifi?an.

“Kada se pri?a o lokalnim samoupravama govorimo o upravljanju lokalnim servisima i teško je o?ekivati ideološka grupisanja”, rekao je on za RTV.

Komši? je objasnio i da izborni sistem od 2000. godine dozvoljava politi?ko šarenilo, te da nema dominantnih politi?kih igra?a.

“Na lokalnom nivou je teško sa?initi stabilne politi?ke ve?ine, koje bi se grupisale samo oko stranaka sli?ne politi?ke i ideološke prirode. Dominantan je i interes politi?kih partija da budu u vlasti i one su svesne da ih pristalice ne?e žestoko kažnjavati zbog toga”, dodao je Komši?.

On je napomenuo da su gra?ani na lokalnom nivou zainteresovani za rešavanje lokalnih problema i kvalitet usluga lokalnih servisa.

“Moramo se navi?i da je lokalni nivo razli?it od republi?kog i što se brže na to naviknemo kao društvo bi?emo bliži standardima stabilnih demokratija u kojima gra?ani glasaju razli?ito na razli?itim nivoima”, poru?io je Komši?.

Sagovornik RTV je ocenio i da ?e taj proces potrajati još najmanje nekoliko izbornih utakmica.

RTV (Maja Živanovi?)

Podelite ovu stranicu!